Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΑΤΟ: Εντείνονται οι πολεμικές προετοιμασίες απέναντι στη Ρωσία και την Κίνα

Κλι­μα­κώ­νει τις πολε­μι­κές προ­ε­τοι­μα­σί­ες στην Αν. Ευρώ­πη το ΝΑΤΟ, ρίχνο­ντας επι­πλέ­ον λάδι στη φωτιά της αντι­πα­ρά­θε­σης με τη Ρωσία, κι έχο­ντας στα­θε­ρό «μέτω­πο» απέ­να­ντι στην Κίνα.

Ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της λυκο­συμ­μα­χί­ας, Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ, συγκά­λε­σε έκτα­κτη Σύνο­δο Κορυ­φής στις 24 Μάρ­τη, στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Θα συζη­τή­σου­με την εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, την ισχυ­ρή υπο­στή­ρι­ξή μας στην Ουκρα­νία και την περαι­τέ­ρω ενί­σχυ­ση της απο­τρο­πής και της άμυ­νας του ΝΑΤΟ. Σε αυτήν την κρί­σι­μη στιγ­μή, η Βόρεια Αμε­ρι­κή και η Ευρώ­πη πρέ­πει να συνε­χί­σουν να είναι μαζί», ανέ­φε­ρε σε ανάρ­τη­ση του ο Γ. Στόλτενμπεργκ.

Την ίδια μέρα προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται στις Βρυ­ξέλ­λες Σύνο­δος Κορυ­φής της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, στην οποία ανα­μέ­νε­ται να συμ­με­τά­σχει ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζο Μάι­ντεν, σε μια κίνη­ση που σημα­το­δο­τεί την προ­σπά­θεια να ενι­σχυ­θεί η συνο­χή του ευρω­α­τλα­ντι­κού μπλοκ, καθώς είναι υπαρ­κτές και ορα­τές οι αντι­θέ­σεις, τόσο στην ΕΕ όσο και στο ΝΑΤΟ για την στά­ση απέ­να­ντι στη Ρωσία.

Προχωράνε οι πολεμικές προετοιμασίες

Αύριο συνέρ­χο­νται εκτά­κτως στις Βρυ­ξέλ­λες οι υπουρ­γοί Άμυ­νας του ΝΑΤΟ δρο­μο­λο­γώ­ντας απο­φά­σεις για την παρα­πέ­ρα ανά­πτυ­ξη δυνά­με­ων κόντρα στη Ρωσία, αλλά και την Κίνα.

Δίνο­ντας την «ατζέ­ντα» της συνε­δρί­α­σης (θα μετέ­χουν επί­σης οι υπουρ­γοί ‘Άμυ­νας από Ουκρα­νία, Γεωρ­γία, Σου­η­δία και Φιλαν­δία, όπως και ο ύπα­τος εκπρό­σω­πος της ΕΕ για την Άμυ­να και την Ασφά­λεια), ο γγ της λυκο­συμ­μα­χί­ας Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ, επέ­μει­νε ότι το ΝΑΤΟ «πρέ­πει» να στη­ρί­ξει τους Ουκρα­νούς, ανα­πα­ρά­γο­ντας όλο το ΝΑΤΟι­κό αφή­γη­μα κόντρα στη Ρωσία, κατη­γο­ρώ­ντας την ακό­μα και για προ­ε­τοι­μα­σία από μέρους της για χρή­ση χημι­κών όπλων.

Ταυ­τό­χρο­να, περι­γρά­φο­ντας το υπό­βα­θρο της εμπλο­κής του ΝΑΤΟ, τόνι­σε ότι εδώ και «πολ­λά χρό­νια» κρά­τη — μέλη του έχουν έχουν εκπαι­δεύ­σει « δεκά­δες χιλιά­δες Ουκρα­νούς που τώρα πολε­μούν στην πρώ­τη γραμ­μή, ενώ έχου­με δώσει και σημα­ντι­κές ποσό­τη­τες όπλων και καυ­σί­μου, όπλα που βόη­θη­σαν στην κατάρ­ρι­ψη ρωσι­κών μαχη­τι­κών και την ανα­χαί­τι­ση ρωσι­κών πυραύ­λων», «μέσα που βοη­θούν σήμε­ρα την Ουκρα­νία να πολε­μή­σει, να επι­βρα­δύ­νει τη ρωσι­κή εισβο­λή», όπως είπε, προ­σθέ­το­ντας ότι και σήμε­ρα μέλη του ΝΑΤΟ παρά­σχουν «στρα­τιω­τι­κό υλι­κό και οικο­νο­μι­κή και ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια» στην Ουκρα­νία, όπως έκα­νε — από τις πρώ­τες μάλι­στα — η κυβέρ­νη­ση Μητσο­τά­κη, στέλ­νο­ντας τυφέ­κια εφό­δου, αντιαρ­μα­τι­κά και άλλο υλικό.

Προετοιμασίες γενίκευσης της σύγκρουσης

Επι­βε­βαιώ­νο­ντας τους κιν­δύ­νους γενί­κευ­σης της σύγκρου­σης, θύμι­σε ότι για πρώ­τη φορά στο πλαί­σιο του άρθρο της Συν­θή­κης του ΝΑΤΟ περί «Συλ­λο­γι­κής Άμυ­νας», ενερ­γο­ποι­ή­θη­κε η Δύνα­μη Ταχεί­ας Αντί­δρα­σης του ΝΑΤΟ (NRF — περί­που 40.000 άνδρες), η οποία υπά­γε­ται απ’ ευθεί­ας στον Ανώ­τα­το Στρα­τιω­τι­κό Διοι­κη­τή Ευρώ­πης του ΝΑΤΟ (SACEUR), Αμε­ρι­κα­νό πτέ­ραρ­χο Τ. Γουόλ­τερς, ενώ επι­πλέ­ον 100.000 Αμε­ρι­κα­νοί στρα­τιώ­τες έχουν ανα­πτυ­χθεί ήδη στην ήπει­ρο, χώρια τα σχέ­διά τους για μετα­κί­νη­ση και άλλων από τις ΗΠΑ, με κόμ­βο διεκ­πε­ραί­ω­σής τους και την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη. Επί­σης, προ­χω­ρά η σύστα­ση άλλου ενός Σχη­μα­τι­σμού Μάχης (Battlegroup) στη Ρου­μα­νία, κοντά στους 4 που επι­χει­ρούν ήδη στις Βαλ­τι­κές χώρες και στην Πολωνία.

Ο Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ τόνι­σε επί­σης ότι οι χερ­σαί­ες δυνά­μεις υπο­στη­ρί­ζο­νται από σημα­ντι­κές αερο­πο­ρι­κές και ναυ­τι­κές δυνά­μεις, ενώ ήδη συστοι­χί­ες «Patriot» έχουν μετα­κι­νη­θεί από άλλα κρά­τη μέλη, σε κρά­τη της λυκο­συμ­μα­χί­ας στη συνο­ριο­γραμ­μή με τη Ρωσία, όπου η Αερά­μυ­να έχει επί­σης ενι­σχυ­θεί με περισ­σό­τε­ρες πτή­σεις ιπτά­με­νων ραντάρ και μαχη­τι­κών σε απο­στο­λές ενα­έ­ριας αστυ­νό­μευ­σης. Πτή­σεις όπου μετέ­χουν και ελλη­νι­κά ιπτά­με­να ραντάρ, όπως και αμε­ρι­κα­νι­κά κατα­σκο­πευ­τι­κά που απο­γειώ­νο­νται από τη Βάση των ΗΠΑ στη Σού­δα. Σημειω­τέ­ον, πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι στο τρα­πέ­ζι έχουν πέσει σχέ­δια για μετα­κί­νη­ση ελλη­νι­κών συστη­μά­των «Patriot» προς Βουλ­γα­ρία και Ρου­μα­νία, ή έστω μετα­κί­νη­σης στε­λε­χών των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων, ειδι­κών στην Αερά­μυ­να, στις εν λόγω χώρες.

Αλλα και σε πιο μακρο­πρό­θε­σμο πλαί­σιο, πέρα από τις άμε­σες κινή­σεις, τόνι­σε την ανά­γκη η λυκο­συμ­μα­χία να ανα­προ­σαρ­μό­σει στα βασι­κά τη Δομή Δυνά­με­ων του ΝΑΤΟ με βάση τις νέες συν­θή­κες, στο έδα­φος π.χ. με περισ­σό­τε­ρες δυνά­μεις και απο­θή­κευ­ση υλι­κού στα ανα­το­λι­κά, περισ­σό­τε­ρες και μεγα­λύ­τε­ρες ασκή­σεις κ.ο.κ.

Σε ένα τέτοιο πλαί­σιο που οι εξε­λί­ξεις «τρέ­χουν» και οι αντα­γω­νι­σμοί γίνο­νται όλο και πο επι­κίν­δυ­νοι, έβα­λε στο κάδρο και την Κίνα, καλώ­ντας την «να ενω­θεί με τον υπό­λοι­πο κόσμο» και να κατα­δι­κά­σει τη ρωσι­κή εισβο­λή. «Κάθε στή­ρι­ξη στη Ρωσία θα βοη­θή­σει τη Ρωσία στον βάρ­βα­ρο πόλε­μό της κατά της Ουκρα­νί­ας. Ελέγ­χου­με κάθε ίχνος βοή­θειας της Κίνας προς τη Ρωσία», δήλωσε.

  • Το Κοι­νο­βού­λιο της Σλο­βα­κί­ας ενέ­κρι­νε σήμε­ρα την ανά­πτυ­ξη στρα­τιω­τών του ΝΑΤΟ στο έδα­φος της χώρας. Ο αριθ­μός των ξένων στρα­τιω­τών μπο­ρεί να ανέλ­θει σε 2.100. Σε πρώ­τη φάση θα ανα­πτυ­χθεί μια μονά­δα 1.200 στρα­τιω­τών από την Τσε­χία, τη Γερ­μα­νία, την Ολλαν­δία, τις ΗΠΑ, την Πολω­νία και τη Σλο­βε­νία. Η ανά­πτυ­ξη αυτή θα περι­λαμ­βά­νει και ένα σύστη­μα αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής άμυ­νας Patriot, όπως είπε ο υπουρ­γός Άμυ­νας Γ. Ναντ.

Πηγή: 902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο