Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα προσπάθησε ο Ν. Βούτσης, για την Καισαριανή

Τα ασυμ­μά­ζευ­τα προ­σπά­θη­σε να συμ­μα­ζέ­ψει ο πρό­ε­δρος της Βου­λής, Ν. Βού­τσης, σε σχέ­ση με τη στά­ση της ηγε­σί­ας του ΣΥΡΙΖΑ να υπο­στη­ρί­ξει τους αντι­πά­λους των υπο­ψη­φί­ων του ΚΚΕ στο β’ γύρο των δημο­τι­κών εκλογών.

Συγκε­κρι­μέ­να ο Ν. Βού­τσης, σε συνέ­ντευ­ξή του στην ΕΡΤ, ανα­φέρ­θη­κε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δήθεν υπο­δεί­ξει την υπερ­ψή­φι­ση προ­ο­δευ­τι­κών υπο­ψη­φί­ων, ανά­με­σα τους και τους υπο­ψή­φιους του ΚΚΕ. Είχε το θρά­σος μάλι­στα να εγκα­λέ­σει και τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κου­τσού­μπα, για την καθα­ρή θέση σχε­τι­κά με τη στά­ση του ΚΚΕ στο β’ γύρο των τοπι­κών εκλογών.

Ο κ. πρό­ε­δρος της Βου­λής μάλ­λον μπερ­δεύ­ει το ΚΚΕ με την καρι­κα­τού­ρα της προ­ο­δευ­τι­κής συμ­μα­χί­ας, τους γυρο­λό­γους της πολι­τι­κής και τα λοι­πά στε­λέ­χη των αντι­λαϊ­κών κυβερ­νή­σε­ων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που έχει μαζέ­ψει στο κόμ­μα του. Με όλους αυτούς έχει πολι­τι­κές συγ­γέ­νειες ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι με το ΚΚΕ. Τέτοιες υπο­ψη­φιό­τη­τες στή­ρι­ξε και στην Τοπι­κή Διοίκηση.

Όσο για τη δήθεν στή­ρι­ξη των υπο­ψη­φιο­τή­των του ΚΚΕ, καλού­με τον κ. πρό­ε­δρο να ενη­με­ρω­θεί για τα επί­ση­μα τουίτ του υπουρ­γού Παπ­πά υπέρ του αντι­πά­λου της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στην Και­σα­ρια­νή, όσο και για τη στά­ση των εκλε­κτών του ΣΥΡΙΖΑ σε άλλους δήμους.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο