Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ: Διυλίζουν τον… Κατρούγκαλο και συμφωνούν στη φοροαφαίμαξη των επαγγελματιών

Σε νέα κοκο­ρο­μα­χία στην προ­σπά­θεια να δημιουρ­γή­σουν πλα­στές δια­χω­ρι­στι­κές γραμ­μές επι­δί­δο­νται από χθες ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, και σε επί­πε­δο αρχη­γών, με αφορ­μή τη δήλω­ση του Γ. Κατρού­γκα­λου για αύξη­ση των ασφα­λι­στι­κών κρα­τή­σε­ων στους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες, που στη συνέ­χεια έφε­ρε τη δήλω­ση από­συρ­σής του από την εκλο­γι­κή μάχη, προ­σπα­θώ­ντας να μαζέ­ψει τα ασυμμάζευτα.

«Δεν θα επι­τρέ­ψου­με να παρεκ­κλί­νει κανείς από το πρό­γραμ­μα του ΣΥΡΙΖΑ», είπε χθες βρά­δυ ο Αλέ­ξης Τσί­πρας, από την προ­ε­κλο­γι­κή συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα, αν και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που έφε­ρε και εφάρ­μο­σε τον αντια­σφα­λι­στι­κό νόμο Κατρού­γκα­λου, με τη ΝΔ να τον δια­τη­ρεί κανο­νι­κό­τα­τα στη συνέχεια.

Το γάντι σήκω­σε ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης στη σημε­ρι­νή του συνέ­ντευ­ξη στον «ΣΚΑΪ» που έκα­νε λόγο για «κρυ­φό πρό­γραμ­μα του ΣΥΡΙΖΑ» που θέλει να επα­να­λά­βει το 2015 όταν «τσά­κι­σαν τη μεσαία τάξη».

Την ίδια ώρα όμως έκα­νε… γαρ­γά­ρα την κατάρ­γη­ση του νόμου Κατρού­γκα­λου, λέγο­ντας ότι «θα συνε­χί­σου­με να στη­ρί­ζου­με όσους έχουν προ­σω­πι­κή δια­φο­ρά, έως ότου σβή­σει τα επό­με­να χρό­νια». Όσο για τη «στή­ρι­ξη», αυτή θα επέλ­θει από την «υπε­ρα­πό­δο­ση της οικο­νο­μί­ας», είπε ο πρω­θυ­πουρ­γός. Δηλα­δή από τη φορο­ε­πι­δρο­μή ή την περι­κο­πή παρο­χών με άλλους τρό­πους, οδη­γώ­ντας όμως στο ίδιο απο­τέ­λε­σμα, το τσά­κι­σμα του εισο­δή­μα­τος των εργα­ζο­μέ­νων, των συντα­ξιού­χων και των αυτοαπασχολουμένων.

Άλλω­στε, η σύγκλι­ση ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ απο­δει­κνύ­ε­ται αφού στις αρχές του 2023, η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ προ­χώ­ρη­σε σε αύξη­ση των εισφο­ρών για τους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους κατά 9,6% σε σύγκρι­ση με τα ποσά που ίσχυαν στο τέλος του 2022, με πρό­σχη­μα την αύξη­ση του πλη­θω­ρι­σμού. Μάλι­στα, με την ίδια από­φα­ση, για το 2024 προ­βλέ­πε­ται και νέα αύξη­ση των εισφο­ρών, ανά­λο­γη και πάλι με το ύψος του πλη­θω­ρι­σμού του τρέ­χο­ντος έτους.

Επο­μέ­νως, το «δίλημ­μα» που τέθη­κε χτες με την κοκο­ρο­μα­χία ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ είναι αν το κρά­τος θα τους «ξαφρί­σει» τις τσέ­πες λόγω του πλη­θω­ρι­σμού, όπως λέει η ΝΔ, ή με επα­να­φο­ρά του χαρα­τσώ­μα­τος του 20% του νόμου Κατρούγκαλου.

Για το μόνο που δεσμεύ­ο­νται, λοι­πόν, οι δύο διεκ­δι­κη­τές της κυβερ­νη­τι­κής καρέ­κλας είναι το πως οι επαγ­γελ­μα­τί­ες και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι θα συνε­χί­σουν να πλη­ρώ­νουν εισφο­ρές — χαρά­τσια όπως και οι μισθω­τοί, χωρίς οι συντά­ξεις που θα λάβουν στο τέλος του εργά­σι­μου βίου τους να τους εξα­σφα­λί­ζουν κάποιο στοι­χειώ­δες επί­πε­δο διαβίωσης.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο