Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Να σταματήσει τώρα ο αποκλεισμός των ΗΠΑ κατά της Κούβας: Κοινή ανακοίνωση των Ελληνοκουβανικών Συνδέσμων

Την απαί­τη­ση να στα­μα­τή­σει άμε­σα ο πολύ­πλευ­ρος,  οικο­νο­μι­κός, εμπο­ρι­κός και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κός, απο­κλει­σμός της Κού­βας από τον αμε­ρι­κά­νι­κο ιμπε­ρια­λι­σμό καθώς και οι κάθε είδους επεμ­βά­σεις στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις του Νησιού της Επα­νά­στα­σης ζητούν με κοι­νή τους ανα­κοί­νω­ση οι Ελλη­νο­κου­βα­νι­κοί Σύν­δε­σμοι Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Αθή­νας, Θεσ­σα­λο­νί­κης και Κεφαλονιάς-Ιθάκης.

Ολό­κλη­ρο το κεί­με­νο της ανα­κοί­νω­σης έχει ως εξής:

Να σταματήσει τώρα ο αποκλεισμός των ΗΠΑ κατά της Κούβας!

Συμπλη­ρώ­θη­καν φέτος 62 χρό­νια από το θρί­αμ­βο της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης. Εξή­ντα δύο χρό­νια από τότε που ο περή­φα­νος κου­βα­νι­κός λαός, με επι­κε­φα­λής τον Φιντέλ Κάστρο, ανέ­τρε­ψε τη δικτα­το­ρία του Μπα­τί­στα και το εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα και έγι­νε αφέ­ντης στον τόπο του, οικο­δο­μώ­ντας μέσα από μεγά­λες δυσκο­λί­ες τη νέα σοσια­λι­στι­κή κοινωνία.

Οι κατα­κτή­σεις του κου­βα­νι­κού λαού στη δου­λειά, την υγεία και την παι­δεία, σε όλους τους τομείς, το παρά­δειγ­μά του για τους ταπει­νούς και τους κατα­φρο­νε­μέ­νους στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, σε όλο τον κόσμο, έγι­νε «καρ­φί στο μάτι» του ιμπε­ρια­λι­σμού. Έτσι, ήδη από το 1959, οι δια­δο­χι­κές κυβερ­νή­σεις των ΗΠΑ, με την αρω­γή των πρό­θυ­μων συμ­μά­χων τους, έβα­λαν στό­χο να ανα­τρέ­ψουν με κάθε τρό­πο την επα­νά­στα­ση, να εμπο­δί­σουν τη σοσια­λι­στι­κή οικο­δό­μη­ση, να παλι­νορ­θώ­σουν τον καπι­τα­λι­σμό και να επα­να­κτή­σουν την ηγε­μο­νία στη χώρα.

Ο κου­βα­νι­κός λαός αντι­με­τώ­πι­σε απο­φα­σι­στι­κά τις υπο­νο­μευ­τι­κές ενέρ­γειες των ΗΠΑ. Αντι­στέ­κε­ται με σθέ­νος στον 60χρονο σκλη­ρό απο­κλει­σμό που έχουν επι­βά­λει οι αμε­ρι­κά­νι­κες κυβερ­νή­σεις, τις πιο άδι­κες και μακρο­χρό­νιες μονο­με­ρείς κυρώ­σεις που έχουν επι­βλη­θεί ποτέ απέ­να­ντι σε μια χώρα.

Ο οικο­νο­μι­κός, εμπο­ρι­κός και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κός απο­κλει­σμός της Κού­βας, που συνε­χί­ζε­ται μέχρι σήμε­ρα επι­διώ­κο­ντας να στραγ­γα­λί­σει την κου­βα­νι­κή οικο­νο­μία, παρα­βιά­ζει βάναυ­σα τα ανθρώ­πι­να δικαί­ω­μα­τα του κου­βα­νι­κού λαού στε­ρώ­ντας του ανα­γκαία φάρ­μα­κα και ιατρι­κή τεχνο­λο­γία, παίρ­νει –σύμ­φω­να με τον επί­ση­μο ορι­σμό– τη μορ­φή της γενο­κτο­νί­ας. Απο­κα­λύ­πτει τη βαρ­βα­ρό­τη­τα του ιμπε­ρια­λι­σμού που, χωρίς δισταγ­μό, παρα­βιά­ζει κατά­φω­ρα το Διε­θνές Δίκαιο και το Χάρ­τη των Ηνω­μέ­νων Εθνών και αγνο­εί επι­δει­κτι­κά τα ψηφί­σμα­τα της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης του ΟΗΕ που κάθε χρό­νο, εδώ και 28 συνα­πτά έτη, κατα­δι­κά­ζει τον αποκλεισμό.

Το 2019 η κυβέρ­νη­ση Τραμπ προ­χώ­ρη­σε σε ενέρ­γειες αυστη­ρο­ποί­η­σης του απο­κλει­σμού (ενερ­γο­ποί­η­ση του άρθρου 3 του Νόμου Helms-Burton) ) και επα­νέ­φε­ρε προ­κλη­τι­κά την Κού­βα στη λίστα των κρα­τών που στη­ρί­ζουν την τρο­μο­κρα­τία, σφίγ­γο­ντας ακό­μη περισ­σό­τε­ρο τη θηλιά στο λαι­μό της, δυσχε­ραί­νο­ντας την οικο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη της χώρας και πλήτ­το­ντας το βιο­τι­κό επί­πε­δο του κου­βα­νι­κού λαού.

Η κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν δια­τη­ρεί τον απο­κλει­σμό, ενώ η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και οι κυβερ­νή­σεις της κινού­νται με βάση τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα και είναι συνέ­νο­χοι στο έγκλη­μα των ΗΠΑ ενά­ντια στην Κούβα.

Σ’αυτές τις συν­θή­κες έχουν ιδιαί­τε­ρη σημα­σία τα επι­τεύγ­μα­τα της Κού­βας στον τομέα της ιατρι­κής επι­στή­μης και έρευ­νας, η παρα­σκευή εμβο­λί­ων και φαρ­μά­κων κατά του κορο­νοϊ­ού, η προ­στα­σία του λαού της από την παν­δη­μία. Για μια ακό­μα φορά εκδη­λώ­θη­κε, προ­κα­λώ­ντας δικαιο­λο­γη­μέ­νο θαυ­μα­σμό, η διε­θνι­στι­κή στά­ση του κου­βα­νι­κού κρά­τους και των για­τρών της χώρας, της ομά­δας Henry Reeve, που προ­σφέ­ρουν τις υπη­ρε­σί­ες τους σε δεκά­δες χώρες.

Τώρα είναι η στιγ­μή να υψώ­σου­με φωνή υπε­ρά­σπι­σης και αλλη­λεγ­γύ­ης προς τον κου­βα­νι­κό λαό και την κυβέρ­νη­σή του, κατα­δι­κά­ζο­ντας με τον πιο κατη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο την ιμπε­ρια­λι­στι­κή πολι­τι­κή των ΗΠΑ απέ­να­ντι στο νησί της Επανάστασης.

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης που βρί­σκε­ται στο πλευ­ρό του κου­βα­νι­κού λαού για δεκα­ε­τί­ες υπο­στη­ρί­ζο­ντας το δικαί­ω­μά του να ζει ελεύ­θε­ρος και να ακο­λου­θεί το δρό­μο της σοσια­λι­στι­κής κοι­νω­νι­κής οργά­νω­σης και ανά­πτυ­ξης, απαι­τεί να στα­μα­τή­σει άμε­σα ο πολύ­πλευ­ρος απο­κλει­σμός της Κού­βας από τον αμε­ρι­κά­νι­κο ιμπε­ρια­λι­σμό καθώς και οι κάθε είδους επεμ­βά­σεις στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις του Νησιού της Επανάστασης.

Αλλη­λεγ­γύη στον κου­βα­νι­κό λαό! Να στα­μα­τή­σει τώρα ο απο­κλει­σμός των ΗΠΑ κατά της Κούβας!

22 Απρί­λη 2021.

ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ.
ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο