Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ναζιστικά καβγαδάκια: Φυρερίσκος (Μιχαλολιάκος) εναντίον γκεμπελίσκου (Κασιδιάρη)

Συνε­χί­ζε­ται να μαί­νε­ται ο άτυ­πος εμφύ­λιος ανά­με­σα στα πρώ­ην και νυν στε­λέ­χη της Χρυ­σής Αυγής ενό­ψει των επερ­χό­με­νων εκλο­γών της 21ης Μάη. Πρω­τα­γω­νι­στές αυτού του πολέ­μου, ο φυρε­ρί­σκος Ν. Μιχα­λο­λιά­κος, ο γκε­μπε­λί­σκος Η. Κασι­διά­ρης και οι… ανα­πο­φά­σι­στοι φασί­στες ψηφο­φό­ροι τους.

«Ως γνω­στόν, απο­κλεί­στη­κε από τις εκλο­γές το… μοντέρ­νο “εθνι­κο­πα­τριω­τι­κό“ κόμ­μα – αν και μέχρι την τελευ­ταία στιγ­μή, ο “μεγά­λος σκα­κι­στής“ και οι συν αυτώ δια­βε­βαί­ω­ναν τους εν δυνά­μει ψηφο­φό­ρους τους, ότι θα κατέλ­θουν οπωσ­δή­πο­τε στις εκλο­γές, ότι θα πάρουν… διψή­φιο, ή… “πάνω από διψή­φιο“ (sic!) ποσο­στό, κι ότι θα μπουν πανη­γυ­ρι­κά στη βου­λή. Και τώρα, που θα κατευ­θυν­θούν οι εν δυνά­μει ψηφο­φό­ροι του; Κάπου εδώ αρχί­ζει η ιλα­ρο­τρα­γω­δία…».

Οι παρα­πά­νω γραμ­μές δεν είναι παρά ο πρό­λο­γος ενός άρθρου που δημο­σιεύ­θη­κε στην ιστο­σε­λί­δα της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης με τίτλο: «Το… σκορ­πο­χώ­ρι των “εθνι­κο­πα­τριω­τών“ κι ένα αμεί­λι­κτο ερώτημα».

Ο Μιχα­λο­λιά­κος και οι συν αυτώ, έχο­ντας κατα­λά­βει τις τακτι­κί­στι­κες μεθο­δεύ­σεις του μορ­φώ­μα­τος Κασι­διά­ρη που προ­τρέ­πει τους ψηφο­φό­ρους του «να βάλουν ορι­στι­κό τέλος στο καθε­στώς Μητσο­τά­κη», προ­βαί­νουν στη γνώ­ρι­μη τους τακτι­κή, τον γκε­μπε­λι­σμό, κατη­γο­ρώ­ντας το πρώ­ην πρω­το­πα­λί­κα­ρό τους πως «καλεί σε ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ» καθώς όπως γρά­φουν «μόνο αν βγει πρώ­τος ο ΣΥΡΙΖΑ μπαί­νει “ορι­στι­κό τέλος στο καθε­στώς Μητσο­τά­κη“!!!».

Στο άρθρο γίνε­ται επί­σης λόγος για τις «πολύ… αντι­φα­τι­κές εκλο­γι­κές κατευ­θύν­σεις» που δίνουν «προ­βε­βλη­μέ­να στε­λέ­χη του κόμ­μα­τος» (σ.σ. Κασι­διά­ρη) από προ­σω­πι­κούς λογα­ρια­σμούς σε Twitter και Facebook.

Ο συντά­κτης του κει­μέ­νου με τα αρχι­κά Α.Β. (που δεν απο­κλεί­ε­ται να είναι καμου­φλα­ρι­σμέ­νο το προ­φίλ του Φύρερ της Χρυ­σής Αυγής) ανα­φέ­ρει πως «κάποια προ­βε­βλη­μέ­να στε­λέ­χη συνι­στούν –εμμέ­σως πλην σαφώς- ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ, για “τιμω­ρία στον Μητσο­τά­κη“ και για­τί “ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου“, συντασ­σό­με­να με την επί­ση­μη γραμ­μή! […] κάποια άλλα προ­βε­βλη­μέ­να στε­λέ­χη συνι­στούν ανοι­χτά ψήφο στο αρι­στε­ρό κόμ­μα της Ζωής Κων­στα­ντο­πού­λου ή στο ομοί­ως αρι­στε­ρό κόμ­μα του Καζά­κη!» […] άλλα συνι­στούν ψήφο στα διά­φο­ρα κομ­μα­τί­δια του λεγό­με­νου “πατριω­τι­κού“ χώρου (που είναι καμ­μιά δεκα­ριά…) και τσα­κώ­νο­νται στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης με άλλα στε­λέ­χη και ψηφο­φό­ρους για το ποιο απ’ αυτά είναι πιο… κοντά τους!» […] και άλλα «συνι­στούν ένα “ψηφο­δέλ­τιο“ εκ του προ­χεί­ρου, με το έμβλη­μα του κόμ­μα­τός τους και με το όνο­μα, το επώ­νυ­μο και το πατρώ­νυ­μο του αρχη­γού τους, δηλα­δή άκυ­ρο».

Είναι φανε­ρό ότι, πέρα από την προ­σπά­θειά του να πλή­ξει πολι­τι­κά τον Κασι­διά­ρη, ο Μιχα­λο­λιά­κος κλεί­νει έμμε­σα το μάτι στη ΝΔ, χαρί­ζο­ντάς της απλό­χε­ρα ένα επι­χεί­ρη­μα προ­κει­μέ­νου να το χρη­σι­μο­ποι­ή­σει κατά του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ από την πλευ­ρά του, το επι­τε­λείο Κασι­διά­ρη επι­θυ­μεί να στη­ρι­χτεί κάποιο άλλο κόμ­μα ώστε να μπει στη Βου­λή το οποίο ταυ­τό­χρο­να δεν θα παρέ­χει στή­ρι­ξη στον Μητσοτάκη.

Το μόνο σίγου­ρο πάντως είναι πως η αλλη­λο­σφα­γή ανά­με­σα στα ορφα­νά του Χίτλερ θα συνε­χι­στεί με αμεί­ω­το ενδια­φέ­ρον όσο βαδί­ζου­με στο δρό­μο για τις κάλπες.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο