Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Να τους βάλουμε εμείς στο «αρχείο»

Και οι τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις ―με την παρα­πο­μπή από τη δικαιο­σύ­νη της «υπό­θε­σης Χαϊ­κά­λη» στο αρχείο― κάνουν την ανά­γκη να βγει ο λαός στο προ­σκή­νιο επι­τα­κτι­κή και επεί­γου­σα. Τα σκου­λή­κια χορεύ­ουν στη σαπί­λα ενός συστή­μα­τος που δεί­χνει απο­φα­σι­σμέ­νο να τα παί­ξει όλα για όλα προ­κει­μέ­νου να κερ­δί­σει τις απα­ραί­τη­τες ανά­σες που θα του επι­τρέ­ψουν μια ακό­μα παρά­τα­ση ζωής. Μια ακό­μα παρά­τα­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας των καπι­τα-ληστών, της εκμε­τάλ­λευ­σης και της εξα­θλί­ω­σης των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού.

Οικο­δό­μος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο