Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ναγκόρνο-Καραμπάχ: Η Αρμενία προτείνει «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη»

Η Αρμε­νία πρό­τει­νε χτες τη δημιουρ­γία απο­στρα­τιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νης ζώνης κατά μήκος των συνό­ρων της με το Αζερ­μπαϊ­τζάν και γύρω από την περιο­χή του Ναγκόρ­νο Καραμπάχ.

Κατήγ­γει­λε παράλ­λη­λα ότι ένας Αρμέ­νιος στρα­τιώ­της τραυ­μα­τί­στη­κε σοβα­ρά από σφαί­ρα των δυνά­με­ων του Αζερ­μπαϊ­τζάν που άνοι­ξαν πυρ στο ανα­το­λι­κό τμή­μα των συνό­ρων Αρμε­νί­ας — Αζερ­μπαϊ­τζάν, κάτι που διέ­ψευ­σε η αζέ­ρι­κη πλευρά.

Ο Αρμέ­νιος πρω­θυ­πουρ­γός, Ν. Πασι­νιάν, ισχυ­ρί­στη­κε ότι το Αζερ­μπαϊ­τζάν σκο­πεύ­ει με «προ­βο­κά­τσια» να απο­κλεί­σει τον διά­δρο­μο του Λατσίν προ­κει­μέ­νου να απο­κλεί­σει το Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ από τα αρμέ­νι­κα εδάφη.

«Ο Πρό­ε­δρος του Αζερ­μπαϊ­τζάν προ­σπα­θεί να βρει ψεύ­τι­κες δικαιο­λο­γί­ες για το κλεί­σι­μο του δια­δρό­μου του Λατσίν και τον απο­κλει­σμό των Αρμε­νί­ων του Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ, για τη γενο­κτο­νία και την απέ­λα­σή τους με πρό­σχη­μα ότι η αρμε­νι­κή κυβέρ­νη­ση δεν συμ­μορ­φώ­θη­κε με τις υπο­χρε­ώ­σεις της» βάσει των συμ­φω­νιών κατά­παυ­σης του πυρός μετά τον πόλε­μο το φθι­νό­πω­ρο του 2020.

Ο Πασι­νιάν πρό­τει­νε μια πρω­το­βου­λία για τη δημιουρ­γία απο­στρα­τιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νης ζώνης γύρω από το Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ και επί­σης να δημιουρ­γη­θεί τέτοια ζώνη 3 χλμ. κατά μήκος των αρμε­νο-αζέ­ρι­κων συνόρων.

Η πρό­τα­ση αυτή γίνε­ται ενώ το Μπα­κού και το Γερε­βάν εντεί­νουν τις συνο­μι­λί­ες τις τελευ­ταί­ες βδο­μά­δες προ­κει­μέ­νου να υπο­γρά­ψουν «ειρη­νευ­τι­κή συμ­φω­νία» και συμ­φω­νία οριο­θέ­τη­σης των μετα­ξύ τους συνό­ρων. Σε αυτές τις συνο­μι­λί­ες ΕΕ, ΗΠΑ, Ρωσία αντα­γω­νί­ζο­νται για το «πάνω χέρι» στους όρους «διευ­θέ­τη­σης» της σύγκρουσης.

Ο Ρώσος Πρό­ε­δρος, Βλ. Πού­τιν, θα επι­σκε­φτεί την Αρμε­νία στις 22 Νοέμ­βρη και στο πλαί­σιο αυτό συνο­μί­λη­σε χτες με τον Ν. Πασινιάν.

Ριζο­σπά­στης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο