Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΚΟ! _“Με αίμα και ιδρώτα δένουμε το ατσάλι, θα τους σταματήσουμε με ενότητα και πάλη” VIDEO — ΦΩΤΟ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ για τη ΛΑΡΚΟ: Όλοι στο μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγ­μα στις 7 μ.μ. για να μην περά­σει το έγκλημα

Στο Σύνταγ­μα δια­δη­λώ­νουν οι εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ, οι οποί­οι αντά­μω­σαν με τους εργα­ζό­με­νους της Αττι­κής δια­τρα­νώ­νο­ντας πως «Ο αγώ­νας αυτός είναι και δικός μας αγώ­νας».

Εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ, οι οικο­γέ­νειες και τα παι­διά τους, μαζί με τους συνα­δέλ­φους πλημ­μύ­ρι­σαν ξανά το κέντρο της Αθή­νας με τα συν­θή­μα­τα και την οργή τους.

 

«Με αίμα και ιδρώ­τα δένου­με το ατσά­λι, θα τους στα­μα­τή­σου­με με ενό­τη­τα και πάλη» φωνά­ζουν οι εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ, οι συνά­δελ­φοι τους από την Στε­ρεά και την Αττι­κή, στέλ­νο­ντας μήνυ­μα ότι το έγκλη­μα και οι απο­λύ­σεις δεν θα περάσουν.

Συγκι­νη­τι­κή είναι και αυτή τη φορά οι παρου­σία των μαθη­τών της Λοκρί­δας, τα παι­διά των εργα­τών της ΛΑΡΚΟ, που στέ­κο­νται στο πλευ­ρό των γονιών και βρο­ντο­φώ­να­ζουν «Έχου­με φωνή και είναι δυνα­τή, εμείς θα την κρα­τή­σου­με τη ΛΑΡΚΟ ανοι­χτή» και «Η νέα γενιά έχει ιδα­νι­κά, μαθαί­νει από τη ΛΑΡΚΟ να ζει και να νικά».

Στη συγκέ­ντρω­ση συμ­με­τέ­χει πολυ­με­λής αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής μέλη του ΠΓ. Επί­σης πλή­θος βου­λευ­τών αλλά και υπο­ψη­φί­ων ευρω­βου­λευ­τών του Κόμματος.

“Ο αγώνας των εργατών της ΛΑΡΚΟ 
είναι αγώνας όλων”
διαμήνυσαν οι ομιλητές στο Σύνταγμα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο