Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Να τον χαίρεται ο ΣΕΒ»! Αθλιότητες του υπουργού εργασίας Γ. Βρούτση ενάντια σε ΚΚΕ και ΠΑΜΕ (VIDEO)

Σε άθλιες επι­θέ­σεις στο ΚΚΕ και στο ΠΑΜΕ κατέ­φυ­γε στη Βου­λή ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας Γιάν­νης Βρού­τσης κατά τη διάρ­κεια συζή­τη­σης Επί­και­ρης Ερώ­τη­σης του βου­λευ­τή του Κόμ­μα­τος Χρή­στου Κατσώ­τη για την τρο­μο­κρα­τία των όπλων σε βάρος μετα­να­στών εργα­τών γης. (Νωρί­τε­ρα ο ίδιος, όσο και ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης Αδ. Γεωρ­γιά­δης είχαν επι­τε­θεί χυδαία και απρο­κά­λυ­πτα στα συν­δι­κά­τα και στον αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων για καλύ­τε­ρα μερο­κά­μα­τα στη ναυπηγοεπισκευή).

Ο Γ. Βρού­τσης στη δευ­τε­ρο­λο­γία του, κι ενώ δεν θα μπο­ρού­σε να απα­ντή­σει ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, άρχι­σε να εκστο­μί­ζει χυδαιό­τη­τες, μιλώ­ντας για «μαχαί­ρια, τσε­κού­ρια και δρε­πά­νια» απευ­θυ­νό­με­νος στον βου­λευ­τή του ΚΚΕ. Μάλι­στα, ο Γ. Βρού­τσης συνέ­χι­σε την επί­θε­σή του λέγο­ντας ότι οι θέσεις του ΚΚΕ είναι η κατα­στρο­φή των εργα­ζο­μέ­νων και χαρα­κτή­ρι­σε «φτη­νή καρα­μέ­λα» τις θέσεις του ΚΚΕ για το Ασφα­λι­στι­κό, για το οποίο είπε «κάντε όσες απερ­γί­ες και δια­δη­λώ­σεις θέλε­τε», η κυβέρ­νη­ση θα το περά­σει. Κατη­γό­ρη­σε το ΚΚΕ πως «εμπο­δί­σα­τε να γίνουν τα δημο­κρα­τι­κά συνέ­δρια» και ότι «είστε εκτός πραγ­μα­τι­κό­τη­τας». Ο Χρή­στος Κατσώ­της αντέ­δρα­σε από τα έδρα­να, αλλά δεν έλα­βε το λόγο από τον προ­ε­δρεύ­ο­ντα, ενώ ο Γ. Βρού­τσης, που είχε στη διά­θε­σή του όσο χρό­νο ήθε­λε για τον μονό­λο­γό του, ισχυ­ρί­στη­κε ότι ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ «θέλει να επι­βά­λει δικτα­το­ρι­κά την άπο­ψή του».

ΚΚΕ: «Δίκαιος ο μισθός του!»

«Να τον χαί­ρε­ται ο ΣΕΒ» σχο­λί­α­σε το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τη συμπε­ρι­φο­ρά του υπουρ­γού Εργα­σί­ας. Σε σχό­λιο αναφέρει:

«Το νέο αντι­δρα­στι­κό, αντερ­γα­τι­κό ντε­λί­ριο του υπ. Εργα­σί­ας, Γιάν­νη Βρού­τση, σε συζή­τη­ση  Επί­και­ρης Ερώ­τη­σης στη Βου­λή του βου­λευ­τή του ΚΚΕ, Χρή­στου Κατσώ­τη, με τις άθλιες επι­θέ­σεις στο ΠΑΜΕ και τις ταξι­κές δυνά­μεις του εργα­τι­κού κινή­μα­τος, έρχε­ται να επι­βε­βαιώ­σει ένα πράγ­μα: Δίκαιος ο μισθός του! Να τον χαί­ρε­ται ο ΣΕΒ και η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ!

Όσο για τις ανα­φο­ρές του σε “τσε­κού­ρια, δρε­πά­νια” και άλλα τέτοια, ας τα ανα­ζη­τή­σει στους πλη­ρω­μέ­νους μπρά­βους του κυβερ­νη­τι­κού — εργο­δο­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού, με τον οποίο συνεργάζεται».

Η συζήτηση επί της Επίκαιρης Ερώτησης

Σε ό,τι αφο­ρά την τρο­μο­κρα­τία κατά των μετα­να­στών εργα­τών γης και τα περι­στα­τι­κά πυρο­βο­λι­σμών σε βάρος τους από εργο­δό­τες, ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Χρή­στος Κατσώ­της έκα­νε λόγο για «τρο­μο­κρα­τία των όπλων» και «άθλιες συν­θή­κες που εργά­ζο­νται και δια­βιούν». Άρχι­σε την τοπο­θέ­τη­σή του σχο­λιά­ζο­ντας τις επι­θέ­σεις του υπουρ­γού Εργα­σί­ας και προς τα συν­δι­κά­τα στη ναυπηγοεπισκευή.

Απαί­τη­σε από το υπουρ­γείο να ληφθούν μέτρα για τη χορή­γη­ση άδειας παρα­μο­νής και την εξα­σφά­λι­ση επαρ­κών και υγιει­νών χώρων δια­μο­νής και την υπο­γρα­φή Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργα­σί­ας με μισθούς και δικαιώ­μα­τα που να αντα­πο­κρί­νο­νται στις σύγ­χρο­νες ανάγκες.

Απα­ντώ­ντας ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας Γιάν­νης Βρού­τσης, επί της ουσί­ας σφύ­ρι­ξε αδιά­φο­ρα, λέγο­ντας πως αν υπάρ­χουν παρα­βα­τι­κές συμπε­ρι­φο­ρές θα ερευ­νη­θούν. Ισχυ­ρί­στη­κε ότι δεν πρέ­πει να έχουν τα απα­ραί­τη­τα έγγρα­φα οι εργά­τες γης, διό­τι είναι παρά­τυ­ποι μετανάστες!

Ισχυ­ρί­στη­κε, μάλι­στα, ότι η κυβέρ­νη­ση είναι θεμα­το­φύ­λα­κας των εργα­σια­κών δικαιω­μά­των και ότι προ­τε­ραιό­τη­τά της είναι η νομι­μό­τη­τα στην αγο­ρά εργασίας.

Στη δευ­τε­ρο­λο­γία του, ο Χρή­στος Κατσώ­της τόνι­σε ότι η κατά­στα­ση χει­ρο­τε­ρεύ­ει στους χώρους εργα­σί­ας λόγω της εργο­δο­τι­κής αυθαι­ρε­σί­ας και της ασυ­δο­σί­ας με την ανο­χή ή τη στή­ρι­ξη της κυβέρ­νη­σης. Σημεί­ω­σε ότι επι­κρα­τεί οργή στους εργά­τες γης και πως αντί να δοθούν τα αυτο­νό­η­τα, τα δεδου­λευ­μέ­να, δέχθη­καν πυρο­βο­λι­σμούς και η κυβέρ­νη­ση δεν μπο­ρεί να το προ­σπερ­νά­ει έτσι απλά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο