Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ναυάγιο στα Κύθηρα: Εντοπίστηκαν έξι σοροί προσφύγων

Εξι σοροί μετα­να­στών εντο­πί­στη­καν και περι­συ­νε­λέ­γη­σαν από στε­λέ­χη της Ομά­δας Υπο­βρυ­χί­ων Απο­στο­λών του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος από τη θαλάσ­σια περιο­χή Δια­κό­φτι Κυθήρων.

Πρό­κει­ται για τους άτυ­χους μετα­νά­στες που επέ­βαι­ναν στο ιστιο­φό­ρο σκά­φος το οποίο τα ξημε­ρώ­μα­τα της Πέμ­πτης 06/10 συγκρού­στη­κε στα βρά­χια στη συγκε­κρι­μέ­νη περιο­χή ημι­βυ­θί­στη­κε και στη συνέ­χεια κατα­στρά­φη­κε ολοσχερώς.

Από το ναυά­γιο είχαν δια­σω­θεί από δυνά­μεις του λιμε­νι­κού σώμα­τος με τη συν­δρο­μή της ΕΜΑΚ, της αστυ­νο­μί­ας και εθε­λο­ντών 80 άτομα,18 ανή­λι­κοι, 7 γυναί­κες και 55 άνδρες.

Στο σημείο βρί­σκο­νται συνε­χώς από την ημέ­ρα του συμ­βά­ντος δυνά­μεις του λιμε­νι­κού σώμα­τος με πλοίο ανοι­χτής θαλάσ­σης του λιμε­νι­κού και κλι­μά­κιο της 1ης ΕΜΑΚ αλλά λόγω των δυσμε­νών και­ρι­κών συν­θη­κών η επι­χεί­ρη­ση εντο­πι­σμού των αγνο­ου­μέ­νων ήταν αδύ­να­τη καθώς στο σημείο έπνε­αν άνε­μοι έως 10 μπο­φόρ. Όπως έγι­νε γνω­στό, στο ιστιο­φό­ρο κατά δήλω­ση των μετα­να­στών επέ­βαι­ναν συνο­λι­κά 95 άτο­μα ενώ συνε­χί­ζουν να αγνο­ού­νται ακό­μα 9 άτο­μα μετανάστες.

Οι έρευ­νες στο σημείο συνε­χί­ζο­νται υπό δυσμε­νείς και­ρι­κές συνθήκες.

Σε ό,τι αφο­ρά τους δια­σω­θέ­ντες, φιλο­ξε­νού­νται σε παλαιό Δημο­τι­κό Σχο­λείο του νησιού. Εκεί, κάτοι­κοι των Κυθή­ρων δεί­χνουν την έμπρα­κτη αλλη­λεγ­γύη τους προ­σφέ­ρο­ντας ρού­χα, τρό­φι­μα και κου­βέρ­τες στους κατατρεγμένους.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο