Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«ΝΑΙ, ΑΛΛΑ Ο ΣΤΑΛΙΝ…»: Στις 27 Ιανουαρίου στο «STUDIO» η παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Μόττα

Την Παρα­σκευή 27 Ιανουα­ρί­ου, στις 6:30 μ.μ, στον κινη­μα­το­γρά­φο «STUDIO New Star Art Cinema» (Σπάρ­της και Σταυ­ρο­πού­λου 33, Πλ. Αμε­ρι­κής) θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η παρου­σί­α­ση του νέου βιβλί­ου του Νίκου Μότ­τα “«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…»: Αντι­κομ­μου­νι­σμός και παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας»” που κυκλο­φο­ρεί από τις Εκδό­σεις «Ατέ­χνως».

Παρεμ­βά­σεις για το βιβλίο θα κάνουν:

Άννε­κε Ιωαν­νά­του, φιλό­λο­γος, κρι­τι­κός βιβλί­ου, μεταφράστρια,
Γιώρ­γος Μου­σγάς, δημο­σιο­γρά­φος,
και ο συγ­γρα­φέ­ας του βιβλί­ου Νίκος Μότ­τας.

Θα δια­βα­στεί μήνυ­μα του Grover Furr, συγ­γρα­φέα και καθη­γη­τή στο Montclair State University.

Στο τέλος της εκδή­λω­σης θα προ­βλη­θεί σπά­νιο από­σπα­σμα από ται­νί­ες του Σοβιε­τι­κού σκη­νο­θέ­τη Μιχα­ήλ Ρομ.

Την εκδή­λω­ση θα συντο­νί­σει ο Βελισ­σά­ριος Κοσ­συ­βά­κης, διευθ/ντης της New Star.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Τι ήταν οι Δίκες της Μόσχας και η «Μεγά­λη Εκκα­θά­ρι­ση» του 1936–38; Ποιος ήταν πραγ­μα­τι­κά ο υπεύ­θυ­νος της Σφα­γής στο Κατίν; Αλη­θεύ­ει ότι ο Στά­λιν συμ­μά­χη­σε με τον Χίτλερ; Τι συμ­φω­νή­θη­κε στη Γιάλ­τα; Για­τί χτί­στη­κε το Τεί­χος του Βερο­λί­νου; Τι συνέ­βη στην Τσε­χο­σλο­βα­κία το 1968; Ποιοι ήταν στ’ αλή­θεια ο Σολ­ζε­νί­τσιν και ο Όργου­ελ; Υπάρ­χει δικτα­το­ρία στην Κού­βα; Απα­ντή­σεις και τρο­φή για σκέ­ψη με βάση τα ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα, αμφι­σβη­τώ­ντας τα κυρί­αρ­χα αφηγήματα.

Η νέα έκδο­ση φιλο­δο­ξεί να ανοί­ξει ζητή­μα­τα αντι­πα­ρά­θε­σης με τον αντι­κομ­μου­νι­σμό, έχο­ντας καθα­ρό ότι η προ­ά­σπι­ση της ιστο­ρί­ας του διε­θνούς κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος και της προ­σφο­ράς του ιστο­ρι­κού σοσια­λι­σμού δεν απο­τε­λεί μονά­χα πάλη ακα­δη­μαϊ­κού και φιλο­λο­γι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος, αλλά ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι της ταξι­κής πάλης, για το παρόν και το μέλ­λον, για την ανά­γκη να συνει­δη­το­ποι­η­θεί η ανα­γκαιό­τη­τα και επι­και­ρό­τη­τα του σοσιαλισμού.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο