Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ + ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ: Ψήφισαν από κοινού τη μονιμοποίηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Ενέργεια!

Συνένοχοι στο έγκλημα της ενεργειακής φτώχειας, για την οποία «τσακώνονται» ποιος θα την… πρωτοαντιμετωπίσει

Από κοι­νού ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ψήφι­σαν χτες στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής νομο­σχέ­διο με το οποίο ενσω­μα­τώ­νε­ται Οδη­γία της ΕΕ που «επι­και­ρο­ποιεί» και «εκσυγ­χρο­νί­ζει» το καθε­στώς των άδι­κων ειδι­κών φόρων κατα­νά­λω­σης στο ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και στα «ενερ­γεια­κά προ­ϊ­ό­ντα», δηλα­δή των φόρων που μαζί με τα χαρά­τσια, τη ρήτρα ανα­προ­σαρ­μο­γής κ.λπ. εκτι­νάσ­σουν «στον Θεό» την τιμή του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και την ακρί­βεια στα είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατανάλωσης!

Στο ίδιο νομο­σχέ­διο προ­βλέ­πε­ται η παρα­πέ­ρα «απε­λευ­θέ­ρω­ση» του επαγ­γέλ­μα­τος των εκτε­λω­νι­στών, προ­κει­μέ­νου να βρουν ελεύ­θε­ρο πεδίο δρά­σης οι μεγά­λες εκτε­λω­νι­στι­κές εται­ρεί­ες, κατ’ εντο­λή των μεγά­λων μετα­φο­ρι­κών εται­ρειών, όπως αυτές που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στο λιμά­νι του Πει­ραιά (COSCO, εφο­πλι­στι­κοί όμι­λοι), οι οποί­ες θέλουν 24ωρες εκτε­λω­νι­στι­κές υπη­ρε­σί­ες και δεν επι­τρέ­πουν καθυ­στε­ρή­σεις στον δια­με­τα­κο­μι­στι­κό κόμ­βο και στην εφο­δια­στι­κή αλυσίδα.

Το «κερα­σά­κι» όλων αυτών είναι το άρθρο 52, που προ­βλέ­πει κι άλλες διευ­κο­λύν­σεις για τους εφο­πλι­στές, οι οποί­ες συνι­στούν πρα­κτι­κά νέες φορο­α­παλ­λα­γές, και μάλι­στα όταν αυτήν την περί­ο­δο στέλ­νο­νται στους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους και μικρούς ΕΒΕ τα μπου­γιουρ­ντί για την κατα­βο­λή της επι­στρε­πτέ­ας προκαταβολής.

Συγκε­κρι­μέ­να, το 2021 είχε γίνει μία προ­σαύ­ξη­ση 4% στο συμ­βο­λι­κό ποσό που πλη­ρώ­νουν οι εφο­πλι­στές ως φόρους (οι οποί­οι υπο­λο­γί­ζο­νται με βάση τους κόρους του πλοί­ου και όχι με τα έσο­δα ή τα κέρ­δη, με απο­τέ­λε­σμα η φορο­λο­γία για ένα πλοίο π.χ. 33 χιλιά­δων κόρων να είναι κατά μέσο όρο 10.000 δολά­ρια τον χρό­νο, λιγό­τε­ρα δηλα­δή από όσα συχνά πλη­ρώ­νει ένας μικρός επαγ­γελ­μα­τί­ας). Η προ­σαύ­ξη­ση αυτή τελι­κά ανα­στάλ­θη­κε και παρα­πέ­μπε­ται η πλη­ρω­μή της στο 2024 και στο 2025, και αυτό αν καταβληθεί.

Κατά τη χτε­σι­νή συζή­τη­ση, ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος της ΝΔ Γ. Βρού­τσης ευχα­ρί­στη­σε τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για την θετι­κή τους ψήφο. Μάλι­στα ο ειση­γη­τής του ΣΥΡΙΖΑ Τρ. Αλε­ξιά­δης είπε ότι «είναι καλή ευκαι­ρία αυτό το νομο­σχέ­διο για να δεί­ξου­με και μια διά­θε­ση συναίνεσης»…

Οσο για το άρθρο 52, ο ΣΥΡΙΖΑ το κατα­ψή­φι­σε μεν, ωστό­σο, όπως έσπευ­σε να διευ­κρι­νί­σει ο Τρ. Αλε­ξιά­δης, δεν δια­φω­νεί με το περιε­χό­με­νο αλλά με την περί­ο­δο που το έφε­ρε η κυβέρ­νη­ση. «Θεω­ρού­με ότι αυτήν την περί­ο­δο δεν είναι σωστό κάτι τέτοιο», είπε και προ­έ­τρε­ψε: «Φέρ­τε το σε κάποιο άλλο νομο­σχέ­διο». Για παρό­μοιους λόγους το κατα­ψή­φι­σαν και τα άλλα αστι­κά κόμματα.

Ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, κάλε­σε τον λαό να δει τι ψήφι­σαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τονί­ζο­ντας ότι οι ειδι­κοί φόροι κατα­νά­λω­σης «είναι ένας από τους παρά­γο­ντες της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας. Και μετά μιλά­τε και κλαί­γε­στε για την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, που με τις ψήφους σας έχε­τε συνδιαμορφώσει».

Επε­σή­μα­νε ότι συνο­λι­κά για την ακρί­βεια στην Ενέρ­γεια είναι συνυ­πεύ­θυ­νοι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ με την πολι­τι­κή που ως κυβερ­νή­σεις προ­ώ­θη­σαν, τη στρα­τη­γι­κή της ΕΕ για την «απε­λευ­θέ­ρω­ση» της αγο­ράς Ενέρ­γειας, την απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση και την «πρά­σι­νη μετά­βα­ση», και που συνε­χί­ζουν να τη στη­ρί­ζουν για να εξα­σφα­λί­ζε­ται η κερ­δο­φο­ρία των ομί­λων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφι­σε και έχουν συμ­φω­νή­σει όλοι με το Χρη­μα­τι­στή­ριο Ενέρ­γειας, τη ρήτρα ανα­προ­σαρ­μο­γής, και τώρα προ­τεί­νουν μέτρα που σε καμία περί­πτω­ση δεν αντι­με­τω­πί­ζουν τις αιτί­ες του προ­βλή­μα­τος, αλλά απο­τε­λούν ψίχου­λα για τα λαϊ­κά εισοδήματα.

Την ίδια στιγ­μή βέβαια που συμ­φω­νούν στα χαρά­τσια και στην άδι­κη φορο­λο­γία σε βάρος του λαού, συνέ­χι­σε ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος, προ­σφέ­ρουν δια­δο­χι­κά προ­νό­μια και φορο­α­παλ­λα­γές στους εφο­πλι­στές, όπως είναι τα αφο­ρο­λό­γη­τα καύ­σι­μα, προ­νό­μια που ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ τούς έχουν κατο­χυ­ρώ­σει ακό­μα και συνταγματικά.

Παρου­σί­α­σε επί­σης στοι­χεία της ΑΑΔΕ για τα ληξι­πρό­θε­σμα χρέη, σύμ­φω­να με τα οποία το 86% χρω­στά έως 5.000, το 2,1% πάνω από 50.000 ευρώ και το 0,02%, δηλα­δή 1.300 όλοι κι όλοι, χρω­στά­νε πάνω από 4 εκατ. ευρώ, δηλα­δή το 60% του ληξι­πρό­θε­σμου χρέους!

Βέβαια δεν μπο­ρούν να τους βρουν, αφού έχουν βγά­λει τα κέρ­δη τους στους «φορο­λο­γι­κούς παραδείσους».

Η ειδι­κή αγο­ρή­τρια του ΚΚΕ Μαρία Κομνη­νά­κα τόνι­σε ότι «το πρό­βλη­μα δεν είναι η θέσπι­ση κανό­νων για την είσπρα­ξη των ειδι­κών φόρων κατα­νά­λω­σης, που καθο­ρί­ζει η ευρω­παϊ­κή Οδη­γία, αλλά οι ίδιοι οι ειδι­κοί φόροι κατα­νά­λω­σης, που πρέ­πει να καταρ­γη­θούν, για­τί τσα­κί­ζουν τα λαϊ­κά εισοδήματα».

Όσο για το δεύ­τε­ρο μέρος του νομο­σχε­δί­ου, που αφο­ρά τους εκτε­λω­νι­στές, επε­σή­μα­νε ότι απο­τε­λεί τη συνέ­χεια προη­γού­με­νων κυβερ­νη­τι­κών παρεμ­βά­σε­ων στον κλά­δο από το 2013 «για την πλή­ρη απε­λευ­θέ­ρω­ση του επαγ­γέλ­μα­τος» που επι­βάλ­λουν οι ανά­γκες του κεφα­λαί­ου σε διε­θνή κλί­μα­κα και στη χώρα μας, φέρ­νο­ντας ως παρά­δειγ­μα την COSCO και την απαί­τη­ση για ταχύ­τε­ρη κίνη­ση των εμπο­ρευ­μά­των στις αγο­ρές και δια­σφά­λι­ση των κερ­δών. Δια­δι­κα­σία που θα επι­φέ­ρει καί­ρια πλήγ­μα­τα στους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, αλλά και στα εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα στον κλάδο.

Ρεύμα με το δελτίο έφερε η «απελευθέρωση» της Ενέργειας

Η σύμ­βα­ση μετα­βί­βα­σης των λιγνι­τι­κών περιο­χών της ΔΕΗ στην εται­ρεία «Μετά­βα­ση ΑΕ» κινεί­ται στις ράγες της πολι­τι­κής της ΕΕ για την «πρά­σι­νη μετά­βα­ση», με την οποία συμ­φω­νούν και είναι από­λυ­τα συνυ­πεύ­θυ­νοι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τόνι­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης, μιλώ­ντας χτες στη Διαρ­κή Επι­τρο­πή Παρα­γω­γής και Εμπο­ρί­ου της Βου­λής, κατά την έναρ­ξη της συζή­τη­σης για τη σχε­τι­κή σύμ­βα­ση που προ­βλέ­πε­ται από τον Ν. 4759/2020 του υπουρ­γεί­ου Ανάπτυξης.

Η σύμ­βα­ση προ­βλέ­πει τη μετα­βί­βα­ση των λιγνι­τι­κών περιο­χών της ΔΕΗ στην εται­ρεία «Μετά­βα­ση ΑΕ» που έχει συστα­θεί στο υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης και η οποία θα ανα­λά­βει την αξιο­ποί­η­ση των ορυ­χεί­ων της ΔΕΗ σε Δυτι­κή Μακε­δο­νία και Μεγα­λό­πο­λη. Οι εκτά­σεις, που αντι­στοι­χούν σε 97.000 στρέμ­μα­τα και βρί­σκο­νται σε Μεγα­λό­πο­λη, Κλει­δί, Πτο­λε­μα­ΐ­δα και Αμύ­νταιο, θα μετα­βι­βα­στούν στα­δια­κά στη νέα εται­ρεία από το ερχό­με­νο φθι­νό­πω­ρο μέχρι το 2025. Οπως ανα­φέ­ρε­ται στην αιτιο­λο­γι­κή έκθε­ση, η μετα­βί­βα­ση των εκτά­σε­ων απο­τε­λεί μέρος του γενι­κό­τε­ρου σχε­δί­ου απο­λι­γνι­το­ποί­η­σης και βρί­σκε­ται σε συμ­μόρ­φω­ση με τις σχε­τι­κές επι­τα­γές των ευρω­ε­νω­σια­κών πολι­τι­κών στο πλαί­σιο του «Green Deal».

Ο Λ. Στολ­τί­δης, ξεκα­θα­ρί­ζο­ντας ότι το ΚΚΕ κατα­ψη­φί­ζει τη σύμ­βα­ση επί της αρχής και επί των άρθρων της, χαρα­κτή­ρι­σε την πολι­τι­κή της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης» «πραγ­μα­τι­κό έγκλη­μα» που οδη­γεί σε οικο­νο­μι­κό μαρα­σμό ολό­κλη­ρες περιο­χές, εκτι­νάσ­σει τις δαπά­νες των εργα­τι­κών — λαϊ­κών στρω­μά­των για ηλε­κτρι­σμό και απο­δει­κνύ­ει πως ο ενερ­γεια­κός σχε­δια­σμός της αστι­κής τάξης γίνε­ται για το κέρ­δος και αντι­στρα­τεύ­ε­ται τα λαϊ­κά συμφέροντα.

Χαρα­κτή­ρι­σε υπο­κρι­τι­κό το ενδια­φέ­ρον για το περι­βάλ­λον και την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή, λέγο­ντας ότι ένας ενερ­γεια­κός σχε­δια­σμός για τον περιο­ρι­σμό των εκπο­μπών ρύπων θα μπο­ρού­σε να γίνει με πολ­λούς άλλους τρό­πους, όπως αύξη­ση των υδροη­λε­κτρι­κών, εκσυγ­χρο­νι­σμό και αύξη­ση της ενερ­γεια­κής από­δο­σης των λιγνι­τι­κών μονά­δων με σύγ­χρο­νες, πιο φιλι­κές για το περι­βάλ­λον τεχνο­λο­γί­ες. Αντί αυτού, συνέ­χι­σε, προ­ω­θού­νται μόνο οι Ανα­νε­ώ­σι­μες Πηγές Ενέρ­γειας με την κατα­στρο­φι­κή επί­δρα­σή τους στα βου­νά και τα δάση, ακό­μη κι εντός εκτά­σε­ων NATURA, αλλά και η εισα­γω­γή υγρο­ποι­η­μέ­νου φυσι­κού αερί­ου, παρά το γεγο­νός ότι αυτό εκπέ­μπει το βλα­βε­ρό για το περι­βάλ­λον μεθάνιο.

Τόνι­σε ακό­μη πως ως απο­τέ­λε­σμα αυτής της πολι­τι­κής ο λαός βυθί­ζε­ται όλο και πιο πολύ στην ενερ­γεια­κή φτώ­χεια για να θωρα­κί­ζο­νται τα κέρ­δη των ομί­λων, καλεί­ται σήμε­ρα να πλη­ρώ­σει ένα προς ένα όλα εκεί­να τα μέτρα που από κοι­νού προ­ώ­θη­σαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ως παρά­γο­ντες δήθεν «ενερ­γεια­κής θωρά­κι­σης» και δήθεν μεί­ω­σης του ενερ­γεια­κού κόστους. Τα παρα­πά­νω κόμ­μα­τα, κατέ­λη­ξε, υλο­ποιώ­ντας από κοι­νού την πολι­τι­κή «απε­λευ­θέ­ρω­σης» της Ενέρ­γειας, η οποία υπο­τί­θε­ται θα έφερ­νε φτη­νή Ενέρ­γεια, τελι­κά έφε­ραν ρεύ­μα με το δελ­τίο και υπέ­ρο­γκους λογα­ρια­σμούς ρεύματος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο