Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ σε ευθυγράμμιση με την πολιτική της ΕΕ για υγεία — εμπόρευμα (VIDEO)

Η Υγεία δεν μπο­ρεί να είναι εμπό­ρευ­μα, η παν­δη­μία ανέ­δει­ξε σε όλη της την έκτα­ση και στη χώρα μας και στις άλλες καπι­τα­λι­στι­κές οικο­νο­μί­ες, τη βαθιά αντι­λαϊ­κό­τη­τα, την ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα και χρε­ω­κο­πία των κατ’ όνο­μα δημό­σιων συστη­μά­των υγεί­ας, αφού στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι όλα εμπορευματοποιημένα.

Αυτό επι­σή­μα­νε ο Γιώρ­γος Λαμπρού­λης βου­λευ­τής του ΚΚΕ μιλώ­ντας σήμε­ρα στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής και στη συζή­τη­ση της Επί­και­ρης Επε­ρώ­τη­σης του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρ­νη­ση για τους θανά­τους των δια­σω­λη­νω­μέ­νων εκτός ΜΕΘ.

Ο Γ. Λαμπρού­λης επι­σή­μα­νε ότι ο λαός μας, όπως και οι άλλοι λαοί έμει­ναν απρο­στά­τευ­τοι για­τί όλα τα συστή­μα­τα υγεί­ας οικο­δο­μού­νται πάνω στους νόμους της αγο­ράς και της θεω­ρί­ας κόστους — οφέλους.

Η παν­δη­μία βρή­κε το δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας με μία σει­ρά προ­βλή­μα­τα και τρα­γι­κές ελλεί­ψεις λόγω της δια­χρο­νι­κής υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης και απα­ξί­ω­σής του προς όφε­λος του ιδιω­τι­κού κεφαλαίου.

Σημεί­ω­σε πως η κυβέρ­νη­ση με την πολι­τι­κή της ευνό­η­σε τον ιδιω­τι­κό τομέα ενώ μεγά­λοι εργα­σια­κοί χώροι και μέσα μετα­φο­ράς έγι­ναν χώροι υπερ­με­τά­δο­σης για­τί δεν ελή­φθη­σαν τα απα­ραί­τη­τα υγειο­νο­μι­κά μέτρα. Μάλι­στα, η κυβέρ­νη­ση έφθα­σε στο σημείο, να ανα­κη­ρύ­ξει ένα σημα­ντι­κό όπλο κατά της παν­δη­μί­ας, ως ατο­μι­κή ευθύ­νη χωρίς την απα­ραί­τη­τη αντί­στοι­χη κρα­τι­κή στή­ρι­ξη ενώ οι παλι­νω­δί­ες και αντι­φά­σεις της κυβέρ­νη­σης, έδω­σαν χώρο σε σκο­τα­δι­στι­κές αντιλήψεις.

Οσον αφο­ρά τη στά­ση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γ. Λαμπρού­λης επι­σή­μα­νε ότι ο λαός δεν έχει να περι­μέ­νει τίπο­τα θετι­κό, αφού ως κυβέρ­νη­ση υπη­ρέ­τη­σε την πολι­τι­κή που αντι­με­τω­πί­ζει την υγεία ως εμπό­ρευ­μα. Θύμι­σε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έτρε­χε να υπο­βάλ­λει τα σέβη του στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους παρά τις κορώ­νες για το δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας ενώ έκα­νε λόγο «για επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα αλλά σε λογι­κές τιμές» και «μέτρα ενί­σχυ­σης του δημό­σιου τομέα, αλλά πάντα κοστολογημένα».

Χαρα­κτή­ρι­σε απα­τη­λή την υπό­σχε­ση του ΣΥΡΙΖΑ για ενί­σχυ­ση της δημό­σιας υγεί­ας, η οποία είναι εκ των πραγ­μά­των είναι ναρ­κο­θε­τη­μέ­νη αφού ευθυ­γραμ­μί­ζε­ται με την στρα­τη­γι­κή της ΕΕ για περι­κο­πές στις δαπά­νες της υγεί­ας και λει­τουρ­γία με βάση τα κρι­τή­ρια της αγοράς.

Σημεί­ω­σε πως «απο­δει­κνύ­ε­ται η ταύ­τι­ση ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, παρά τις κοκο­ρο­μα­χί­ες τους δεν μπο­ρούν να κρύ­ψουν τη σύμπλευ­σή τους σε όλα τα μέτω­πα, όχι μόνο στην Υγεία. «Καθη­με­ρι­νά δια­γκω­νί­ζε­στε μετα­ξύ σας για το ποιος έδω­σε περισ­σό­τε­ρες φορο­α­παλ­λα­γές στο κεφά­λαιο, τζά­μπα εργα­σία στους εργο­δό­τες, ποιος εξυ­πη­ρε­τεί καλύ­τε­ρα την Ευρω­ε­νω­σια­κή πολι­τι­κή» σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά και θύμι­σε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έβα­λε “το χερά­κι του” στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της ΛΑΡΚΟ ενώ συμ­φω­νεί με τη στρα­τη­γι­κή της ΕΕ για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της αγο­ράς ενέρ­γειας και την περί­φη­μη “πρά­σι­νη μετάβαση”.

Ο Γ. Λαμπρού­λης σημεί­ω­σε πως ο λαός και οι εργα­ζό­με­νοι δεν πρέ­πει να επι­δεί­ξουν κανέ­ναν εφη­συ­χα­σμό, καθώς η κατά­στα­ση θα επι­δει­νω­θεί από τα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης για το λεγό­με­νο «νέο ΕΣΥ» που περι­λαμ­βά­νει νέο κύκλο καταρ­γή­σε­ων νοσο­κο­μεί­ων και κλι­νι­κών, Συμπρά­ξεις δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα, λει­τουρ­γία των νοσο­κο­μεί­ων με ιδιω­τι­κο-οικο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια σε βάρος εργα­ζο­μέ­νων και ασθενών.

Αλλά και οι υπο­σχέ­σεις του ΣΥΡΙΖΑ, συνέ­χι­σε, «για μία προ­ο­δευ­τι­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση με δήθεν φιλο­λαϊ­κό πρό­ση­μο απο­τε­λεί παγί­δα ενσω­μά­τω­σης του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος, στα σχέ­δια της κυβερ­νη­τι­κής εναλ­λα­γής, που θα συνε­χί­σει το αντι­λαϊ­κό έργο των προη­γού­με­νων κυβερνήσεων».

Οι εξε­λί­ξεις στην υγεία επι­βε­βαιώ­νουν ότι για τον λαό, υπάρ­χουν δύο δρό­μοι ανά­πτυ­ξης: είτε της υγεί­ας που θα ικα­νο­ποιεί τις λαϊ­κές ανά­γκες είτε της υγεί­ας – εμπό­ρευ­μα που θα υπη­ρε­τεί τα κέρ­δη των επιχειρηματιών.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο