Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ναι, αλλά ο Στάλιν…»: Παρουσιάστηκε στην Αθήνα το βιβλίο του Νίκου Μόττα

Παρου­σιά­στη­κε χθες, Παρα­σκευή, στον κινη­μα­το­γρά­φο «STUDIO» το βιβλίο του Νίκου Μότ­τα με τίτλο «Ναι, αλλά ο Στάλιν». 

Εκτός του συγ­γρα­φέα, ομι­λη­τές στην εκδή­λω­ση ήταν η φιλό­λο­γος, κρι­τι­κός βιβλί­ου και μετα­φρά­στρια Άννε­κε Ιωαν­νά­του και ο παλαί­μα­χος δημο­σιο­γρά­φος του «Ριζο­σπά­στη» Γιώρ­γος Μου­σγάς. Συντο­νι­στής της εκδή­λω­σης ήταν ο διευ­θυ­ντής της «New Star» Βελισ­σά­ριος Κοσ­συ­βά­κης, ενώ ανα­γνώ­στη­κε χαι­ρε­τι­στή­ριο μήνυ­μα του Αμε­ρι­κα­νού καθη­γη­τή, ερευ­νη­τή και συγ­γρα­φέα Grover Furr ο οποί­ος εξή­ρε την σημα­σία έκδο­σης τέτοιων βιβλίων.

Μετα­ξύ άλλων, οι ομι­λη­τές υπο­γράμ­μι­σαν σημα­σία του βιβλί­ου ως πηγή επι­χει­ρη­μά­των και στοι­χεί­ων ενά­ντια στις αντι­κομ­μου­νι­στι­κές θεω­ρί­ες, ιδιαί­τε­ρα σε μια επο­χή που εκ μέρους της άρχου­σας τάξης επι­χει­ρεί­ται το ξανα­γρά­ψι­μο της ιστο­ρί­ας μέσα από δια­στρε­βλώ­σεις, ψέμα­τα και συκο­φα­ντί­ες κατά της ΕΣΣΔ και του σοσιαλισμού-κομμουνισμού.

Στο τέλος της εκδή­λω­σης προ­βλή­θη­καν σπά­νια απο­σπά­σμα­τα από ται­νί­ες του Σοβιε­τι­κού σκη­νο­θέ­τη Μιχα­ήλ Ρομ, τα οποία είχαν «κοπεί» από την λογο­κρι­σία της απο­στα­λι­νο­ποί­η­σης επί επο­χής Νικί­τα Χρουστσόφ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο