Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΔ: Συμφωνίες και αιχμές στην πρεμιέρα του Ιδρύματος «Αντώνης Σαμαράς»

Με αιχ­μές που αφο­ρού­σαν (και) το εσω­τε­ρι­κό της ΝΔ, αλλά και προ­σπά­θεια να δώσει «ιδε­ο­λο­γι­κή» χροιά σε …ανα­ζη­τή­σεις εγχώ­ριων τμη­μά­των της κυρί­αρ­χης τάξης, πάντα από την σκο­πιά της στή­ρι­ξης των βασι­κών προ­ταγ­μά­των της αστι­κής τάξης, συνό­δε­ψε ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός, Αντ. Σαμα­ράς, την ομι­λία του με αφορ­μή την έναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας ιδρύ­μα­τος που φέρει το όνο­μά του.

Παρό­ντες ήταν ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης και οι πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γοί Κ. Καρα­μαν­λής και Λου­κάς Παπα­δή­μος, καθώς και ο Ευάγγ. Βενιζέλος.

Απέ­να­ντι στον κοσμο­πο­λι­τι­σμό, αντι­πα­ρέ­θε­σε την άλλη αστι­κή εκδο­χή, στρε­φό­με­νος ενα­ντί­ων των «εθνο­μη­δε­νι­στών», των «δικαιω­μα­τι­στών» και των «ψευ­το­προ­ο­δευ­τι­κών». Υπε­ρα­σπί­στη­κε τις «μεταρ­ρυθ­μί­σεις που παρα­με­ρί­ζουν κρα­τι­σμό και συντε­χνί­ες», ενώ επέ­μει­νε ότι στη ΝΔ δεν πρέ­πει να στέ­κο­νται «ενο­χι­κοί» απέ­να­ντι σε αυτούς «που ηττή­θη­καν με το πέρα­σμα του χρό­νου». Αλλω­στε, επέ­μει­νε ότι η ΝΔ είναι η παρά­τα­ξη «της Δεξιάς και του πατριω­τι­κού Κέντρου», εγγυά­ται την «πολι­τι­κή στα­θε­ρό­τη­τα» και κάλε­σε τα στε­λέ­χη του κόμ­μα­τος να δώσουν τη «μάχη ενω­μέ­νοι για τις εκλο­γές, όπο­τε κι αν γίνουν». Ειδι­κά σε ό,τι αφο­ρά την «πολι­τι­κή στα­θε­ρό­τη­τα» παρέ­πεμ­ψε και ως υπό­δειγ­μα στη συγκυ­βέρ­νη­σή του με το ΠΑΣΟΚ.

Αφή­νο­ντας υπαι­νιγ­μούς κυρί­ως για την Γερ­μα­νία, σε μια περί­ο­δο που υπάρ­χουν υπαρ­κτές αντι­θέ­σεις στο ευρω­α­τλα­ντι­κό στρα­τό­πε­δο, στη­λί­τευ­σε το γεγο­νός ότι υπήρ­ξαν «ψευ­δαι­σθή­σεις πολ­λών πολι­τι­κών ηγε­σιών» στην ΕΕ, που «πίστευαν ότι το φτη­νό ρώσι­κο αέριο θα εξα­σφά­λι­ζε την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα της ευρω­παϊ­κής οικο­νο­μί­ας», απα­ξιώ­νο­ντας τα δυνη­τι­κά κοι­τά­σμα­τα Ελλά­δας και Κύπρου. Συνέ­πεια ήταν η ευρω­ε­νω­σια­κή οικο­νο­μία να είναι εξαρ­τη­μέ­νη από το ρωσι­κό καύ­σι­μο, εξ ου και σήμε­ρα «απει­λεί­ται η Ευρώ­πη με απο­βιο­μη­χά­νι­ση λόγω της ακρι­βής Ενέργειας».

Στο ίδιο πλαί­σιο, τόνι­σε ότι όταν οι Τούρ­κοι ξεκί­νη­σαν τις προ­κλή­σεις το 2020, οι Ευρω­ε­νω­σια­κοί δεν έδει­ξαν «αλλη­λεγ­γύη» σε Ελλά­δα και Κύπρο, αλλά αντί­θε­τα «συνι­στού­σαν ψυχραι­μία και διά­λο­γο, δηλα­δή σιω­πη­λή απο­δο­χή των τετε­λε­σμέ­νων του πει­ρα­τή», συμπλη­ρώ­νο­ντας πως «κάποιοι θέλουν να μας σύρουν σε δια­πραγ­μά­τευ­ση με την Τουρ­κία για να μοι­ρά­σου­με τα δικά μας, να μας σύρουν στις Πρέ­σπες του Αιγαί­ου», όπως είπε.

Στον αντί­πο­δα, επαί­νε­σε χει­ρι­σμούς όπως τη «Στρα­τη­γι­κή Συνερ­γα­σία» με τη Γαλ­λία, τις αγο­ρές γαλ­λι­κών όπλων, την έντα­ξη της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης και του Στε­φα­νο­βι­κεί­ου στους αμε­ρι­κα­νι­κούς σχε­δια­σμούς και την ενί­σχυ­ση του αμε­ρι­κα­νι­κού απο­τυ­πώ­μα­τός στη Σούδα.

Σαφείς αιχ­μές άφη­σε για τις υπο­κλο­πές. «Δεν πιστεύω, δεν θέλω να πιστέ­ψω ότι η κυβέρ­νη­ση υπέ­κλε­πτε συνο­μι­λί­ες. Θα ήταν αδια­νό­η­το. Θα ήταν αντι­δη­μο­κρα­τι­κή εκτρο­πή», είπε, συμπλη­ρώ­νο­ντας πως «πρέ­πει να δοθούν ξεκά­θα­ρες απα­ντή­σεις. Χωρίς να δίνου­με την αίσθη­ση ότι το απόρ­ρη­το είναι βολι­κή δικαιολογία».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο