Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΑΤΟικό στρατιωτικό υλικό της Πορτογαλίας στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης — Καταγγελία ΤΕ Έβρου ΚΚΕ

«Το γαϊ­τα­νά­κι της εμπλο­κής της χώρας μας και της περιο­χής μας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο δεν έχει τέλος. Σει­ρά έχει η μετα­φο­ρά πολε­μι­κού υλι­κού μέσω του λιμα­νιού της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης και του οδι­κού δικτύ­ου του Έβρου, αυτή τη φορά πορ­το­γα­λι­κής προ­έ­λευ­σης», τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­ση η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Έβρου του ΚΚΕ. 

Προ­σθέ­τει:

«Ο ελλι­με­νι­σμός στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη του οχη­μα­τα­γω­γού “AYA M” που μετέ­φε­ρε στρα­τιω­τι­κό υλι­κό των ενό­πλων δυνά­με­ων της Πορ­το­γα­λί­ας, οι οποί­ες μετέ­χουν στο ΝΑΤΟ, γίνε­ται την ίδια ώρα που ελλη­νι­κά στρα­τιω­τι­κά τμή­μα­τα στέλ­νο­νται εκτός συνό­ρων ακό­μα και στη Μοζαμ­βί­κη (πρώ­ην πορ­το­γα­λι­κή αποι­κία) σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ!

Οι ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ είναι βαριές. Απαι­τού­με να στα­μα­τή­σει άμε­σα ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος, καμιά εμπλο­κή της χώρας μας και της περιο­χής μας, κανέ­νας Έλλη­νας στρα­τιω­τι­κός να μη βρί­σκε­ται εκτός συνόρων.

Τερά­στιες ευθύ­νες έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ που επί ημε­ρών του “θεμε­λιώ­θη­κε” η αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή βάση στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, αλλά και σήμε­ρα στη­ρί­ζει την “ολί­γον” εμπλο­κή και σπέρ­νει αυτα­πά­τες ότι υπάρ­χει μια δήθεν πιο φιλει­ρη­νι­κή εμπλοκή.

Άλλω­στε οι Πορ­το­γά­λοι, που σύμ­φω­να με τον ΣΥΡΙΖΑ απο­τε­λούν πρό­τυ­πο, πρω­το­στα­τούν μαζί με την Ισπα­νία στην απο­στο­λή πολε­μι­κού υλι­κού στην Ουκρα­νία και στην ψήφι­ση πολε­μι­κών προ­ϋ­πο­λο­γι­σμών σε βάρος των λαών τους. Ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ είναι για μια ακό­μη φορά πρω­τα­γω­νι­στι­κός στο ξελά­σπω­μα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών εγκλη­μά­των και στο “ξέπλυ­μα” της ελλη­νι­κής συμ­με­το­χής στον πόλεμο.

Ο ελλη­νι­κός λαός πλη­ρώ­νει ήδη με “χίλιους τρό­πους” τις συνέ­πειες του πολέ­μου, όπως προη­γου­μέ­νως πλή­ρω­σε το κόστος της οικο­νο­μι­κής κρί­σης, της παν­δη­μί­ας, της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­καμ­ψης. Την ίδια ώρα που οι μεγά­λοι όμι­λοι ξεζου­μί­ζουν κάθε ευρώ από τον πλού­το που παρά­γει ο λαός, είναι οι μόνοι κερ­δι­σμέ­νοι από τη μετα­φο­ρά LNG, το Ταμείο Ανά­καμ­ψης, τους αντι­λαϊ­κούς προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς και μέτρα. Τα συμ­φέ­ρο­ντά τους στη­ρί­ζουν οι εκά­στο­τε κυβερ­νή­σεις, για αυτό παρά τις επι­μέ­ρους δια­φο­ρές τους στα μεγά­λα και στα κρί­σι­μα συμ­φω­νούν, η μια συμπλη­ρώ­νει την αντι­λαϊ­κή κλη­ρο­νο­μιά της προηγούμενης.

Καλού­με τον λαό της περιο­χής να κλεί­σει τα αυτιά του στους παπα­γά­λους του συστή­μα­τος που προ­σπα­θούν να τον πεί­σουν πως τα τανκς και το υπό­λοι­πο πολε­μι­κό υλι­κό τα πάνε για βόλ­τα στην Πολω­νία και στη Ρου­μα­νία δια­σχί­ζο­ντας χιλιά­δες χιλιό­με­τρα. Να δυνα­μώ­σει τον αγώ­να του ενά­ντια στην εμπλο­κή της χώρας μας και της περιο­χής μας, ενά­ντια στη μετα­τρο­πή της σε ορμη­τή­ριο και θύτη άλλων λαών, αλλά και σε θύμα, μιας και γίνε­ται μαγνή­της αντι­ποί­νων. Σε πεί­σμα όλων αυτών, που έχο­ντας εξα­σφα­λί­σει παχυ­λούς μισθούς καλω­σο­ρί­ζουν κάθε τόσο τους μακε­λά­ρη­δες, να βρο­ντο­φω­νά­ξου­με ότι είναι ανε­πι­θύ­μη­τοι. Δίνου­με δυνα­μι­κή απά­ντη­ση στις συγκε­ντρώ­σεις της Πρω­το­μα­γιάς και κάθε μέρα.

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ — ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΑΝΤΑΡΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο