Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΑΤΟική προπαγάνδα σε μαθητές Δημοτικού!

Μετά τους μαθη­τές Γυμνα­σί­ου τώρα και μαθη­τές Δημο­τι­κού (!) μπαί­νουν στο στό­χα­στρο της ΝΑΤΟι­κής προ­πα­γάν­δας, μέσω «εκπαι­δευ­τι­κών» εκδρο­μών που οργα­νώ­νουν Διευ­θύν­σεις των σχολείων.Το νέο απα­ρά­δε­κτο κρού­σμα αφο­ρά το 3ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Πυλαί­ας στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, η Διεύ­θυν­ση του οποί­ου απο­φά­σι­σε να διορ­γα­νώ­σει «εκπαι­δευ­τι­κή» εκδρο­μή στο στρα­τη­γείο του ΝΑΤΟ στη Νάπο­λη της Ιτα­λί­ας, μετά από πρό­σκλη­ση του ιμπε­ρια­λι­στι­κού οργα­νι­σμού στο πλαί­σιο της προ­πα­γαν­δι­στι­κής Εκστρα­τεί­ας «WeAreNATO», που από το 2017 έχει στό­χο οι νέοι να «κατα­νο­ή­σουν την απο­στο­λή και το όρα­μα» (!) της ιμπε­ρια­λι­στι­κής Συμ­μα­χί­ας που αιμα­το­κυ­λά τους λαούς.

Μάλι­στα, η Διεύ­θυν­ση του σχο­λεί­ου «πανη­γυ­ρί­ζει» ότι είναι το πρώ­το Δημο­τι­κό Σχο­λείο της Ελλά­δας που θα επι­σκε­φθεί το ΝΑΤΟ. Θυμί­ζου­με ότι στα Γυμνά­σια η άθλια «πρω­τιά» φαί­νε­ται να ανή­κει στο 6ο Γυμνά­σιο Ηρα­κλεί­ου, που πραγ­μα­το­ποί­η­σε τη σχε­τι­κή δρά­ση πέρ­σι και ξεσή­κω­σε θύελ­λα αντι­δρά­σε­ων από την εκπαι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα και το γονεϊ­κό κίνημα.

✔️ «Ιδιαίτερη τιμή» η πρόσκληση των μακελάρηδων!

Ο προ­ο­ρι­σμός στο στρα­τη­γείο του ΝΑΤΟ στη Νάπο­λη έρχε­ται σε συνέ­χεια αντί­στοι­χων «εκπαι­δευ­τι­κών» εκδρο­μών που διορ­γά­νω­σε η Διεύ­θυν­ση του 3ου Δημο­τι­κού Πυλαί­ας, πέρ­σι στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο και πρό­περ­σι στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη, με τη συμ­με­το­χή ελά­χι­στων παιδιών.

Η Διεύ­θυν­ση του 3ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου του δήμου Πυλαί­ας — Χορ­τιά­τη μέσα από την ιστο­σε­λί­δα του σχο­λεί­ου ανα­κοι­νώ­νει ότι τo NATO, το οποίο μάλι­στα παρου­σιά­ζει ως «διε­θνή οργα­νι­σμό για την ασφά­λεια και την ειρή­νη στον κόσμο» (!), «προ­σκα­λεί το σχο­λείο μας στη Νάπο­λη στην Ιτα­λία για ξενά­γη­ση στις εγκα­τα­στά­σεις, στις δομές, στους στό­χους και τις ενέρ­γειές του». Πανη­γυ­ρί­ζει μάλι­στα ότι «το σχο­λείο μας είναι το μονα­δι­κό Δημο­τι­κό Σχο­λείο από την Ελλά­δα που μπο­ρεί να επι­σκε­φτεί το ΝΑΤΟ από τότε που η Ελλά­δα έγι­νε μέλος του, το 1952» και χαρα­κτη­ρί­ζει «ιδιαί­τε­ρη τιμή και πρό­κλη­ση» την πρό­σκλη­σή του.

Ταυ­τό­χρο­να, επι­συ­νά­πτει και την πρό­σκλη­ση του ΝΑΤΟ, στην οποία ανα­φέ­ρε­ται: «Η Διοί­κη­ση του Στρα­τη­γεί­ου του ΝΑΤΟ στη Νάπο­λη έχει την ευχα­ρί­στη­ση να καλέ­σει τους μαθη­τές και τους δασκά­λους του σχο­λεί­ου σας να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν μια περι­ή­γη­ση στη βάση και να λάβουν πλη­ρο­φο­ρια­κές ενη­με­ρώ­σεις σχε­τι­κά με τη δομή, τις απο­στο­λές, τις τρέ­χου­σες επι­χει­ρή­σεις και τις προ­κλή­σεις του Στρα­τη­γεί­ου. (…) Οι επι­σκέ­ψεις σχο­λεί­ων / πανε­πι­στη­μί­ων / πολι­τι­στι­κών ενώ­σε­ων κ.λπ. στο Στρα­τη­γείο (JFC Naples) απο­τε­λούν μέρος του “Προ­γράμ­μα­τος Κοι­νο­τι­κών Σχέ­σε­ων για τις Δημό­σιες Σχέ­σεις”, σύμ­φω­να με την εκστρα­τεία “WeAreNATO”, ώστε οι επι­σκέ­πτες να κατα­νο­ή­σουν καλύ­τε­ρα ποιοι είμα­στε, τι κάνου­με και για­τί υπάρ­χει και να ενι­σχυ­θεί η σχέ­ση μετα­ξύ του ΝΑΤΟ και των εθνι­κών και διε­θνών κοι­νο­τή­των», ώστε να δηλα­δή να εξη­γή­σουν σε μαθη­τές Δημο­τι­κού τις δολο­φο­νι­κές «αξί­ες» του ιμπε­ρια­λι­στι­κού οργα­νι­σμού. Μάλι­στα, στο κεί­με­νο γνω­στο­ποιεί­ται ότι η επί­σκε­ψη ενδέ­χε­ται να ανα­βλη­θεί ή και να ακυ­ρω­θεί την τελευ­ταία στιγ­μή, καθώς το στρα­τη­γείο στη Νάπο­λη είναι ένα αρχη­γείο — δολο­φο­νι­κών — επιχειρήσεων.

Να σημειω­θεί πως ο «Ριζο­σπά­στης» επι­κοι­νώ­νη­σε με την Περι­φε­ρεια­κή Διεύ­θυν­ση Εκπαί­δευ­σης Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, η οποία απά­ντη­σε ότι η Διεύ­θυν­ση του σχο­λεί­ου δεν έχει κατα­θέ­σει σχε­τι­κό αίτη­μα για έγκρι­ση της εκδρο­μής, οπό­τε δεν γνω­ρί­ζει περισσότερα.

logo ΠΑΜΕ

✔️ Οι μαθητές μας δεν θα γίνουν «ντεκόρ» των ΝΑΤΟικών φονιάδων

Με ανα­κοί­νω­σή της η Πανελ­λα­δι­κή Γραμ­μα­τεία Εκπαι­δευ­τι­κών του ΠΑΜΕ εκφρά­ζει την αντί­θε­σή της με την επί­σκε­ψη μαθη­τών στο ΝΑΤΟι­κό Στρα­τη­γείο, με τη μετα­τρο­πή των μαθη­τών σε «ντε­κόρ» στις επι­χει­ρή­σεις εξω­ραϊ­σμού των ΝΑΤΟι­κών φονιά­δων. Απαι­τεί με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης και του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας να στα­μα­τή­σει η έγκρι­ση του συγκε­κρι­μέ­νου προ­γράμ­μα­τος. Κανέ­να σχο­λείο και κανέ­νας μαθη­τής να μη συμ­με­τά­σχει στο συγκε­κρι­μέ­νο, αλλά και σε αντί­στοι­χα προ­γράμ­μα­τα. Κανέ­νας συνά­δελ­φος να μη δεχτεί να ανα­λά­βει την υλο­ποί­η­ση των ΝΑΤΟι­κών προ­γραμ­μά­των μέσα στα σχολεία.

Μετα­ξύ άλλων σημειώ­νει: «Είναι εξαι­ρε­τι­κά ανη­συ­χη­τι­κή η γενί­κευ­ση προ­γραμ­μά­των μέσα στα σχο­λεία που παρεμ­βαί­νουν άμε­σα στην εκπαι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία σε αντι­δρα­στι­κή κατεύ­θυν­ση, με σκο­πό την υπε­ρά­σπι­ση του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ (βλ. Πρό­γραμ­μα FLEX) ή προ­γράμ­μα­τα που υλο­ποιού­νται απευ­θεί­ας από ξένες πρε­σβεί­ες (βλ. γερ­μα­νι­κή πρε­σβεία για το τεί­χος του Βερο­λί­νου). Εχει μεγά­λη ευθύ­νη η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, όπως και η προη­γού­με­νη του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς απο­δει­κνύ­ε­ται από τα ίδια τα γεγο­νό­τα ότι έχουν απο­δε­χτεί και έχουν ανά­γει σε κυρί­αρ­χη πολι­τι­κή τον εξω­ραϊ­σμό του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, την άμβλυν­ση των αντι­NATOι­κών και αντια­με­ρι­κα­νι­κών αισθη­μά­των του λαού μας. Ειδι­κό στό­χο αυτής της προ­σπά­θειας απο­τε­λεί η νέα γενιά!».

Διε­ρω­τά­ται «ποια παι­δα­γω­γι­κή ανά­γκη καλύ­πτει η ξενά­γη­ση στις δομές, στους στό­χους και στις ενέρ­γειες ενός οργα­νι­σμού που έχει δολο­φο­νή­σει χιλιά­δες άμα­χους σε κάθε γωνιά της Γης; Θα μιλή­σουν άρα­γε στους μικρούς μαθη­τές μας για τον πραγ­μα­τι­κό ρόλο του ΝΑΤΟ στους βομ­βαρ­δι­σμούς των αμά­χων της Γιου­γκο­σλα­βί­ας και τους χιλιά­δες νεκρούς; Θα πουν κάτι για το ρόλο του στη Μέση Ανα­το­λή και τις χιλιά­δες των νεκρών και τα εκα­τομ­μύ­ρια των προ­σφύ­γων; Θα μιλή­σει κανείς για το ρόλο του ΝΑΤΟ στη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών, που στρέ­φε­ται ενά­ντια στους λαούς της περιοχής;».

Και τονί­ζει: «Ως εκπαι­δευ­τι­κοί και παι­δα­γω­γοί δεν μπο­ρού­με να επι­τρέ­ψου­με τα σχο­λεία και οι μαθη­τές μας γίνο­νται “ντε­κόρ” στις επι­χει­ρή­σεις εξω­ραϊ­σμού των ΝΑΤΟι­κών φονιάδων!

Στα μάτια των παι­διών μας βλέ­που­με τα παι­διά όλου του κόσμου: Τα βομ­βαρ­δι­σμέ­να σχο­λεία, νοσο­κο­μεία και σπί­τια στη Συρία, στη Γιου­γκο­σλα­βία, στο Ιράκ, τα πνιγ­μέ­να προ­σφυ­γό­που­λα, τις αλλα­γές συνό­ρων και τις νέες εντά­σεις στα Βαλκάνια.

(…) Θεω­ρού­με ότι ως εκπαι­δευ­τι­κοί έχου­με καθή­κον να δια­παι­δα­γω­γή­σου­με τους μαθη­τές μας με τα ιδα­νι­κά της ειρή­νης, της αλλη­λεγ­γύ­ης και της φιλί­ας ανά­με­σα στους λαούς, να τους μπο­λιά­σου­με με ορά­μα­τα για έναν κόσμο καλύ­τε­ρο. Η αμε­ρι­κα­νι­κή προ­πα­γάν­δα — ξέπλυ­μα του αμε­ρι­κά­νι­κου ιμπε­ρια­λι­σμού μάς βρί­σκει απέναντι».kke logo

✔️  Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή

Την άμε­ση ανά­κλη­ση της «εκπαι­δευ­τι­κής» εκδρο­μής των μαθη­τών στο Στρα­τη­γείο του ΝΑΤΟ στη Νάπο­λη της Ιτα­λί­ας ζητούν με παρέμ­βα­σή τους στη Βου­λή οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ Γιάν­νης Δελής και Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης.

Με Ερώ­τη­ση που κατέ­θε­σαν προς τους υπουρ­γούς Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των, Εθνι­κής Αμυ­νας και Εξω­τε­ρι­κών, ρωτούν σε ποιες ενέρ­γειες θα προ­βεί η κυβέρ­νη­ση για την άμε­ση ανά­κλη­ση της προ­α­να­φε­ρό­με­νης «εκπαι­δευ­τι­κής» εκδρομής.

Και τονί­ζουν: «Μόνο σαν πρό­κλη­ση θα μπο­ρού­σε να εκλη­φθεί η οργά­νω­ση της συγκε­κρι­μέ­νης “εκπαι­δευ­τι­κής” εκδρο­μής για να εξω­ραϊ­στεί το ΝΑΤΟ στις συνει­δή­σεις των παι­διών και να απο­κρυ­φτεί ο ρόλος του ως μηχα­νή πολέ­μου των ιμπε­ρια­λι­στών, στη διά­λυ­ση κρα­τών και στην επα­να­χά­ρα­ξη συνό­ρων (π.χ. Γιου­γκο­σλα­βία), στην έξαρ­ση των εθνι­κι­σμών, στο γκρι­ζά­ρι­σμα ζωνών στο Αιγαίο.

Ταυ­τό­χρο­να, σοβα­ρά ερω­τη­μα­τι­κά δημιουρ­γού­νται σχε­τι­κά με το ποιο κρι­τή­ριο το ΝΑΤΟι­κό Στρα­τη­γείο της Νάπο­λης προ­σκα­λεί το εν λόγω Δημο­τι­κό Σχο­λείο και ποιες υπη­ρε­σί­ες έδω­σαν την έγκρι­σή τους για τη διορ­γά­νω­ση της συγκε­κρι­μέ­νης “εκπαι­δευ­τι­κής” εκδρομής.

Στα στρα­τη­γεία του ΝΑΤΟ δεν υπάρ­χει χώρος για ευαι­σθη­σία απέ­να­ντι στους λαούς του κόσμου, ούτε απέ­να­ντι στον ελλη­νι­κό λαό και σίγου­ρα ούτε απέ­να­ντι στα θύμα­τα της βαρ­βα­ρό­τη­τας του πολέ­μου που το ίδιο σκορπίζει».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο