Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΑΤΟ=Φονιάδες: Η πλειοψηφία των Ελλήνων έχει αρνητική γνώμη για την ιμπεριαλιστική συμμαχία

Την αρνη­τι­κή άπο­ψη που έχει η πλειο­ψη­φία του λαού μας για την ιμπε­ρια­λι­στι­κή συμ­μα­χία του ΝΑΤΟ κατα­γρά­φει εκ νέου έρευ­να του αμε­ρι­κα­νι­κού κέντρου ερευ­νών κοι­νής γνώ­μης «Pew», σύμ­φω­να με την οποία το 57% του λαού απά­ντη­σε πως έχει αρνη­τι­κή γνώ­μη για το ΝΑΤΟ, σε αντί­θε­ση με μόλις 38% που ανέ­φε­ρε θετι­κή στάση.

Η έρευ­να πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σε 10 χώρες (Ιτα­λία, Ολλαν­δία, Ισπα­νία, Βέλ­γιο, ΗΠΑ, Γερ­μα­νία, Γαλ­λία, Ελλά­δα, Βρε­τα­νία, Κανα­δά), όπως και στη Σου­η­δία, που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, με την Ελλά­δα να κερ­δί­ζει την «πρω­τιά» στις αρνη­τι­κές γνώ­μες απέ­να­ντι στη λυκο­συμ­μα­χία. Σύμ­φω­να με την έρευ­να, ο μέσος όρος θετι­κής άπο­ψης βρί­σκε­ται το 61%, με πρώ­τη την Ιτα­λία (72%) και με ορια­κή αύξη­ση της τάξης του 1% — 4% από το 2009. Οι θετι­κές από­ψεις για το ΝΑΤΟ έχουν μειω­θεί σε πορεία χρό­νων σημα­ντι­κά σε Γερ­μα­νία και Γαλ­λία, από 73% και 71% το 2009 αντί­στοι­χα, σε 59% και 51% φέτος.

ft 2021.06.10 nato 01b

Χωρίς όλο αυτό το ποσο­στό να στέ­κε­ται απέ­να­ντι στο ΝΑΤΟ για τους ίδιους λόγους, η στά­ση αυτή δεί­χνει ότι παρά τις τερά­στιες προ­σπά­θειες ξεπλύ­μα­τος του χαρα­κτή­ρα της δολο­φο­νι­κής μηχα­νής του ΝΑΤΟ, τόσο από την κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και από την τωρι­νή της ΝΔ, ο ελλη­νι­κός λαός δεν «πεί­θε­ται» να «συμπα­θή­σει» το ΝΑΤΟ, για τις ανά­γκες του οποί­ου πλη­ρώ­νει δισε­κα­τομ­μύ­ρια από την τσέ­πη του.

Τι κι αν η ιμπε­ρια­λι­στι­κή συμ­μα­χία πλη­ρώ­νει σχο­λεία για «εκπαι­δευ­τι­κές εκδρο­μές» στα στρα­τη­γεία της, τι κι αν δια­δο­χι­κά οι κυβερ­νή­σεις, πριν του ΣΥΡΙΖΑ και του «δια­βο­λι­κά καλού» Τραμπ και σήμε­ρα της ΝΔ, μαζί με όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα σε χορω­δία μαζί με την αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία, λιβα­νί­ζουν τον δήθεν ρόλο του «προ­στά­τη» και «εγγυ­η­τή» των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των, οι «κάθε­τα αρνη­τι­κές από­ψεις» αυξή­θη­καν σε 21% από 16% το 2019 (το 2020 δεν έγι­νε η έρευ­να στην Ελλά­δα) και οι «κάπως αρνη­τι­κές από­ψεις» από 35% σε 36%, σε ένα συνο­λι­κό 57%, ιδιαί­τε­ρα μεγα­λύ­τε­ρο από το 30% του μέσου όρου.

Ριζο­σπά­στης

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο