Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ναζίμ, η καρδιά που δεν έπαψε ποτέ να χτυπά…»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Ναζίμ, η καρ­διά που δεν έπα­ψε ποτέ να χτυπά…»
ΔΩΡΕΑΝ Εκδή­λω­ση αφιε­ρω­μέ­νη στον Ναζίμ Χικμέτ
24 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 7:00μ.μ. ΣΤΗΝ ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ

Xikmet3Αγα­πη­τοί φίλοι,

σας ενη­με­ρώ­νου­με ότι στα πλαί­σια των πολι­τι­στι­κών εκδη­λώ­σε­ων αφιε­ρω­μέ­νες στον Τούρ­κο ποι­η­τή, Ναζίμ Χικ­μέτ, η Επι­τρο­πή Ειρή­νης Ιλί­ου παρου­σιά­ζει στον κινη­μα­το­γρά­φο Αλκυο­νίς new star art cinema (Ιου­λια­νού 42–46 Πλ. Βικτώ­ριας) μια προ­σέγ­γι­ση στο έργο και τη ζωή του, με τίτλο

Ναζίμ, η καρ­διά που δεν έπα­ψε ποτέ να χτυπά…

Ακο­λου­θεί­ται μια χρο­νο­λο­γι­κή δια­δρο­μή ‑πού ντύ­νε­ται- από κεί­με­να ‚απαγ­γε­λί­ες, μελο­ποι­η­μέ­νη ποί­η­ση, προ­βο­λή βίντεο, πού επι­λέ­χθη­καν από την Επι­τρο­πή Ειρή­νης Ιλίου.

Συμ­με­τέ­χουν: το μου­σι­κό σχή­μα «Ρωμιο­σύ­νη»

Ο ηθο­ποιός Κωστής Μαλ­κό­τσης και

μέλη της Επι­τρο­πής Ειρή­νης Ιλίου.

Η παρου­σί­α­ση της εκδή­λω­σης θα γίνει στις 24 Μάη 2015, στις 7μ.μ.

Xikmet2Συνε­χί­ζε­ται το μεγά­λο αφιέ­ρω­μα στον κορυ­φαίο Τούρ­κο ποι­η­τή Ναζίμ Χικ­μέτ στον κινη­μα­το­γρά­φο ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star artcinema σε ένα πρό­γραμ­μα πλαι­σιω­μέ­νο από βιβλιο­πα­ρου­σιά­σεις, προ­βο­λή ται­νιών σε σενά­ριο ή σκη­νο­θε­σία του Χικ­μέτ, μου­σι­κές βρα­διές με μελο­ποι­η­μέ­νη ποί­η­ση, θεα­τρι­κές παρα­στά­σεις, ποι­η­τι­κές βρα­διές και άλλες δρά­σεις που θα διαρ­κέ­σουν δύο ολό­κλη­ρους μήνες. Σε όλο αυτό το διά­στη­μα του αφιε­ρώ­μα­τος θα μπο­ρεί­τε επί­σης να προ­μη­θευ­τεί­τε από το φουα­γιέ του κινη­μα­το­γρά­φου σε προ­νο­μια­κές τιμές, βιβλία και cd για τον Ναζίμ Χικ­μέτ. Ολό­κλη­ρο το κινη­μα­το­γρα­φι­κό έργο στο οποίο συμ­με­τεί­χε ο Χικ­μέτ είτε ως σκη­νο­θέ­της είτε ως σενα­ριο­γρά­φος απο­τε­λεί­ται από 36 ται­νί­ες εκ των οποί­ων εμείς θα παρου­σιά­σου­με 15,

xikmet4

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο