Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ναυάγιο μεταξύ Κω — Αλικαρνασσού ‑Νεκροί και πολλοί αγνοούμενοι — Συγκλονιστικές εικόνες από τη διάσωση (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Δύο άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους όταν ένα πλοιά­ριο που μετέ­φε­ρε μετα­νά­στες βυθί­στη­κε νωρίς σήμε­ρα το πρωί σε από­στα­ση μόλις 50 μέτρων από τις δυτι­κές ακτές της Τουρ­κί­ας, κοντά στο Μπό­ντρουμ (Αλι­καρ­νασ­σός), ανα­κοί­νω­σε η τουρ­κι­κή ακτοφυλακή.

Δεκα­ε­πτά άνθρω­ποι που επέ­βαι­ναν στο πλοιά­ριο δια­σώ­θη­καν και τρεις κατά­φε­ραν να φτά­σουν στην στε­ριά μόνοι τους κολυ­μπώ­ντας, σύμ­φω­να με την ακτοφυλακή.

Δύο από αυτούς πέθα­ναν στη συνέ­χεια στο νοσο­κο­μείο, πρό­σθε­σε η ακτο­φυ­λα­κή, η οποία δεν διευ­κρί­νι­σε τις εθνι­κό­τη­τες των μεταναστών.

Οι επι­χει­ρή­σεις έρευ­νας και διά­σω­σης συνε­χί­ζο­νται καθώς υπάρ­χει πιθα­νό­τη­τα να αγνο­ού­νται κάποιοι επι­βά­τες του πλοια­ρί­ου, σύμ­φω­να και πάλι με την ακτοφυλακή.

NAUAGIO1

Συγκλο­νι­στι­κές είναι οι εικό­νες που κατα­γρά­φο­νται. Οι εικό­νες που προ­βλή­θη­καν από το Σκάι, κόβουν την ανά­σα. Δια­σώ­στες που έχουν σπεύ­σει στην περιο­χή, προ­σπα­θούν κάτω από αντί­ξο­ες συν­θή­κες να προ­σφέ­ρουν τις πρώ­τες βοή­θειες σε μικρά παι­διά, ακό­μη και βρέφη.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο