Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Νέο ένοπλο επεισόδιο με δυο νεκρούς

Νέα ένο­πλο επει­σό­διο σημειώ­θη­κε σήμε­ρα μετα­ξύ Αρμε­νί­ας και Αζερ­μπαϊ­τζάν, κοντά στον αυτό­νο­μο θύλα­κα του Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν ένας Αζέ­ρος στρα­τιώ­της και ένας Αρμέ­νιος μαχητής.

«Έντο­να πυρά» στό­χευ­σαν θέσεις του στρα­τού του Αζερ­μπαϊ­τζάν στην περιο­χή Λάτσιν, μια ουδέ­τε­ρη ζώνη μετα­ξύ των αρμε­νι­κών συνό­ρων και του Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ, ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­σή του το υπουρ­γείο Αμυ­νας του Αζερ­μπαϊ­τζάν. Ενα μέλος των αζέ­ρι­κων ενό­πλων δυνά­με­ων σκο­τώ­θη­κε στα πυρά από «παρά­νο­μους αρμε­νι­κούς στρα­τιω­τι­κούς σχη­μα­τι­σμούς», πρό­σθε­σε το υπουργείο.

Οι Αρμέ­νιοι αυτο­νο­μι­στές του Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ ανέ­φε­ραν, από την πλευ­ρά τους, τον θάνα­το ενός από τους στρα­τιώ­τες τους σε επί­θε­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από drone του Αζερ­μπαϊ­τζάν το από­γευ­μα. Τραυ­μα­τί­στη­καν επί­σης οκτώ Αρμέ­νιοι μαχη­τές, σύμ­φω­να με τον στρα­τό των αυτονομιστών.

Στα σύνο­ρα των δυο κρα­τών, που παρα­μέ­νουν ακα­θό­ρι­στα μετά τον πόλε­μο του 2020 στο Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ, σημειώ­νο­νται συχνά ένο­πλα επει­σό­δια, ανα­δει­κνύ­ο­ντας την εύθραυ­στη συμ­φω­νία κατά­παυ­σης του πυρός που υπο­γρά­φη­κε με δια­με­σο­λά­βη­ση της Ρωσί­ας, σε μια περιο­χή όπως ο Νότιος Καύ­κα­σος που παρεμ­βαί­νουν πολ­λοί «παί­κτες». Αρμε­νία και Αζερ­μπαϊ­τζάν έχουν ανα­κοι­νώ­σει πως ξεκι­νούν ειρη­νευ­τι­κές συνο­μι­λί­ες και δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για τον καθο­ρι­σμό των μετα­ξύ τους συνό­ρων, με την ΕΕ, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ να διεκ­δι­κούν πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο στη διαμεσολάβηση.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο