Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Να πώς τιμούν οι αγωνιστές την επέτειο του ΟΧΙ!!! (ΒΙΝΤΕΟ)

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Ο Μιχά­λης Αηδο­νί­δης κοντεύ­ει τα 90 όμως δεν το βάζει κάτω, παρα­μέ­νει αγω­νι­στής, συμ­με­τέ­χο­ντας στο λαϊ­κό κίνη­μα, αλλά και στις δρά­σεις του παρα­τή­μα­τος ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ. Κάθε­ται στη Βερ­γί­να Ημα­θί­ας και ο πατέ­ρας του ήταν Ακρο­ναυ­πλιώ­της, από τους πρώ­τους κομ­μου­νι­στές στην περιο­χή που εκτε­λέ­στη­κε κατά την περί­ο­δο του Εμφυλίου.

Ο ίδιος, κομ­μου­νι­στής από τα «γεν­νο­φά­σκια» του, πήρε μέρος στην ΕΑΜι­κή Αντί­στα­ση, και ήταν ο τελευ­ταί­ος αντάρ­της του ΔΣΕ στα Πιέ­ρια. Με δική του πρω­το­βου­λία κατα­σκευά­στη­κε μνη­μείο στο χωριό του για την ΕΑμι­κή Αντί­στα­ση και το ΔΣΕ.

Κάθε χρό­νο συμ­με­τέ­χει (και) στις εκδη­λώ­σεις για την 28η Οκτω­βρί­ου δίνο­ντας με τις παρεμ­βά­σεις του το πραγ­μα­τι­κό σ’ αυτές νόημα.

Βίντεο από την προ­σω­πι­κή σελί­δα στο facebook του Georgios Maloutas

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο