Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«…να τα φτιάξουμ’ εργαλεία, να δουλεύει η εργατιά!»

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος //

«Τι τα θέλου­με τα όπλα 
τα κανό­νια τα σπαθιά 
να τα φτιά­ξουμ’ εργαλεία 
να δου­λεύ­ει η εργατιά…»

(Αντάρ­τι­κο τραγούδι)

Με συνο­πτι­κές δια­δι­κα­σί­ες και χωρίς καμιά … «δια­πραγ­μά­τευ­ση», η κυβέρ­νη­ση απο­φά­σι­σε να παρα­χω­ρή­σει (με απ’ ευθεί­ας ανά­θε­ση) σε εται­ρία των ΗΠΑ τον «εκσυγ­χρο­νι­σμό» πέντε πολε­μι­κών αερο­σκα­φών. Πρό­κει­ται για από­φα­ση με την οποία ο ελλη­νι­κός λαός καλεί­ται να πλη­ρώ­σει μισό δισε­κα­τομ­μύ­ριο δολά­ρια! Ποιος λαός; Μα, ο ίδιος που πλήτ­τε­ται από την «ανθρω­πι­στι­κή κρί­ση που προ­κά­λε­σαν τα μνη­μό­νια», και που για… την ανα­κού­φι­σή του η «κυβέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς» υπό­σχε­ται ότι θα δια­θέ­σει μέσω του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού… 200 (ναι, δια­κό­σια!) ολό­κλη­ρα εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ. Για την ώρα, βάζει χέρι στα ταμεια­κά δια­θέ­σι­μα Οργα­νι­σμών και «προ­γραμ­μά­των» όπως του ΟΑΕΔ, των Ασφα­λι­στι­κών Ταμεί­ων και των Περι­φε­ρειών, ενό­ψει των προ­σε­χών «υπο­χρε­ώ­σε­ων» της χώρας προς τους δανειστές.

Κοροϊ­δία; Κάθε άλλο. «Το κρά­τος θα έχει συνέ­χεια» δια­βε­βαί­ω­νε προ­ε­κλο­γι­κά ο Αλ. Τσί­πρας συμ­μά­χους, εταί­ρους, «αγο­ρές», δανει­στές, και άλλους παρά­γο­ντες των ιμπε­ρια­λι­στι­κών οργα­νι­σμών και λυκο­συμ­μα­χιών που συμ­με­τέ­χει η χώρα μας. Και φυσι­κά δεν είχα­με καμιά αμφι­βο­λία ότι η ―με ολί­γη από Καμ­μέ­νο― «κυβέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς» θα τηρού­σε τις δεσμεύ­σεις της απέ­να­ντι στους θεσμούς του «οικο­δο­μή­μα­τος», τον «καλ­λω­πι­σμό» του οποί­ου ανέ­λα­βε πριν από δυο μήνες. Ένα οικο­δό­μη­μα που θεμε­λιώ­θη­κε πάνω στην εκμε­τάλ­λευ­ση, γιγα­ντώ­θη­κε με «κανό­νια και σπα­θιά» και που ―ανε­ξάρ­τη­τα από το πώς αυτο­προσ­διο­ρί­ζε­ται η κάθε κυβέρ­νη­ση― για να επι­ζή­σει έχει ανά­γκη από όλο και περισ­σό­τε­ρο σκο­τά­δι και αίμα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο