Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Να απομονωθούν οι εθνικιστικές και αλυτρωτικές φωνές στα σχολεία — Κάλεσμα γονέων στην Κεντρική Μακεδονία

Να απο­μο­νώ­σουν τις εθνι­κι­στι­κές φωνές που οδη­γούν σε μονο­πά­τια αλυ­τρω­τι­σμού, καλεί τους γονείς και τους μαθη­τές η Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, με αφορ­μή τις κρού­σεις εξω­σχο­λι­κών κύκλων σε σχο­λεία και μαθη­τές για κατα­λή­ψεις με θέμα το «Μακε­δο­νι­κό», τον θάνα­το του Κ. Κατσί­φα και τη «Β. Ήπειρο».

Η Ομο­σπον­δία εκφρά­ζει τον προ­βλη­μα­τι­σμό της, καθώς οι κρού­σεις αυτές αφε­νός γίνο­νται την ώρα που πραγ­μα­το­ποιού­νται μαζι­κές κατα­λή­ψεις για τα άμε­σα και σημα­ντι­κά προ­βλή­μα­τα της μαθη­τι­κής κοι­νό­τη­τας, αφε­τέ­ρου οι κατα­λή­ψεις που γίνο­νται μετά τις κρού­σεις αυτές δεν φαί­νε­ται να έχουν ευρεία απή­χη­ση, συνή­θως υπο­χω­ρούν μετά από μία ή δύο ημέ­ρες, ενώ κύριο χαρα­κτη­ρι­στι­κό τους είναι ότι προ­κύ­πτουν από δρά­σεις μικρών ομά­δων μαθη­τών χωρίς να παίρ­νο­νται απο­φά­σεις από γενι­κές συνε­λεύ­σεις των μαθη­τών στα σχολεία.

Παράλ­λη­λα καλεί σε παρα­στά­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας στα γρα­φεία Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης της Δυτι­κής και Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης την Παρα­σκευή 30 Νοέμβρη.

Ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση της Ομο­σπον­δί­ας έχει ως εξής:

«Αυτές τις μέρες τα σχο­λεία και οι μαθη­τές μας έχουν μπει στο στό­χα­στρο δια­φό­ρων εξω­σχο­λι­κών κύκλων που τους προ­τρέ­πουν να κάνουν κατα­λή­ψεις για “Μακε­δο­νι­κό”, “Κατσί­φα” και “Β. Ήπει­ρο”, παρο­τρύ­νο­ντας τους μαθη­τές, στους οποί­ους απευ­θύ­νο­νται, να επι­κοι­νω­νή­σουν με τα 15μελή και τους συλ­λό­γους γονέ­ων για να κλεί­σουν τα σχο­λεία τους.

Μας προ­βλη­μα­τί­ζει έντο­να το γεγο­νός ότι την ώρα που μαζι­κές κατα­λή­ψεις, τόσο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα όσο και σήμε­ρα, πραγ­μα­το­ποιού­νται σε σχο­λεία της χώρας, με αφορ­μή άμε­σα και σημα­ντι­κά προ­βλή­μα­τα της μαθη­τι­κής κοι­νό­τη­τας, όπως οι ελλεί­ψεις δασκά­λων και καθη­γη­τών, τα διδα­κτι­κά κενά, οι υλι­κο­τε­χνι­κές υπο­δο­μές, η μετα­φο­ρά των μαθη­τών, η θέρ­μαν­ση, τα ολι­γο­με­λή τμή­μα­τα στα ΕΠΑΛ, η σχο­λι­κή στέ­γη, κ.ά., εμφα­νί­ζο­νται κατα­λή­ψεις που δεν φαί­νε­ται να έχουν ευρεία απή­χη­ση και συνή­θως υπο­χω­ρούν μετά από μία ή δύο ημέ­ρες, ενώ κύριο χαρα­κτη­ρι­στι­κό τους είναι ότι προ­κύ­πτουν από δρά­σεις μικρών ομά­δων μαθη­τών χωρίς να παίρ­νο­νται απο­φά­σεις από γενι­κές συνε­λεύ­σεις των μαθη­τών στα σχολεία.

Τα συν­θή­μα­τα που ακού­γο­νται και τα είδα­με σε κάποια σχο­λεία, όπως “Μακε­δο­νία γη Ελλη­νι­κή”, είναι συν­θή­μα­τα που ανοί­γουν το δρό­μο για αλλα­γή συνό­ρων και προ­σπά­θεια να καθο­δη­γή­σουν μαθη­τές σε επι­κίν­δυ­να μονο­πά­τια αλυ­τρω­τι­σμού. Απέ­να­ντι στην προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης να εδραιώ­σει τη συμ­φω­νία των Πρε­σπών, που μόνο στό­χο έχει τη συμ­με­το­χή στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ της γει­το­νι­κής χώρας, με τρο­μα­κτι­κή ευκο­λία αυτοί οι κύκλοι προ­σπα­θούν να σπεί­ρουν στους μαθη­τές ακραί­ες λυτρω­τι­κές και εθνι­κι­στι­κές αντι­λή­ψεις και διεκ­δι­κή­σεις, αδια­φο­ρώ­ντας για τις συνέ­πειες που μπο­ρεί να έχουν για τη χώρα και το λαό μας, αντί για την προ­ώ­θη­ση των ιδε­ών για τη φιλία και την αλλη­λεγ­γύη μετα­ξύ των λαών, για τη συνερ­γα­σία για το κοι­νό συμφέρον.

Πάντως, παρά την προ­σπά­θεια των οργα­νω­τών να εμφα­νί­σουν ως κάτι αυθόρ­μη­το τις συγκε­κρι­μέ­νες κινή­σεις, γίνε­ται φανε­ρό ότι αυτές απο­τε­λούν ενορ­χη­στρω­μέ­νη δρά­ση εξω­σχο­λι­κών ατό­μων που πρό­σκει­νται σε ακρο­δε­ξιά και νεο­να­ζι­στι­κά μορφώματα.

Οι μαθη­τές να βάλουν μπρο­στά τις δικές τους ανά­γκες. Να μην απα­ντή­σουν στον εθνι­κι­σμό με εθνι­κι­σμό και στον αλυ­τρω­τι­σμό με αλυ­τρω­τι­σμό. Η ελπί­δα βρί­σκε­ται στην κοι­νή πάλη των λαών και της νεο­λαί­ας κόντρα σε πολε­μο­κά­πη­λους και εθνι­κι­στές, σε κυβερ­νή­σεις και εκμε­ταλ­λευ­τές. Αυτοί που βάζουν τους λαούς να σφά­ζο­νται, είναι οι ίδιοι που φέρα­νε το σχο­λείο μας στην κατά­στα­ση αυτή.

Η Ομο­σπον­δία καλεί γονείς, μαθη­τές, εκπαι­δευ­τι­κούς να απο­μο­νώ­σουν τέτοιες φωνές που οδη­γούν σε μονο­πά­τια αλυ­τρω­τι­σμού, να ανα­δεί­ξουν τα πραγ­μα­τι­κά προ­βλή­μα­τα που βιώ­νουν κάθε μέρα μέσα στα σχο­λεία, μέσα στην κοι­νω­νία, να αγω­νι­στούν για ένα σχο­λείο που θα μας μορ­φώ­νει πραγ­μα­τι­κά. Για ένα σχο­λείο χωρίς δια­κρί­σεις, χωρίς εμπό­δια. Που θα δίνει ολό­πλευ­ρη γνώ­ση σε όλους. Για ένα σχο­λείο, στο οποίο θα είμα­στε δημιουρ­γι­κοί και όχι αριθ­μοί ονο­μά­των για τα απου­σιο­λό­για, που δεν θα μας κοι­τά­ει στην τσέ­πη, για Παι­δεία που δεν θα είναι εμπόρευμα.

Καλού­με γονείς, μαθη­τές, εκπαι­δευ­τι­κούς σε:

Παρα­στά­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας στα γρα­φεία Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης της Δυτι­κής και Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης την Παρα­σκευή 30 Νοέμβρη».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο