Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Να διευρευνηθεί σε βάθος η υπόθεση της δολοφονίας του Αντ. Καργιώτη

Κι άλλο κύκλο ερευ­νών στην υπό­θε­ση της ανθρω­πο­κτο­νί­ας του Αντώ­νη Καρ­γιώ­τη, που βρή­κε φρι­χτό θάνα­το στο «Blue Horizon», ζητά επί της ουσί­ας το υπό­μνη­μα που κατέ­θε­σαν στη Δικαιο­σύ­νη οι δικη­γό­ροι που εκπρο­σω­πούν την οικο­γέ­νειά του. Συγκε­κρι­μέ­να, ζητούν να ταυ­το­ποι­η­θούν δύο άγνω­στα μέχρι τώρα πρό­σω­πα, που οι φωνές τους ακού­γο­νται στις απο­μα­γνη­το­φω­νη­μέ­νες συνο­μι­λί­ες, και να διε­ρευ­νη­θεί αν έχουν μερί­διο ποι­νι­κής ευθύ­νης ως προς τη συγκά­λυ­ψη της εγκλη­μα­τι­κής αυτής πράξης.

Η δικο­γρα­φία για την υπό­θε­ση μετά το τέλος της ανά­κρι­σης δια­βι­βά­στη­κε στον εισαγ­γε­λέα, ο οποί­ος θα δια­τύ­πω­νε την πρό­τα­σή του προς το δικα­στι­κό συμ­βού­λιο ανα­φο­ρι­κά με την παρα­πο­μπή ή μη σε δίκη των κατη­γο­ρού­με­νων προ­σώ­πων. Οι δικη­γό­ροι ζητούν να ταυ­το­ποι­η­θούν τα πρό­σω­πα αυτά, να κλη­θούν και να εξε­τα­στούν από τη Δικαιο­σύ­νη και κυρί­ως να διε­ρευ­νη­θεί αν τυχόν έχουν οποια­δή­πο­τε ποι­νι­κή ευθύ­νη στην υπό­θε­ση αυτή. Το ένα από τα δύο αυτά πρό­σω­πα είναι ένας άντρας που ακού­γε­ται σε μαγνη­το­φώ­νη­ση να συνο­μι­λεί με τον κατη­γο­ρού­με­νο πλοί­αρ­χο, προ­τρέ­πο­ντάς τον να μην κάνει καμία εγγρα­φή στο ημε­ρο­λό­γιο του πλοί­ου πριν λάβει οδη­γί­ες από εκείνον.

Στο ίδιο υπό­μνη­μα γίνε­ται ανα­φο­ρά και σε μια γυναί­κα, η οποία ακού­γε­ται να επι­κοι­νω­νεί με το πλή­ρω­μα και να λέει σε κάποιο μέλος του: «Ενα πράγ­μα πάντα θα έχε­τε στον νου. Ποτέ δεν λέμε τι ακού­με και τι βλέπουμε».

Το δεύ­τε­ρο κεφά­λαιο του υπο­μνή­μα­τος που βρί­σκε­ται στα χέρια του ανα­κρι­τή, στον οποίο επέ­στρε­ψε ο φάκε­λος, αφο­ρά τη μετα­τρο­πή της αρχι­κής κατη­γο­ρί­ας από ανθρω­πο­κτο­νία με ενδε­χό­με­νο δόλο σε ανθρω­πο­κτο­νία με άμε­σο δόλο, επι­ση­μαί­νο­ντας πως όταν ο κατη­γο­ρού­με­νος έσπρω­ξε τον Αντώ­νη Καρ­γιώ­τη από τον κατα­πέλ­τη δεν μπο­ρεί να μη γνώ­ρι­ζε ποιο θα ήταν το απο­τέ­λε­σμα της ενέρ­γειάς του αυτής, και πως με αυτόν τον τρό­πο απο­δε­χό­ταν τον θάνα­τό του.

Με βάση τα στοι­χεία της δικο­γρα­φί­ας, οι δικη­γό­ροι ζητούν επί­σης να ερευ­νη­θούν οι ανα­φο­ρές του κατη­γο­ρού­με­νου, που παρα­πέ­μπουν σε ρατσι­στι­κά κίνη­τρα, και να συμπλη­ρω­θεί η κατηγορία.

Πηγή: 902.gr

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο