Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ναύπλιο: Ομόφυλο ζευγάρι καταγγέλει ιδιοκτήτη ταβέρνας για ρατσιστική συμπεριφορά

Αντι­δρά­σεις και δικαιο­λο­γη­μέ­νη αγα­νά­κτη­ση έχει προ­κα­λέ­σει η καταγ­γε­λία ομό­φυ­λου ζευ­γα­ριού για ρατσι­στι­κή συμπε­ρι­φο­ρά υπεύ­θυ­νων ταβέρ­νας στο Ναύπλιο.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία, το προ­σω­πι­κό του μαγα­ζιού έδιω­ξε το ζευ­γά­ρι με την αιτιο­λο­γία ότι… στον χώρο βρί­σκο­νταν ηλι­κιω­μέ­νοι και παιδιά!

Μιλώ­ντας για το απα­ρά­δε­κτο περι­στα­τι­κό, ο ιδιο­κτή­της της ταβέρ­νας επι­χει­ρεί να ρίξει το φταί­ξι­μο στους πελά­τες (!), λέγο­ντας πως «ήθε­λαν να δεί­ξουν τη μαγκιά τους»!

Μιλώ­ντας στον ΑΝΤ1, ο ιδιο­κτή­της σημεί­ω­σε: «Τους κάνα­με σύστα­ση για­τί τα διπλα­νά τρα­πέ­ζια ενο­χλή­θη­καν, κάποιες παρέ­ες. Ήταν δύο οικο­γέ­νειες, δύο ζευ­γά­ρια με δύο παι­δά­κια, ένα αγο­ρά­κι οκτώ ετών και ένα κορι­τσά­κι 10 ετών. Ενο­χλή­θη­κε η παρέα αυτή, παρα­μο­νή Χρι­στου­γέν­νων και αμέ­σως το μπρο­στά τρα­πέ­ζι από αυτούς ήταν ένα νεα­ρό ζευ­γά­ρι με τους γονείς τους, ηλι­κιω­μέ­νους. Ούτε τα παι­διά φωνά­ξα­νε, όταν τους είπα­νε να φύγουν, φύγα­νε, δεν μας δημιούρ­γη­σαν πρό­βλη­μα, ούτε και δημιουρ­γή­θη­κε όλο αυτό που έχει γίνει. Είχα­με τους πελά­τες, οι οποί­οι πολύ ευγε­νι­κά μού ζήτη­σαν να το στα­μα­τή­σω αυτό και ο νεα­ρός ο άλλος που μου έκα­νε την παρα­τή­ρη­ση, ήταν ευγε­νι­κό­τα­τος. Μου είπε “εάν δεν μπο­ρέ­σε­τε να κάνε­τε κάτι, θα φύγου­με”. Και τα παι­διά δεν είναι ότι αντι­μί­λη­σαν, κανέ­να δεν αντιμίλησε».

«Τους έγι­νε σύστα­ση, μας απο­κά­λε­σαν ρατσι­στές και τους είπα­με ότι “πρέ­πει να φύγε­τε για­τί υπάρ­χει πρό­βλη­μα στον χώρο”. Και τα παι­διά, σηκω­θή­κα­νε και φύγα­νε, δεν τους είπα­με κάτι. Όλη αυτή η διά­στα­ση που έχει πάρει τώρα, δεν ξέρω για ποιον λόγο έχει γίνει. Παρό­λα αυτά, εγώ δεν θα το συνε­χί­σω, ούτε θα κινη­θώ νομι­κά ενα­ντί­ον των παι­διών. Έγι­νε μια παρε­ξή­γη­ση, όπως γίνε­ται σε κάθε εστια­τό­ριο, έχουν γίνει σε πάρα πολ­λά εστια­τό­ρια διά­φο­ρες παρε­ξη­γή­σεις, όχι τέτοιου είδους», συμπλήρωσε.

Μάλι­στα, έκα­νε λόγο και για… κανο­νι­κά ζευ­γά­ρια, κάτι που βέβαια έσπευ­σε κάπως να διορ­θώ­σει μετά: «Την παρα­τή­ρη­ση την οποία έκα­να στα παι­διά, την έχω κάνει και σε κανο­νι­κό ζευ­γά­ρι, σε ετε­ρό­φυ­λο ζευ­γά­ρι, όταν είχε παρε­κτρα­πεί. Δεν σημαί­νει ότι έχω κάνει παρα­τή­ρη­ση μόνο στη μία πλευ­ρά. Θα κάνω και στην άλλη. Εγώ αυτό το οποίο θέλω είναι σεβα­σμός στον χώρο που βρί­σκε­σαι. Έχει χαθεί ο σεβα­σμός πλέ­ον στην καθη­με­ρι­νό­τη­τά μας».

Τέλος, ισχυ­ρί­στη­κε πως «ενδε­χο­μέ­νως να υπάρ­χει και δόλος πίσω. Συγ­χω­ρώ και τα παι­διά εάν έγι­νε κάτι, ζητάω και συγ­γνώ­μη από τα παι­διά. Δεν είχαν ούτε αυτοί, ούτε εμείς αυτή την πρό­θε­ση, να πάρει το θέμα αυτή τη διάσταση».

Η καταγγελία των πελατών

«Ο σύντρο­φός μου κι εγώ δια­λέ­ξα­με το Ναύ­πλιο για να περά­σου­με το τρι­ή­με­ρο των Χρι­στου­γέν­νων. Το βρά­δυ της παρα­μο­νής, απο­φα­σί­σα­με να βγού­με για φαγη­τό στη γιορ­τι­νή ατμό­σφαι­ρα της πόλης. Ανά­με­σα σε διά­φο­ρα μαγα­ζιά, δια­λέ­ξα­με τελι­κά το “Όμορ­φο Ταβερ­νά­κι” στην παλιά πόλη, όπου καθί­σα­με γύρω στις 22.30 σε ένα από τα μέσα τρα­πέ­ζια. Με το σύντρο­φό μου είμα­στε γενι­κά αρκε­τά ανοι­κτοί και δε μας πει­ρά­ζει να φαί­νε­ται ότι είμα­στε ζευ­γά­ρι δημό­σια. Έτσι ήμα­σταν και στο μαγα­ζί αυτό, εκδη­λω­τι­κοί, μα όχι πιο εκδη­λω­τι­κοί από ένα συνη­θι­σμέ­νο ετε­ρό­φυ­λο ζευγάρι.

Ξαφ­νι­κά, μετά από περί­που 15 λεπτά κι ενώ είχα­με ξεκι­νή­σει να τρώ­με τα ορε­κτι­κά, ένας από τους σερ­βι­τό­ρους, που όπως φάνη­κε είναι μάλ­λον ένας από τους υπεύ­θυ­νους του μαγα­ζιού, έρχε­ται στο τρα­πέ­ζι εκνευ­ρι­σμέ­νος. Ανα­ση­κώ­νει και κρα­δαί­νει μια από τις καρέ­κλες του τρα­πε­ζιού μας και μας λέει δυνα­τά και αυστηρά:

Πρέ­πει να φύγε­τε, Τώρα. Μπο­ρεί­τε να κάνε­τε ό,τι θέλε­τε σπί­τι σας, αλλά όχι εδώ. Κάντε ό,τι κρι­τι­κή θέλε­τε online, δε με νοιά­ζει. Φύγε­τε Τώρα από εδώ.

Σαστι­σμέ­νοι, μετά από δευ­τε­ρό­λε­πτα του απα­ντά­με, ευγε­νι­κά αλλά σταθερά:

Ξέρε­τε, αυτό είναι διά­κρι­ση και πιστεύ­ου­με πως είναι παράνομο.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο