Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, Βελόπουλος υπερψήφισαν την επικίνδυνη Ελληνογαλλική συμφωνία — Καταψήφισε το ΚΚΕ

Υπερ­ψη­φί­στη­κε η επι­κίν­δυ­νη στρα­τη­γι­κή συμ­φω­νία μετα­ξύ Ελλά­δας — Γαλ­λί­ας από τους βου­λευ­τές της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ και της «Ελλη­νι­κής Λύσης».

Το ΚΚΕ κατα­ψή­φι­σε τη συμ­φω­νία, με τον ΓΓ της ΚΕ του Κόμ­μα­τος, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, να τονί­ζει στην ομι­λία του ότι «δεν αφο­ρά την άμυ­να της χώρας και τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα, αλλά υπη­ρε­τεί τους στό­χους του κεφα­λαί­ου που συμ­με­τέ­χει στο πλιάτσικο».

Ακό­μα, κατα­ψή­φι­σαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25.

Επί του συνό­λου του νομο­σχε­δί­ου ψήφι­σαν 300 βου­λευ­τές, εκ των οποί­ων, 191 ψήφι­σαν υπέρ και 109 κατά, ενώ επί του 1ου άρθρου 190 ψήφι­σαν υπέρ, 109 κατά και ένας βου­λευ­τής ψήφι­σε «παρών».

Την ώρα που ψηφί­ζο­νταν η συμ­φω­νία στη Βου­λή η ΕΕΔΥΕ και εργα­τι­κά σωμα­τεία ανήρ­τη­σαν γιγα­ντο­πα­νό με το οποίο εκφρά­ζουν την αντί­θε­σή τους στη ελλη­νο­γαλ­λι­κή συμφωνία.

Το πανό ανα­γρά­φει «Θέλου­με νοσο­κο­μεία, σχο­λεία, έργα προ­στα­σί­ας της ζωής και όχι ευρω­α­τλα­ντι­κά στρα­τη­γεία, συμ­φω­νί­ες, βάσεις — Να μην σκο­τώ­νο­νται οι λαοί για τ’ αφέ­ντη του φαί».

ΚΚΕ για την Ελλη­νο­γαλ­λι­κή Συμ­φω­νία: Δεν αφο­ρά την άμυ­να της χώρας και τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα, υπη­ρε­τεί τους στό­χους του κεφαλαίου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο