Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΑΡ/ΠΡΙΝ: Τα αδιέξοδα οδηγούν σε εξόφθαλμες ακροβασίες

Με την απερ­γία στις 28 Φλε­βά­ρη φιλο­τι­μή­θη­κε να ασχο­λη­θεί το ΠΡΙΝ στο πρό­σφα­το φύλ­λο του, κατα­λή­γο­ντας στις καθιε­ρω­μέ­νες ακρο­βα­σί­ες αυτού του χώρου (ΝΑΡ/ΑΝΤΑΡΣΥΑ).

Για­τί το λέμε αυτό; Αντι­γρά­φου­με την πρώ­τη παρά­γρα­φο του άρθρου: «Αν και ο αρχι­κός σχε­δια­σμός του ΠΑΜΕ για απερ­γία στις 28 Φλε­βά­ρη, ένα χρό­νο μετά το τρα­γι­κό έγκλη­μα στα Τέμπη, ήταν γρα­φειο­κρα­τι­κός και δεν συνέ­βα­λε στην ενο­ποί­η­ση των μετώ­πων πάλης (φοι­τη­τι­κό κίνη­μα, αγρό­τες, εργα­ζό­με­νοι) το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, η δυνα­μι­κή της ταξι­κής πάλης οδή­γη­σε στο να δια­μορ­φω­θεί ως ένας κόμ­βος. Η απερ­γία της 28ης Φλε­βά­ρη, που παίρ­νει πανερ­γα­τι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά χωρίς τη ΓΣΕΕ, καθώς πολ­λά Εργα­τι­κά Κέντρα έχουν πάρει απερ­για­κή από­φα­ση (ανά­με­σά τους και τα ΕΚ Αθή­νας, Πει­ραιά κ.ά.) όπως και η ΑΔΕΔΥ…».

Όσα δεν φτά­νει το ΝΑΡ τα κάνει κρε­μα­στά­ρια… Γι’ αυτό μόνοι τους χαρα­κτη­ρί­ζουν «γρα­φειο­κρα­τι­κό» τον σχε­δια­σμό για απερ­γία στις 28/2 και ταυ­τό­χρο­να χαρα­κτη­ρί­ζουν και την απερ­γία «κόμ­βο»!

Κεντρι­κά πολι­τι­κά και συν­δι­κα­λι­στι­κά στε­λέ­χη του ΝΑΡ πολέ­μη­σαν με μένος την απερ­γία στις 28/2.

Την πολέ­μη­σαν στο Γενι­κό Συμ­βού­λιο της ΑΔΕΔΥ, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας την απερ­γία «κομ­μα­τι­κή», ενώ αντί­στοι­χη στά­ση κρά­τη­σαν και όπου εκπρο­σω­πού­νται αυτές οι δυνάμεις.

Τώρα, ύστε­ρα από εκα­το­ντά­δες απερ­για­κές απο­φά­σεις πρω­το­βάθ­μιων σωμα­τεί­ων, ύστε­ρα από 35 απερ­για­κές απο­φά­σεις Εργα­τι­κών Κέντρων και αντί­στοι­χες απο­φά­σεις 21 ομο­σπον­διών του ιδιω­τι­κού τομέα, ενώ απερ­για­κή από­φα­ση έχει και η ΑΔΕΔΥ, χαρα­κτη­ρί­ζουν την απερ­γία «αγω­νι­στι­κό κόμβο».

Για την άλλη εκτί­μη­ση του αρθρο­γρά­φου του ΠΡΙΝ πώς «ο αρχι­κός σχε­δια­σμός του ΠΑΜΕ για απερ­γία στις 28 Φλε­βά­ρη… δεν συνέ­βα­λε στην ενο­ποί­η­ση των μετώ­πων πάλης (φοι­τη­τι­κό κίνη­μα, αγρό­τες, εργα­ζό­με­νοι)», την απά­ντη­ση την δίνει απλό­χε­ρα η ίδια η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, αφού στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις της Τετάρ­της σε όλη τη χώρα θα συνα­ντη­θούν οι αγω­νι­ζό­με­νοι αγρό­τες που βρί­σκο­νται πάνω από ένα μήνα στα μπλό­κα παλεύ­ο­ντας για την επι­βί­ω­σή τους, οι φοι­τη­τές και οι σύλ­λο­γοί τους που από την αρχή του χρό­νου βρί­σκο­νται σε κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στην ίδρυ­ση ιδιω­τι­κών πανε­πι­στη­μί­ων, ο λαός και η νεο­λαία της χώρας που θα δια­τρα­νώ­σουν πως «το έγκλη­μα στα Τέμπη δεν θα ξεχα­στεί! Τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας».

Αυτά συμ­βαί­νουν όταν είσαι απο­σπα­σμέ­νος από την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και σε τυφλώ­νει το αντι-ΠΑΜΕ μένος. Καμιά φορά είναι καλύ­τε­ρα να μασάς…

Πηγή: 902.gr

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο