Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΑΤΟ-Βρετανία ισχυρίζονται ότι η Μόσχα αναζητεί «προσχήματα για εισβολή» στην Ουκρανία

Το ΝΑΤΟ ανη­συ­χεί ότι η Ρωσία μπο­ρεί να προ­σπα­θεί να δημιουρ­γή­σει πρό­σχη­μα για εισβο­λή στην Ουκρα­νία, δήλω­σε σήμε­ρα ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της ευρω­α­τλα­ντι­κής ιμπε­ρια­λι­στι­κής συμ­μα­χί­ας Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ, σχο­λιά­ζο­ντας τις ανα­φο­ρές για πυρά πυρο­βο­λι­κού στην γραμ­μή επα­φής στην περιο­χή Ντον­μπάς της ανα­το­λι­κής Ουκρανίας.

«Ανη­συ­χού­με ότι η Ρωσία προ­σπα­θεί να δημιουρ­γή­σει ένα πρό­σχη­μα για μια ένο­πλη επί­θε­ση κατά της Ουκρα­νί­ας, δεν υπάρ­χει ακό­μα καμία σαφή­νεια, καμία βεβαιό­τη­τα για τις ρωσι­κές προ­θέ­σεις», δήλω­σε ο Στόλ­τεν­μπεργκ σε δημο­σιο­γρά­φους ύστε­ρα από διή­με­ρη συνε­δρί­α­ση των υπουρ­γών Άμυ­νας του ΝΑΤΟ στην έδρα της συμ­μα­χί­ας στις Βρυξέλλες.

Η Ρωσία έχει τα πάντα έτοι­μα για να εξα­πο­λύ­σει μια πλή­ρους κλί­μα­κας εισβο­λή στην Ουκρα­νία χωρίς προει­δο­ποί­η­ση, δήλω­σε ο Στόλτενμπεργκ.

Στο ίδιο μήκος κύμα­τος και η βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση η οποία κατη­γό­ρη­σε τη Μόσχα ότι ψάχνει «προ­σχή­μα­τα για εισβολή».

«Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες που κάνουν λόγο για ασυ­νή­θι­στη στρα­τιω­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα της Ουκρα­νί­ας στο Ντον­μπάς απο­τε­λούν κατά­φω­ρη από­πει­ρα της ρωσι­κής κυβέρ­νη­σης να κατα­σκευά­σει προ­σχή­μα­τα για μια εισβο­λή», έγρα­ψε στο Twitter η βρε­τα­νί­δα υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Λιζ Τρας, η οποία πρό­κει­ται να συνα­ντή­σει σήμε­ρα στο Κίε­βο τον ουκρα­νό ομό­λο­γό της Ντμί­τρο Κουλέμπα.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο