Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Να δεις τι σου ΄χω για μετά…

Σε ποιες επιχειρήσεις θα ισχύσει 
η εξαήμερη απασχόληση μετά τις Ευρωεκλογές

Χιλιάδες εργαζόμενοι
θα υποχρεωθούν
να εργαστούν και 6η ημέρα από 1/7
με απόφαση εργοδότη!

Ο Αλέ­ξης Μητρό­που­λος (Καθη­γη­τής-Πρό­ε­δρος ΕΝΥΠΕΚΚ) σε σχε­τι­κή ανά­λυ­σή του, ανα­φέ­ρει ότι τελειώ­νει  το πεν­θή­με­ρο για πολ­λούς, όπως το ήξε­ραν μετά τις Ευρω­ε­κλο­γές και θέτει μια σει­ρά ζητη­μά­των (με το απα­ραί­τη­το ιστο­ρι­κό), όπως:

 • 1ο) Πόσες συνο­λι­κά ώρες την εβδο­μά­δα θα εργά­ζο­νται όσοι κλη­θούν να απα­σχο­λη­θούν και έκτη ημέ­ρα; 40 ή 48 ώρες;
 • 2ο) Θα προ­σμε­τρά­ται η έκτη ημέ­ρα απα­σχό­λη­σης στην ασφά­λι­ση των εργα­ζο­μέ­νων, αφού για δεκα­ε­τί­ες συνο­λι­κά προ­σμε­τρού­νται πέντε (5) ημέ­ρες ασφά­λι­σης την εβδο­μά­δα και είκο­σι πέντε (25) ημέ­ρες κατ’ανώτατο όριο ασφα­λι­στι­κών ημε­ρών τον μήνα (πλην ορι­σμέ­νων εξαι­ρέ­σε­ων όπως π.χ. των ναυ­τι­κών και ΒΑΕ);

Ακο­λού­θως, περι­γρά­φει σε ποιές επι­χει­ρή­σεις θα ισχύ­σει από 1–7‑2024 η εξα­ή­με­ρη απα­σχό­λη­ση με από­φα­ση μόνο του εργο­δό­τη (διευ­θυ­ντι­κό δικαίωμα).

Ανα­λυ­τι­κά:

Έρχεται εξαήμερη εργασία από 1–7‑2024
Με απόφαση του εργοδότη (διευθυντικό δικαίωμα)
χιλιάδες εργαζόμενοι θα υποχρεωθούν
να εργαστούν και 6η ημέρα!

Ι. Ανατροπή τού θεσμικού πλαισίου για το πενθήμερο

Με τα άρθρα 25 και 26 του ν. 5053/2023 (ΦΕΚ Α 158) με τίτλο «Για την ενί­σχυ­ση της εργα­σί­ας-Ενσω­μά­τω­ση της Οδη­γί­ας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και του Συμ­βου­λί­ου της 20ής Ιου­νί­ου 2019-Απλο­ποί­η­ση ψηφια­κών δια­δι­κα­σιών και ενί­σχυ­ση της Κάρ­τας Εργα­σί­ας- Ανα­βάθ­μι­ση της επι­χει­ρη­σια­κής λει­τουρ­γί­ας του Υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης και της Επι­θε­ώ­ρη­σης Εργα­σί­ας» επα­να­ρυθ­μί­στη­κε, με ευνοϊ­κό­τε­ρο ‑για τη μεσαία και μεγά­λη εργο­δο­σία- θεσμι­κό πλαί­σιο, η απα­σχό­λη­ση κατά την έκτη (6η) ημέ­ρα σε δύο κατη­γο­ρί­ες επι­χει­ρή­σε­ων που εφαρ­μό­ζουν πενθήμερο:

 • α) σε επι­χει­ρή­σεις-εκμε­ταλ­λεύ­σεις συνε­χούς λει­τουρ­γί­ας με σύστη­μα εναλ­λασ­σό­με­νων βαρ­διών, στις οποί­ες οι εργα­ζό­με­νοι απα­σχο­λού­νται σε 5ήμερη εβδο­μα­διαία εργα­σία και
 • β) σε επι­χει­ρή­σεις-εκμε­ταλ­λεύ­σεις που δεν είναι από τη φύση τους συνε­χούς λει­τουρ­γί­ας, αλλά είναι δυνα­τόν να λει­τουρ­γούν κατά τις ημέ­ρες από Δευ­τέ­ρα έως Σάβ­βα­το, επί 24 ώρες, με σύστη­μα εναλ­λασ­σό­με­νων βαρ­διών και στις οποί­ες οι εργα­ζό­με­νοι απα­σχο­λού­νται σε 5ήμερη εβδο­μα­διαία εργα­σία σε εξαι­ρε­τι­κές περι­πτώ­σεις, κατά τις οποί­ες η επι­χεί­ρη­ση παρου­σιά­ζει απρό­βλε­πτα ιδιαί­τε­ρο αυξη­μέ­νο φόρ­το εργασίας.

Η αμοι­βή των εργα­ζο­μέ­νων για την απα­σχό­λη­ση κατά την έκτη ημέ­ρα θα είναι ίση με το ημε­ρο­μί­σθιό τους, προ­σαυ­ξη­μέ­νο κατά 40%.

Εξάλ­λου, σύμ­φω­να με το άρθρο 27 του ν. 5053/2024 διευ­ρύν­θη­κε κατά πολύ ο κύκλος των επι­χει­ρή­σε­ων που μπο­ρούν να απα­σχο­λούν το προ­σω­πι­κό τους κατά την ημέ­ρα της Κυρια­κής και τις αργί­ες,  με πρό­σθε­τη προ­σαύ­ξη­ση, πέραν του ημε­ρο­μι­σθί­ου, ίση με 115% (40% + 75%).

Προς περαι­τέ­ρω εξει­δί­κευ­ση των ανω­τέ­ρω δύο ρυθ­μί­σε­ων, που έχουν δημιουρ­γή­σει μεγά­λη ανη­συ­χία σε ευρύ­τε­ρες τάξεις εργα­ζο­μέ­νων, εκδό­θη­κε η υπ’αριθ. 113169/28–12-2023 από­φα­ση (ΦΕΚ Β 7421) του τέως υπουρ­γού Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης κ.Γεωργιάδη, με την οποία τρο­πο­ποι­ή­θη­κε η υπ’αριθ. 40331/Δ1.13521/13–9‑2019 από­φα­ση του τότε υπουρ­γού Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων κ.Χατζηδάκη.

Η εξα­ή­με­ρη εργα­σία, ως διευ­θυ­ντι­κό δικαί­ω­μα του εργο­δό­τη στις ανω­τέ­ρω επι­χει­ρή­σεις-εκμε­ταλ­λεύ­σεις, χωρίς να απαι­τεί­ται προη­γού­με­νη συναί­νε­ση των εργα­ζο­μέ­νων, είχε αρχι­κά προ­βλε­φθεί να εφαρ­μο­στεί από 1–3‑2024. Όμως, λόγω των Ευρω­ε­κλο­γών και της μεγά­λης ανα­στά­τω­σης που έχει προ­κα­λέ­σει στο σύνο­λο των εργα­ζο­μέ­νων του ιδιω­τι­κού τομέα, η έναρ­ξή της μετα­τέ­θη­κε για 1 Ιου­λί­ου 2024.

ΙΙ. Σε ποιες επιχειρήσεις θα ισχύσει από 1–7‑2024 η εξαήμερη απασχόληση με απόφαση μόνο του εργοδότη (διευθυντικό δικαίωμα)

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, ως προς την εξα­ή­με­ρη εβδο­μα­διαία εργα­σία, από 1–7‑2024, με από­φα­ση μόνο του εργο­δό­τη, ισχύ­ουν τα εξής:

 • α) Στις επι­χει­ρή­σεις-εκμε­ταλ­λεύ­σεις συνε­χούς λει­τουρ­γί­ας με σύστη­μα εναλ­λασ­σό­με­νων βαρ­διών, στις οποί­ες οι εργα­ζό­με­νοι απα­σχο­λού­νται σήμε­ρα σε 5ήμερη εβδο­μά­δα εργασίας.

Σύμ­φω­να με το άρθρο 25 του ν. 5053/2023 και την ΥΑ 113169/2023, από 1–7‑2024, δύνα­ται να επι­τρέ­πε­ται, η απα­σχό­λη­ση αυτών των επι­χει­ρή­σε­ων κατά την έκτη (6η) ημέ­ρα της εβδο­μά­δας, εφό­σον κατα­χω­ρί­ζε­ται από τον εργο­δό­τη στο Πλη­ρο­φο­ρια­κό Σύστη­μα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» πριν από την ανά­λη­ψη υπη­ρε­σί­ας από τον εργαζόμενο.
Η απα­σχό­λη­ση των εργα­ζο­μέ­νων, κατά την πρό­σθε­τη ημέ­ρα, δεν μπο­ρεί να υπερ­βαί­νει τις οκτώ (8) ώρες. Κατά την ημέ­ρα αυτή δεν επι­τρέ­πε­ται η πραγ­μα­το­ποί­η­ση υπε­ρερ­γα­σί­ας και υπε­ρω­ρια­κής απα­σχό­λη­σης από τον εργα­ζό­με­νο. Το ημε­ρο­μί­σθιο τού εργα­ζό­με­νου, κατά την έκτη ημέ­ρα εργα­σί­ας, είναι προ­σαυ­ξη­μέ­νο κατά σαρά­ντα τοις εκα­τό (40%).
Είναι αυτο­νό­η­το ότι η απα­σχό­λη­ση κατά την έκτη ημέ­ρα τελεί υπό την επι­φύ­λα­ξη της τήρη­σης των χρο­νι­κών ορί­ων εργα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων, καθώς και της εφαρ­μο­γής των κανό­νων για την υγεία και ασφά­λεια των εργα­ζο­μέ­νων. Σε κάθε περί­πτω­ση, όπως προ­βλέ­πει ο νέος ν. 5053/2023, εφαρ­μό­ζο­νται τα άρθρα 162 έως 179 του Κώδι­κα Ατο­μι­κού Εργα­τι­κού Δικαί­ου (π.δ. 80/2022, ΦΕΚ Α 222).

Οι ξενο­δο­χεια­κές και επι­σι­τι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις δεν υπά­γο­νται στην κατη­γο­ρία αυτή.

Σύμ­φω­να με τα ανω­τέ­ρω ορι­ζό­με­να στον νόμο και την ΥΑ, για την εφαρ­μο­γή της εξα­ή­με­ρης εργα­σί­ας από 1–7‑2024 στην κατη­γο­ρία αυτή επι­χει­ρή­σε­ων, πρέ­πει να συντρέ­χουν σωρευ­τι­κά οι εξής προϋποθέσεις;

 • 1ο) Δήλω­ση από τον εργο­δό­τη στο Πλη­ρο­φο­ρια­κό Σύστη­μα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ότι η επι­χεί­ρη­σή του ανή­κει στη συγκε­κρι­μέ­νη κατη­γο­ρία επιχειρήσεων.
 • 2ο) Πρό­σκλη­ση του εργο­δό­τη (διευ­θυ­ντι­κό δικαί­ω­μα) προς τους εργα­ζό­με­νους για εργα­σία την έκτη ημέρα.
 • 3ο) Απα­σχό­λη­ση των εργα­ζο­μέ­νων την έκτη ημέ­ρα κατ’ανώτατο όριο τις οκτώ (8) ώρες.
 • 4ο) Απα­γό­ρευ­ση απα­σχό­λη­σης με υπε­ρερ­γα­σία η υπε­ρω­ρία κατά την έκτη ημέρα.
 • 5ο) Κατα­βο­λή προ­σαύ­ξη­σης για την απα­σχό­λη­ση την έκτη ημέ­ρα, πέραν του ημε­ρο­μι­σθί­ου, ύψους 40%.

Πρέ­πει να επι­ση­μά­νου­με ότι ούτε ο ν. 5053/2023, ούτε η υπ’αριθ. 113169/28–12-2023 υπουρ­γι­κή από­φα­ση (ΥΑ) διευ­κρι­νί­ζουν ποιό θα είναι το συνο­λι­κά εβδο­μα­διαίο ωρά­ριο των εργα­ζο­μέ­νων που καλού­νται να εργα­στούν και την έκτη ημέ­ρα με από­φα­ση του εργο­δό­τη, αν δηλα­δή θα λογί­ζο­νται 48 ώρες (6 ημέ­ρες Χ 8 ώρες) ή 40 ώρες (5 ημέ­ρες Χ 8 ώρες) την εβδομάδα.

Επί­σης, ούτε ο νόμος ούτε η ανω­τέ­ρω ΥΑ διευ­κρι­νί­ζουν αν η έκτη ημέ­ρα που θα απα­σχο­λεί­ται ο εργα­ζό­με­νος θα λαμ­βά­νε­ται υπό­ψη για την ασφά­λι­σή του, δεδο­μέ­νου ότι (σύμ­φω­να με την ισχύ­ου­σα Νομο­θε­σία) ο ΕΦΚΑ λαμ­βά­νει υπό­ψη πέντε (5) ημέ­ρες ασφά­λι­σης την εβδο­μά­δα και είκο­σι πέντε (25) ημέ­ρες ασφά­λι­σης τον μήνα πλην ορι­σμέ­νων εξαι­ρέ­σε­ων (π.χ. ναυ­τι­κοί, ΒΑΕ).

 • β) Στις επι­χει­ρή­σεις-εκμε­ταλ­λεύ­σεις που δεν είναι από τη φύση τους συνε­χούς λει­τουρ­γί­ας, αλλά είναι δυνα­τόν να λει­τουρ­γούν κατά τις ημέ­ρες από Δευ­τέ­ρα έως Σάβ­βα­το, επί 24 ώρες, με σύστη­μα εναλ­λασ­σό­με­νων βαρ­διών και στις οποί­ες οι εργα­ζό­με­νοι απα­σχο­λού­νται σε 5ήμερη εβδο­μα­διαία εργα­σία σε εξαι­ρε­τι­κές περι­πτώ­σεις, κατά τις οποί­ες η επι­χεί­ρη­ση παρου­σιά­ζει απρό­βλε­πτα ιδιαί­τε­ρο αυξη­μέ­νο φόρ­το εργασίας.

Στην κατη­γο­ρία αυτή των επι­χει­ρή­σε­ων, σύμ­φω­να με το άρθρο 26 του ν. 5053/2023 και την ΥΑ 113169/2023, από 1–7‑2024, επι­τρέ­πε­ται η απα­σχό­λη­ση των εργα­ζο­μέ­νων κατά την έκτη (6η) ημέ­ρα της εβδο­μά­δας. Η ειδι­κή αυτή συν­θή­κη γνω­στο­ποιεί­ται από τον εργο­δό­τη στην Επι­θε­ώ­ρη­ση Εργα­σί­ας πριν από την ανά­λη­ψη υπη­ρε­σί­ας από τον εργα­ζό­με­νο και υπό­κει­ται σε έλεγ­χο σύμ­φω­να με τις σχε­τι­κές δια­τά­ξεις. Η απα­σχό­λη­ση κατά την έκτη (6η) ημέ­ρα της εβδο­μά­δας κατα­χω­ρί­ζε­ται από τον εργο­δό­τη στο Πλη­ρο­φο­ρια­κό Σύστη­μα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» πριν από την ανά­λη­ψη υπη­ρε­σί­ας από τον εργαζόμενο.

Η απα­σχό­λη­ση των εργα­ζο­μέ­νων, κατά την πρό­σθε­τη ημέ­ρα, δεν μπο­ρεί να υπερ­βαί­νει τις οκτώ (8) ώρες. Κατά την ημέ­ρα αυτή δεν επι­τρέ­πε­ται η πραγ­μα­το­ποί­η­ση υπε­ρερ­γα­σί­ας και υπε­ρω­ρια­κής απα­σχό­λη­σης από τον εργα­ζό­με­νο. Το ημε­ρο­μί­σθιο τού εργα­ζό­με­νου, κατά την έκτη ημέ­ρα εργα­σί­ας, είναι προ­σαυ­ξη­μέ­νο κατά σαρά­ντα τοις εκα­τό (40%).
Είναι αυτο­νό­η­το ότι η απα­σχό­λη­ση κατά την 6η ημέ­ρα τελεί υπό την επι­φύ­λα­ξη της τήρη­σης των χρο­νι­κών ορί­ων εργα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων, καθώς και της εφαρ­μο­γής των κανό­νων για την υγεία και ασφά­λεια των εργα­ζο­μέ­νων. Σε κάθε περί­πτω­ση εφαρ­μό­ζο­νται τα άρθρα 162 έως 179 του Κώδι­κα Ατο­μι­κού Εργα­τι­κού Δικαί­ου (π.δ. 80/2022).

Οι ξενο­δο­χεια­κές και επι­σι­τι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις δεν υπά­γο­νται ούτε σε αυτή την κατη­γο­ρία αυτή.

Από όσα ανα­φέρ­θη­καν παρα­πά­νω συνά­γε­ται ότι οι συγκε­κρι­μέ­νες επι­χει­ρή­σεις και εκμε­ταλ­λεύ­σεις, προ­κει­μέ­νου να κάνουν χρή­ση της νέας αυτής δυνα­τό­τη­τας (διευ­θυ­ντι­κό δικαί­ω­μα) χωρίς βεβαί­ως προη­γού­με­νη συναί­νε­ση των εργα­ζο­μέ­νων, θα πρέπει :

 • 1ο) Να δηλώ­σουν έγκαι­ρα και υπεύ­θυ­να στο Π/Σ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ότι ανή­κουν στη συγκε­κρι­μέ­νη κατη­γο­ρία των επιχειρήσεων.
 • 2ο) Κάθε φορά που επι­θυ­μούν να κάνουν χρή­ση της εργα­σί­ας κατά την έκτη ημέ­ρα, να δηλώ­νουν από πριν στο Π/Σ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ότι η επι­χεί­ρη­ση-εκμε­τάλ­λευ­σή τους παρου­σιά­ζει, κατά τη συγκε­κρι­μέ­νη περί­ο­δο, ιδιαί­τε­ρα αυξη­μέ­νο φόρ­το εργασίας.
 • 3ο) Να μην απα­σχο­λούν τους εργα­ζό­με­νους πάνω από οκτώ (8) ώρες κατά την έκτη ημέρα.
 • 4ο) Να μην επι­τρέ­πουν την πραγ­μα­το­ποί­η­ση υπε­ρερ­γα­σί­ας ή υπε­ρω­ρί­ας από τους εργα­ζο­μέ­νους κατά την έκτη ημέρα.
 • 5ο) Να χορη­γούν προ­σαύ­ξη­ση στους εργα­ζο­μέ­νους για την απα­σχό­λη­ση την έκτη ημέ­ρα, πέραν του ημε­ρο­μι­σθί­ου, ύψους 40%. Αν η έκτη ημέ­ρα συμπί­πτει με Κυρια­κή ή αργία, να χορη­γούν προ­σαύ­ξη­ση, πέραν του ημε­ρο­μι­σθί­ου, συνο­λι­κά ύψους (40% + 75%) 115%.

Επί­σης πρέ­πει να τονι­στεί ότι:

 • 6ο) Για την απα­σχό­λη­ση κατά την έκτη ημέ­ρα εντός της ίδιας εβδο­μά­δας δεν χορη­γεί­ται σε ημέ­ρα ανά­παυ­σης (ρεπό), εκτός αν αυτή συμπέ­σει με εξαι­ρέ­σι­μη ημέρα.
 • 7ο) Όταν στις επι­χει­ρή­σεις ή εκμε­ταλ­λεύ­σεις αυτής της κατη­γο­ρί­ας εφαρ­μό­ζο­νται νυχτε­ρι­νές βάρ­διες πεν­θη­μέ­ρου, τότε απα­γο­ρεύ­ε­ται η απα­σχό­λη­ση των εργα­ζο­μέ­νων την έκτη ημέ­ρα κατά τη νυχτε­ρι­νή βάρδια.

ΙΙΙ. Επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις που μπορούν να απασχολούν
τους εργαζόμενους κατά την ημέρα της Κυριακής και κατά τις ημέρες αργίας

Στην κατη­γο­ρία αυτή των επι­χει­ρή­σε­ων, σύμ­φω­να με το άρθρο 27 του ν. 5053/2023 και την ΥΑ 113169/2023, από 1–7‑2024, προ­στί­θε­ται και οι εξής επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις:

 • Εκπαι­δευ­τι­κά κέντρων πιλό­των, πλη­ρω­μά­των και τεχνι­κών αερο­σκα­φών, καθώς και εκπαι­δευ­τι­κών κέντρων προ­σω­πι­κού επί­γειας εξυ­πη­ρέ­τη­σης αερο­σκα­φών και επι­βα­τών, εφό­σον εξυ­πη­ρε­τούν επι­χει­ρή­σεις ή εκμε­ταλ­λεύ­σεις που λει­τουρ­γούν επί είκο­σι τέσ­σε­ρις (24) ώρες ημε­ρη­σί­ως και επτά (7) ημέ­ρες την εβδομάδα.
 • Βιο­μη­χα­νί­ες τρο­φί­μων και επι­χει­ρή­σεις εμφιά­λω­σης φυσι­κού μεταλ­λι­κού νερού, παρα­γω­γής ανα­ψυ­κτι­κών με παρα­σκευή προ­ϊ­ό­ντων εμφιά­λω­σής τους.
 • Οργά­νω­σης συνεδρίων.
 • Καλ­λιέρ­γειας θερ­μο­κη­πί­ων με παρα­σκευή και συσκευα­σία προ­ϊ­ό­ντων θερμοκηπίου.

Η μεγά­λη διεύ­ρυν­ση των επι­χει­ρή­σε­ων-εκμε­ταλ­λεύ­σε­ων που θα λει­τουρ­γούν εφε­ξής και την έβδο­μη ημέ­ρα, σε συν­δυα­σμό με την προη­γού­με­νη διά­τα­ξη που καταρ­γεί το πεν­θή­με­ρο σε πολ­λές επι­χει­ρή­σεις-εκμε­ταλ­λεύ­σεις, δηλώ­νει πανη­γυ­ρι­κά την πρό­θε­ση της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης να κινη­θεί σε εντε­λώς αντί­θε­τη κατεύ­θυν­ση από εκεί­νη που κινού­νται πολ­λές κυβερ­νή­σεις στην Ευρώ­πη, οι οποί­ες ενθαρ­ρύ­νουν την εργα­σία σε τετρα­ή­με­ρη εβδο­μα­διαία απα­σχό­λη­ση, χωρίς μάλι­στα μεί­ω­ση αποδοχών!

Η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση της ΝΔ επι­μέ­νει δυστυ­χώς να εφαρ­μό­ζει τους αυστη­ρό­τε­ρους νόμους του α’ και του β’ Μνη­μο­νί­ου, που προ­έ­βλε­παν την κατάρ­γη­ση του πεν­θη­μέ­ρου και τη λει­τουρ­γία των περισ­σό­τε­ρων επι­χει­ρή­σε­ων σε εξα­ή­με­ρη και επτα­ή­με­ρη βάση.

ΙV.Προβλήματα που δημιουργούνται από τις νέες ρυθμίσεις

Πέραν του μεί­ζο­νος θέμα­τος της κατάρ­γη­σης του πεν­θη­μέ­ρου για χιλιά­δες εργα­ζο­μέ­νους (κατα­κτη­μέ­νος θεσμός εδώ και πολ­λές δεκα­ε­τί­ες), οι νέες ρυθ­μί­σεις δημιουρ­γούν στην πρά­ξη και τα εξής δύο σοβα­ρά προβλήματα:

 • 1ο) Πόσες συνο­λι­κά ώρες την εβδο­μά­δα θα εργά­ζο­νται όσοι κλη­θούν να απα­σχο­λη­θούν και έκτη ημέ­ρα; 40 ή 48 ώρες;
 • 2ο) Θα προ­σμε­τρά­ται η έκτη ημέ­ρα απα­σχό­λη­σης στην ασφά­λι­ση των εργα­ζο­μέ­νων, αφού για δεκα­ε­τί­ες συνο­λι­κά προ­σμε­τρού­νται πέντε (5) ημέ­ρες ασφά­λι­σης την εβδο­μά­δα και είκο­σι πέντε (25) ημέ­ρες κατ’ανώτατο όριο ασφα­λι­στι­κών ημε­ρών τον μήνα (πλην ορι­σμέ­νων εξαι­ρέ­σε­ων όπως π.χ. των ναυ­τι­κών και ΒΑΕ);

V. Η κατάργηση του πενθημέρου,
μόνιμος στόχος δανειστών-μνημονιακών κυβερνήσεων

Η κατάρ­γη­ση του πεν­θη­μέ­ρου ήταν απαί­τη­ση των δανει­στών ήδη από το α’ Μνη­μό­νιο. Σύμ­φω­να με το άρθρο 8 του πρω­το­μνη­μο­νια­κού νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ Α 66) «Η εργα­σία, που παρέ­χε­ται την έκτη ημέ­ρα της εβδο­μά­δος, κατά παρά­βα­ση του συστή­μα­τος πεν­θή­με­ρης εργα­σί­ας, ανε­ξάρ­τη­τα από τις προ­βλε­πό­με­νες κυρώ­σεις, αμεί­βε­ται με το κατα­βαλ­λό­με­νο ημε­ρο­μί­σθιο προ­σαυ­ξη­μέ­νο κατά 30%. Δεν υπά­γο­νται στη διά­τα­ξη αυτή οι απα­σχο­λού­με­νοι σε ξενο­δο­χεια­κές και επι­σι­τι­στι­κές επιχειρήσεις.».

Εξάλ­λου, στο άρθρο 182 του Κώδι­κα Ατο­μι­κού Εργα­τι­κού Δικαί­ου (π.δ. 80/2022) με τίτλο «Καθιέ­ρω­ση χρο­νι­κών ορί­ων εργα­σί­ας» ορί­ζε­ται ότι:

 • «1.Σε όλους ανε­ξαι­ρέ­τως τους κλά­δους εργα­σί­ας και σε όλους τους τομείς οικο­νο­μι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, η πλή­ρης απα­σχό­λη­ση καθο­ρί­ζε­ται σε σαρά­ντα (40) ώρες εβδο­μα­διαί­ως, οι οποί­ες δύνα­νται να κατα­νέ­μο­νται σε πεν­θή­με­ρη ή εξα­ή­με­ρη εβδο­μα­διαία εργα­σία, σύμ­φω­να με τις ισχύ­ου­σες δια­τά­ξεις, τις συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις εργα­σί­ας ή τις διαι­τη­τι­κές απο­φά­σεις. Όταν εφαρ­μό­ζε­ται σύστη­μα πεν­θή­με­ρης εβδο­μα­διαί­ας εργα­σί­ας, το πλή­ρες συμ­βα­τι­κό ωρά­ριο εργα­σί­ας ανέρ­χε­ται ημε­ρη­σί­ως σε οκτώ (8) ώρες, ενώ όταν εφαρ­μό­ζε­ται σύστη­μα εξα­ή­με­ρης εβδο­μα­διαί­ας εργα­σί­ας, το πλή­ρες ωρά­ριο εργα­σί­ας ανέρ­χε­ται σε έξι (6) ώρες και σαρά­ντα (40) λεπτά ημε­ρη­σί­ως. Με συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις εργα­σί­ας, διαι­τη­τι­κές απο­φά­σεις ή ατο­μι­κές συμ­βά­σεις εργα­σί­ας είναι δυνα­τή η εφαρ­μο­γή μικρό­τε­ρων ωρα­ρί­ων πλή­ρους απα­σχό­λη­σης ημε­ρη­σί­ως και εβδομαδιαίως.
 • 2.Στο πλαί­σιο διευ­θέ­τη­σης του χρό­νου εργα­σί­ας του άρθρου 192, ως πλή­ρης απα­σχό­λη­ση νοεί­ται και η εργα­σία τεσ­σά­ρων (4) ημε­ρών εβδομαδιαίως.».

Οι δια­τά­ξεις των άρθρων 25 και 26 του ν. 5053/2023 (με τις οποί­ες έγι­ναν προ­σθή­κες στο άρθρο 182 του ΚΑΕΔ) είναι πολύ χει­ρό­τε­ρες από την προϊ­σχύ­ου­σα του άρθρου 8 ν. 3845/2010, αφού μέχρι τώρα η έκτη ημέ­ρα εργα­σί­ας προ­ϋ­πέ­θε­τε συμ­φω­νία του εργα­ζο­μέ­νου, ενώ τώρα θεσμο­θε­τεί­ται ως δικαί­ω­μα του εργο­δό­τη (διευ­θυ­ντι­κό δικαίωμα)!!

Οι εργο­δό­τες δεν τόλ­μη­σαν τότε, ούτε οι δανει­στές επέ­μει­ναν στην εκτε­τα­μέ­νη κατάρ­γη­ση του πεν­θη­μέ­ρου των εργα­ζο­μέ­νων. Οι δια­τά­ξεις όμως των άρθρων 25–27 του ν. 5053/2023 βάζουν δυστυ­χώς τέλος στο πεν­θή­με­ρο και επα­να­φέ­ρουν την αγο­ρά εργα­σί­ας πολ­λές δεκα­ε­τί­ες πίσω.

Αλέ­ξης Π. Μητρόπουλος
Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ-Πρό­ε­δρος ΕΝΥΠΕΚΚ

ΕΣΣΔ: Εφαρ­μό­ζο­ντας το 1929 (!) το πενθήμερο…

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο