Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ναπολέων Βοναπάρτης, μεγάλη πολιτική και στρατιωτική προσωπικότητα

Στις 5 Μαΐ­ου 1821 πεθαί­νει εξό­ρι­στος στο νησί της Αγί­ας Ελέ­νης, αιχ­μά­λω­τος των Βρε­τα­νών, ο Ναπο­λέ­ων Βοναπάρτης.

Υπήρ­ξε μεγά­λη πολι­τι­κή και στρα­τιω­τι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα. Δια­τέ­λε­σε πρώ­τος ύπα­τος αρμο­στής της Γαλ­λι­κής Δημο­κρα­τί­ας (1799 — 1804), αυτο­κρά­το­ρας (1804 — 1814 και Μάρ­τιος — Ιού­νιος 1815). Χαι­ρέ­τι­σε τη Μεγά­λη Γαλ­λι­κή Επα­νά­στα­ση και πήρε μέρος σ’ αυτήν. Δια­κρί­θη­κε για την τόλ­μη και τις ικα­νό­τη­τές του. Διο­ρί­στη­κε στρα­τιω­τι­κός διοι­κη­τής του Παρι­σιού και το 1796 ανώ­τα­τος διοι­κη­τής της στρατιάς.

Οι Ναπο­λε­ό­ντειοι πόλε­μοι είχαν στην αρχή τους προ­ο­δευ­τι­κά στοι­χεία, για­τί συνέ­βα­λαν στην κατάρ­γη­ση του φεου­δαρ­χι­κού συστή­μα­τος σε αρκε­τές χώρες της Ευρώ­πης. Ηταν ωστό­σο γενι­κά πόλε­μοι κατα­κτη­τι­κοί, που έγι­ναν προς όφε­λος της γαλ­λι­κής αστι­κής τάξης στην αντί­θε­σή της κυρί­ως με την αποι­κιο­κρα­τι­κή κυριαρ­χία της Βρετανίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο