Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Να γίνουν οργανωμένος αγώνας!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Σύμ­φω­να με την δημο­σκό­πη­ση της PRORATA (ΣΦΥΓΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022) τα τρία κυριό­τε­ρα συναι­σθή­μα­τα των πολι­τών με βάση την πολι­τι­κή και οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση στη χώρα είναι ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ, ΘΥΜΟΣ, ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ. Κατα­νοη­τά όλα αυτά. Και φυσι­κά δικαιολογημένα.

Το βασι­κό ζήτη­μα είναι προς ποια κατεύ­θυν­ση θα πρέ­πει κατευ­θυν­θούν αυτά τα συναι­σθή­μα­τα που υπάρ­χουν, ώστε να είναι πραγ­μα­τι­κά γόνι­μα, να οδη­γή­σουν προς τα μπρος, να μην τα εκμε­ταλ­λευ­τούν όλοι όσοι δια­χρο­νι­κά κάνουν κου­ρέ­λια τα λαϊ­κά όνει­ρα, τις επι­θυ­μί­ες, τις ίδιες τις ζωές τους.

Το αν δηλα­δή θα σημαί­νουν μεγα­λύ­τε­ρη ενερ­γο­ποί­η­ση στην κατεύ­θυν­ση οργα­νω­μέ­νης μαζι­κής, απο­φα­σι­στι­κής από­κρου­σης- σύγκρου­σης με την ακο­λου­θού­με­νη αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή μέσα από τα ταξι­κά συν­δι­κά­τα ή μεγα­λύ­τε­ρη «παθη­τι­κο­ποί­η­ση» και διο­χέ­τευ­σή τους σε ανώ­δυ­να για το σύστη­μα κανάλια ;

Το αν σε πολι­τι­κό επί­πε­δο κινη­θούν οι πολί­τες (και στις εκλο­γές που έρχο­νται) στην ανα­ζή­τη­ση «νέων σωτή­ρων» (γνω­στών όμως από παλιά) ή θα βγά­λουν τα ανα­γκαία πολι­τι­κά συμπε­ρά­σμα­τα (για κόμ­μα­τα και πολι­τι­κές) χαράσ­σο­ντας νέους πολι­τι­κά ριζι­κά δια­φο­ρε­τι­κούς δρό­μους (στή­ρι­ξης και συμπό­ρευ­σης με το ΚΚΕ) όπου ο λαός θα είναι στο οικο­νο­μι­κό-πολι­τι­κό τιμόνι;

Πάντως ο Μ. Μπρεχτ είχε προειδοποιήσει:

«Χρειά­ζο­νται πολ­λά, τον κόσμο για ν’ αλλάξεις:
οργή κι επι­μο­νή. Γνώ­ση κ’ αγανάκτηση.
Γρή­γο­ρη από­φα­ση, στό­χα­ση βαθιά
ψυχρή υπο­μο­νή, κι ατέ­λειω­τη καρτερία.
Κατα­νό­η­ση της λεπτο­μέ­ρειας και κατα­νό­η­ση του συνόλου.
Μονά­χα η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα μπο­ρεί να μας μάθει πώς
την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ν’ αλλάξουμε.»

(Μπέρ­τολντ Μπρεχτ, «Η απόφαση»).

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο