Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ: Οι εμβληματικοί αντιλαϊκοί νόμοι που ψήφισαν από κοινού το 2022

Δεκά­δες «εμβλη­μα­τι­κούς» αντι­λαϊ­κούς νόμους ψήφι­σαν από κοι­νού και τη χρο­νιά που πέρα­σε οι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, επι­βε­βαιώ­νο­ντας για μια ακό­μα φορά ότι όλοι οι κυβερ­νη­τι­κοί «σωτή­ρες» έχουν κοι­νό πρό­γραμ­μα, το οποίο έχει ως προ­ϋ­πό­θε­ση το τσά­κι­σμα εργα­σια­κών δικαιω­μά­των, την έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης, το φόρ­τω­μα και νέων βαρών και χαρα­τσιών στα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, για να βρί­σκε­ται παρα­πέ­ρα «δημο­σιο­νο­μι­κός χώρος», να εξα­σφα­λί­ζο­νται δηλα­δή νέα προ­νό­μια, «ζεστό» χρή­μα, δύνα­μη και κέρ­δη στο κεφάλαιο.

Γι’ αυτό και σε όλη τη διάρ­κεια του 2022, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και από κοντά τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα απέρ­ρι­πταν με απο­στρο­φή κάθε εργα­τι­κή — λαϊ­κή διεκ­δί­κη­ση που μετέ­φε­ρε το ΚΚΕ ως τρο­πο­λο­γί­ες για τα αυτο­νό­η­τα, για μια μικρή ανά­σα ανα­κού­φι­σης από την ακρί­βεια και τη φορο­ε­πι­δρο­μή, όπως είναι, για παρά­δειγ­μα, η επα­να­φο­ρά του 13ου και 14ου μισθού και σύντα­ξης, η κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, σε πετρέ­λαιο, φυσι­κό αέριο, συνο­λι­κά στην Ενέρ­γεια κ.ά.

Οι δεκά­δες αντι­λαϊ­κοί νόμοι απο­τυ­πώ­νουν και το πώς μπαί­νουν στην άκρη οι επι­μέ­ρους δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις και οι δήθεν «χαο­τι­κές δια­φο­ρές», μπρο­στά στα στρα­τη­γι­κά «θέλω» των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, όπως το Ταμείο Ανά­καμ­ψης, η «δημο­σιο­νο­μι­κή πει­θαρ­χία», οι «πρά­σι­νες μπίζ­νες», η «γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση» της αστι­κής τάξης, η «εθνι­κή» πολι­τι­κή της ολο­έ­να και μεγα­λύ­τε­ρης εμπλο­κής στα εγκλη­μα­τι­κά ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, το στή­σι­μο στα πέντε μέτρα των λαϊ­κών ελευ­θε­ριών και δικαιω­μά­των και η προ­ώ­θη­ση του γενι­κευ­μέ­νου φακε­λώ­μα­τος για τη θωρά­κι­ση του αστι­κού κρά­τους από τον «εχθρό λαό».

Ολα αυτά απο­τε­λούν και το «κοι­νό πρό­γραμ­μα» που θα υλο­ποι­ή­σει και η όποια επό­με­νη αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση ανε­ξαρ­τή­τως σύν­θε­σης και «προ­σή­μου», παίρ­νο­ντας τη σκυ­τά­λη από τις προη­γού­με­νες, όπως ακρι­βώς γίνε­ται με τη σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση, με τη στή­ρι­ξη και του «υπουρ­γεί­ου αντι­πο­λί­τευ­σης» ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και λοι­πών. Γι’ αυτό και ο λαός δεν έχει να περι­μέ­νει τίπο­τα από σημε­ρι­νούς κι επί­δο­ξους κυβερ­νη­τι­κούς «Μεσ­σί­ες», αλλά μόνο από ένα πολύ δυνα­τό ΚΚΕ και στις επερ­χό­με­νες εκλο­γές. Για­τί η δύνα­μη στο ΚΚΕ θα γίνει δύνα­μη στον δικό του αγώ­να για τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες του.

Χαράτσια για τον λαό, βροχή οι φοροαπαλλαγές και τα προνόμια για το κεφάλαιο

Την ώρα που η ενερ­γεια­κή φτώ­χεια και η ακρί­βεια «έσπα­γαν κόκα­λα» τη χρο­νιά που πέρα­σε, κυβέρ­νη­ση ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ έσπευ­δαν πίσω από την «επι­δο­μα­το­μα­χία» να θωρα­κί­σουν όλες τις αιτί­ες που βου­λιά­ζουν τον λαό ακό­μα πιο βαθιά στο τέλμα.

Ενδει­κτι­κό είναι το πώς ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ενώ απέρ­ρι­πταν χωρίς δεύ­τε­ρη κου­βέ­ντα τις τρο­πο­λο­γί­ες που κατ’ επα­νά­λη­ψη κατέ­θε­σε το ΚΚΕ για την κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, σε πετρέ­λαιο, φυσι­κό αέριο κ.λπ., έσπευ­σαν στις 12 Ιού­λη να ψηφί­σουν από κοι­νού την ενσω­μά­τω­ση Οδη­γί­ας της ΕΕ που προ­βλέ­πει την «επι­και­ρο­ποί­η­ση» και ενί­σχυ­ση του καθε­στώ­τος επι­βο­λής των άδι­κων ειδι­κών φόρων κατα­νά­λω­σης στο ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και στα «ενερ­γεια­κά προ­ϊ­ό­ντα». Δηλα­δή, των φόρων που μαζί με τα υπό­λοι­πα «πρά­σι­να» χαρά­τσια και τα «συμπα­ρο­μαρ­τού­ντα» της πολι­τι­κής της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης» εκτι­νάσ­σουν «στον θεό» την τιμή του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και συνο­λι­κά δια­λύ­ουν το λαϊ­κό εισόδημα.

Την ίδια ώρα, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ φρό­ντι­ζαν «να γεν­νά­νε και τα κοκό­ρια» των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων με κάθε είδους προ­νό­μια και φοροαπαλλαγές.

Εντε­λώς ενδει­κτι­κά από κοι­νού ψήφισαν:

– Στις 13 Γενά­ρη συμ­φω­νία με τη Σιγκα­πού­ρη που προ­βλέ­πει την παρα­πέ­ρα μεί­ω­ση των ήδη συμ­βο­λι­κών φορο­λο­γι­κών συντε­λε­στών των εφο­πλι­στών και άλλες φορο­λο­γι­κές διευ­κο­λύν­σεις υπέρ του εφο­πλι­στι­κού κεφα­λαί­ου, των αερο­πο­ρι­κών εται­ρειών και άλλων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

– Στις 19 Μάη τρο­πο­λο­γία που προ­έ­βλε­πε νέες ενι­σχύ­σεις με «ζεστό» χρή­μα και ρύθ­μι­ση χρε­ών προς τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους (εφο­πλι­στές, τρα­πε­ζί­τες και άλλους) που έχουν στα χέρια τους Μέσα Μαζι­κής Ενημέρωσης.

– Στις 22 Ιού­νη την «κωδι­κο­ποί­η­ση» του θεσμι­κού πλαι­σί­ου που διέ­πει τις ακτο­πλοϊ­κές συγκοι­νω­νί­ες, θωρα­κί­ζο­ντας το καθε­στώς των επι­δο­τή­σε­ων των εφο­πλι­στών με εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια, τις φορο­α­παλ­λα­γές, τις συνε­χείς αυξή­σεις στα ήδη πανά­κρι­βα εισι­τή­ρια, τα δρο­μο­λό­για «οδύσ­σειες» με πλοία υπο­συ­ντή­ρη­τα, τη μεί­ω­ση των οργα­νι­κών συν­θέ­σε­ων, «πιά­νο­ντας το νήμα» από την ενσω­μά­τω­ση στην ελλη­νι­κή νομο­θε­σία του κανο­νι­σμού 3577/92 της ΕΕ.

– Στις 5 Οκτώ­βρη την κύρω­ση της σύμ­βα­σης συνερ­γα­σί­ας ανά­με­σα στην ΕΕ, στα κρά­τη — μέλη της και το Κατάρ για τις αερο­πο­ρι­κές μετα­φο­ρές, όπου προ­βλέ­πο­νται νέα προ­νό­μια και φορο­α­παλ­λα­γές στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, κυρί­ως για τις αερο­πο­ρι­κές εταιρείες.

– Στις 21 Δεκέμ­βρη το «μπού­κω­μα» της κοι­νο­πρα­ξί­ας που κατα­σκευά­ζει το αερο­δρό­μιο στο Καστέ­λι της Κρή­της με άλλα 104 εκατ. ευρώ, ως συμπλη­ρω­μα­τι­κή σύμβαση.

Πάνω από όλα οι «εμβληματικές επενδύσεις» των επιχειρηματικών ομίλων

Το «ζεστό» χρή­μα, σε συν­δυα­σμό με το αντερ­γα­τι­κό πλαί­σιο που από κοι­νού έχουν δια­μορ­φώ­σει, απο­τε­λεί και τη «μαγιά» των «εμβλη­μα­τι­κών επεν­δύ­σε­ων», που από κοι­νού ψήφισαν:

– Στις 31 Αυγού­στου από κοι­νού ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ψήφι­σαν στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής το εκτρω­μα­τι­κό νομο­σχέ­διο για την …«εξυ­γί­αν­ση» των Ναυ­πη­γεί­ων Ελευ­σί­νας! Υπερ­ψή­φι­σαν δηλα­δή όλοι μαζί τη μετα­τρο­πή του ναυ­πη­γεί­ου σε «ειδι­κή οικο­νο­μι­κή ζώνη», αφού το νομο­σχέ­διο προ­βλέ­πει την από­λυ­ση όλων των εργα­ζο­μέ­νων, προ­κει­μέ­νου να παρα­δο­θεί στον νέο «σωτή­ρα» επεν­δυ­τή καθα­ρό από θέσεις εργα­σί­ας και εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, ενώ ταυ­τό­χρο­να προ­βλέ­πο­νται για τον «σωτή­ρα» πλή­θος προ­νο­μί­ων και δια­γρα­φή χρε­ών, που ανέρ­χο­νται σε εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ τα οποία θα φορ­τω­θούν βέβαια και αυτά στις πλά­τες του λαού. Ο νέος «σωτή­ρας» είναι η εται­ρεία αμε­ρι­κα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων ΟΝΕΧ, η οποία θα χρη­μα­το­δο­τη­θεί από την αμε­ρι­κα­νι­κή τρά­πε­ζα επεν­δύ­σε­ων για την επι­σκευή πλοί­ων και του 6ου Στό­λου. Στην ΟΝΕΧ με τους ίδιους όρους παρέ­δω­σε η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ τα Ναυ­πη­γεία Σύρου, ενώ αυτή ήταν που είχε ξεκι­νή­σει τη συμ­φω­νία για τα Ναυ­πη­γεία Ελευ­σί­νας, γι’ αυτό άλλω­στε κατά τη συζή­τη­ση του νομο­σχε­δί­ου έδω­σαν και πήραν οι φιλο­φρο­νή­σεις ανά­με­σα στον υπουρ­γό Ανά­πτυ­ξης, Αδ. Γεωρ­γιά­δη, και τους βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ. Επι­πλέ­ον, η όλη υπό­θε­ση των δύο ναυ­πη­γεί­ων συν­δέ­ε­ται και με την εμπλο­κή της χώρας στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχεδιασμούς.

– Στις 11 Νοέμ­βρη από κοι­νού ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ψήφι­σαν την τρο­πο­ποί­η­ση της σύμ­βα­σης παρα­χώ­ρη­σης του Εμπο­ρευ­μα­τι­κού Κέντρου του Θρια­σί­ου στα μονο­πώ­λια, που άλλω­στε είχε κυρω­θεί το 2018 με κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ.

Πρό­κει­ται για ένα από τα πιο «εμβλη­μα­τι­κά» έργα για την εγχώ­ρια αστι­κή τάξη, καθώς είναι ενταγ­μέ­νο σε έναν από τους πιο στρα­τη­γι­κούς στό­χους που έχει θέσει, την ανά­δει­ξη της Ελλά­δας σε ενερ­γεια­κό και δια­με­τα­κο­μι­στι­κό κόμ­βο. Με την ψήφο τους παρέ­δω­σαν στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους ακί­νη­το 588 περί­που στρεμ­μά­των που βρί­σκε­ται μέσα σε μία έκτα­ση 2.200 στρεμ­μά­των, η οποία ανή­κει στη ΓΑΙΟΣΕ και όπου περι­λαμ­βά­νε­ται και μία έκτα­ση 1.450 περί­που στρεμ­μά­των, για να δια­μορ­φω­θεί το πρώ­το ολο­κλη­ρω­μέ­νο Πάρ­κο Εφο­δια­στι­κής Αλυ­σί­δας στην Ελλά­δα, το οποίο πλη­ροί όλες τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να ανα­δει­χθεί σε σημα­ντι­κό δια­με­τα­κο­μι­στι­κό κόμ­βο. Κατα­ψή­φι­σε το ΠΑΣΟΚ, με ενστά­σεις για τη δυνα­τό­τη­τα συμ­με­το­χής και άλλων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Αλλά και τον «ανα­πτυ­ξια­κό» νόμο της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ που ψηφί­στη­κε στις 26 Γενά­ρη, ο οποί­ος προ­έ­βλε­πε 11 δισ. «ζεστό» χρή­μα και προ­νό­μια εξω­πραγ­μα­τι­κά για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, ο ΣΥΡΙΖΑ τον κατα­ψή­φι­σε με το αμί­μη­το επι­χεί­ρη­μα (ειση­γη­τής Χ. Μαμου­λά­κης): «Ποιος ο λόγος για νέο νόμο, αφού εκτε­λεί­τε και ενι­σχύ­ε­τε τα καθε­στώ­τα του δικού μας νόμου»!

Με «υψηλές ταχύτητες» η άγρια εκμετάλλευση

Αναμ­φί­βο­λα, στοι­χείο «ομο­φω­νί­ας» ανά­με­σα στα αστι­κά κόμ­μα­τα τη χρο­νιά που πέρα­σε ήταν η «αξιο­ποί­η­ση» του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης που πηγαί­νει χέρι χέρι με τα αντι­λαϊ­κά προ­α­παι­τού­με­να και την έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης, με μόνο στοι­χείο «δια­φω­νί­ας» τους καβγά­δες για τη μοι­ρα­σιά ανά­με­σα στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.

Στο πλαί­σιο αυτό, πέρα από τις δεκά­δες δια­τά­ξεις που αφο­ρούν την «προ­ώ­θη­ση» της περι­βό­η­της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης», στα τέλη του Ιού­λη, μαζί ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ψήφι­σαν το αντι­λαϊ­κό νομο­σχέ­διο «Ανα­δυό­με­νες τεχνο­λο­γί­ες πλη­ρο­φο­ρι­κής και επι­κοι­νω­νιών, ενί­σχυ­ση της ψηφια­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης και άλλες δια­τά­ξεις» για να «τρέ­ξουν» και οι «ψηφια­κές μπίζ­νες» των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Πέρα από τον «λογα­ρια­σμό» που προ­βλέ­πε­ται να πάει «συστη­μέ­νος» στον λαό, ο νόμος σκια­γρα­φεί το πώς ο λαός θα πλη­ρώ­σει και με το παρα­πέ­ρα χτύ­πη­μα των εργα­σια­κών δικαιω­μά­των και των λαϊ­κών ελευ­θε­ριών: Μαζί με τα ηλε­κτρο­νι­κά εργα­λεία που έχουν ήδη οι εργο­δό­τες στα χέρια τους, τώρα σε συν­δυα­σμό με το ψηφια­κό φακέ­λω­μα και τη «δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τα» πλη­ρο­φο­ρια­κών συστη­μά­των και υπη­ρε­σιών, θα τους δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα με αλγό­ριθ­μο να απο­φα­σί­ζουν ποιος θα απο­λυ­θεί και ποιος θα προ­σλη­φθεί, ενώ θα συγκε­ντρώ­νουν το σύνο­λο των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων, όπως ιατρι­κών, οικο­νο­μι­κών, κοι­νω­νι­κών επα­φών, πολι­τι­κών προτιμήσεων!

Την ίδια ώρα, η κοι­νή στρα­τη­γι­κή τους για την ενί­σχυ­ση του κεφα­λαί­ου που βασί­ζε­ται στην έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης με βάση και τις ευρω­ε­νω­σια­κές «καλές πρα­κτι­κές», απο­τυ­πώ­νε­ται και από τη στά­ση του ΣΥΡΙΖΑ σε μια σει­ρά από άλλα νομο­σχέ­δια που αφο­ρούν τους εργα­ζό­με­νους, εκεί όπου ακο­λου­θεί την τακτι­κή που κρά­τη­σε και στον νόμο — έκτρω­μα Χατζη­δά­κη που τον «κατα­ψή­φι­σε»… ψηφί­ζο­ντας πάνω από τα μισά του άρθρα.

Ενδει­κτι­κή η στά­ση του ΣΥΡΙΖΑ και στο κατά­πτυ­στο νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ για τον ΟΑΕΔ, που ενι­σχύ­ει τη λει­τουρ­γία του ως σύγ­χρο­νου δου­λε­μπο­ρι­κού γρα­φεί­ου, χρη­μα­το­δο­τεί τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους για την από­κτη­ση φτη­νής εργα­τι­κής δύνα­μης, «τελειώ­νει» ακό­μα και με αυτήν τη στοι­χειώ­δη προ­στα­σία των ανέργων.

Αφού πρώ­τα κατά τη συζή­τη­ση έκλι­νε σε όλες τις πτώ­σεις την ανά­γκη για «ενερ­γη­τι­κή στή­ρι­ξη της ανερ­γί­ας», οι …δια­φω­νί­ες του ΣΥΡΙΖΑ φάνη­καν και από το γεγο­νός ότι στην ονο­μα­στι­κή ψηφο­φο­ρία δεν κατα­ψή­φι­σε επί­μα­χα άρθρα του νομο­σχε­δί­ου, δηλώ­νο­ντας «παρών» στο άρθρο 17 για το «ψηφια­κό ατο­μι­κό δελ­τίο δρά­σης», στο άρθρο 23 για τις «κυρώ­σεις ανα­λη­θών δηλώ­σε­ων», το άρθρο 35 για τον «ατο­μι­κό λογα­ρια­σμό δεξιο­τή­των» κ.ά. «Παρών» ψήφι­σε ακό­μα και στην τρο­πο­λο­γία για τις «συντά­ξεις εμπι­στο­σύ­νης», που φορ­τώ­νει νέα χαρά­τσια στους συντα­ξιού­χους αφού τους στέλ­νει «πακέ­το» σε διά­φο­ρα ιδιω­τι­κά γρα­φεία, τα οποία θα ανα­λαμ­βά­νουν την ευθύ­νη για τη σύντα­ξη που θα πάρουν.

Στο ίδιο άλλω­στε πλαί­σιο, της δια­σφά­λι­σης φτη­νής εργα­τι­κής δύνα­μης, συγκα­τα­λέ­γο­νται και μια σει­ρά από συμ­φω­νί­ες που ψήφι­σαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, όπως π.χ. η διμε­ρής συμ­φω­νία της 21ης Ιού­λη μετα­ξύ της Ελλά­δας και του Μπαν­γκλα­ντές «για τη μετα­νά­στευ­ση και την κινη­τι­κό­τη­τα». Απο­τε­λεί ένα εμβλη­μα­τι­κό παρά­δειγ­μα της ευρω­ε­νω­σια­κής κατεύ­θυν­σης για τη λεγό­με­νη «εύτα­κτη μετα­νά­στευ­ση», την οποία το ΚΚΕ χαρα­κτη­ρί­ζει ένα σύγ­χρο­νο σκλα­βο­πά­ζα­ρο, αφού νομι­μο­ποιεί τις απα­ρά­δε­κτες, απάν­θρω­πες και σοκα­ρι­στι­κές συν­θή­κες εργα­σί­ας χιλιά­δων μετα­να­στών εργα­τών γης στην Ελλά­δα. Στο ίδιο πλαί­σιο στις 12 Οκτώ­βρη μαζί υπέ­γρα­ψαν και τη σύμ­βα­ση ανά­με­σα σε ΕΕ και Μολ­δα­βία «για την επα­νεισ­δο­χή προ­σώ­πων που δια­μέ­νουν χωρίς άδεια», δηλα­δή τη δια­χεί­ρι­ση προ­σφύ­γων και μετα­να­στών ανά­λο­γα με τα συμ­φέ­ρο­ντα των ομίλων.

«Μονοκούκι» για την ισχυροποίηση του ΝΑΤΟ και την εμπλοκή

Πλή­ρης είναι η ταύ­τι­ση των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και στην πολι­τι­κή της εμπλο­κής της Ελλά­δας στα ευρω­α­τλα­ντι­κά σχέ­δια και τους αντα­γω­νι­σμούς, που μετα­τρέ­πει ολό­κλη­ρη τη χώρα σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο και στό­χο, δίνο­ντας στους Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς αέρα, γη και θάλασ­σα και στέλ­νο­ντας δυνά­μεις εκτός συνό­ρων, όσο και στις δια­κρα­τι­κές αντι­δρα­στι­κές συμ­φω­νί­ες, όλα με στό­χο την «ανα­βάθ­μι­ση» της αστι­κής τάξης και την αύξη­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας της.

Αιώ­νιο «στίγ­μα» άλλω­στε μένει η εικό­να όλων τους, ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ, Ελλη­νι­κής Λύσης και ΜέΡΑ25, να χει­ρο­κρο­τούν στις 7 Απρί­λη του 2022 μέσα στη Βου­λή την αντι­δρα­στι­κή κυβέρ­νη­ση της Ουκρα­νί­ας και τους ναζι­στές εγκλη­μα­τί­ες του Τάγ­μα­τος Αζόφ. Μόνο το ΚΚΕ, εκφρά­ζο­ντας τη μεγά­λη πλειο­ψη­φία του λαού, έλει­ψε από την άθλια αυτή φιέ­στα, ανα­δει­κνύ­ο­ντας πως η μόνη «σωστή πλευ­ρά» της Ιστο­ρί­ας για τον λαό είναι να μη δια­λέ­ξει στρα­τό­πε­δο ληστών, αλλά την πλευ­ρά των δικών του συμ­φε­ρό­ντων, δυνα­μώ­νο­ντας την πάλη ενά­ντια στην εμπλο­κή, για το κλεί­σι­μο των ξένων βάσε­ων, για να μη φύγει κανέ­νας Ελλη­νας στρα­τιω­τι­κός εκτός συνό­ρων, για την απο­δέ­σμευ­ση από ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Στην απέ­να­ντι πλευ­ρά, στις 15 Σεπτέμ­βρη, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, σε πλή­ρη σύμπνοια, ψήφι­σαν στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής τη διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ με την έντα­ξη της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας, δια­δι­κα­σία που συνι­στά ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη ισχυ­ρο­ποί­η­ση της ιμπε­ρια­λι­στι­κής συμ­μα­χί­ας των πολέ­μων, των επεμ­βά­σε­ων και των μεγά­λων κιν­δύ­νων για τους λαούς, ρίχνο­ντας κι άλλο λάδι στη φωτιά του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου. Το ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή ανέ­δει­ξε, κατα­ψη­φί­ζο­ντας τα πρω­τό­κολ­λα, ότι πρό­κει­ται για εξαι­ρε­τι­κά επι­κίν­δυ­νη εξέ­λι­ξη που δίνει νέα ώθη­ση στην επι­θε­τι­κή στρα­τη­γι­κή του ΝΑΤΟ, στους αντα­γω­νι­σμούς ΗΠΑ — ΕΕ με Ρωσία, Κίνα, για πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές, δρό­μους μετα­φο­ράς, αγο­ρές, που έχουν ανά­ψει τη φωτιά του πολέ­μου και στην ευρύ­τε­ρη περιοχή.

«Περί­πα­το» πήγαν έτσι με τον πιο απο­κα­λυ­πτι­κό τρό­πο και τα δήθεν «φιλει­ρη­νι­κά» φλη­να­φή­μα­τα του ΣΥΡΙΖΑ για την εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, τα οποία στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αφο­ρούν το παζά­ρε­μα περισ­σό­τε­ρων ανταλ­λαγ­μά­των για την αστι­κή τάξη. Η φετι­νή άλλω­στε «απο­γεί­ω­ση» της εμπλο­κής της χώρας (βλέ­πε και σελί­δα 9) γίνε­ται με «ογκό­λι­θο» και τα όσα προ­βλέ­πο­νται στην κατά­πτυ­στη Στρα­τη­γι­κή Συμ­φω­νία Ελλά­δας — ΗΠΑ, για την επέ­κτα­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων στη χώρα, που ο ΣΥΡΙΖΑ προ­ε­τοί­μα­σε και η ΝΔ υπέ­γρα­ψε και υλοποιεί.

Την ίδια στιγ­μή άλλω­στε οι ευρω­βου­λευ­τές ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ψήφι­ζαν στην Ευρω­βου­λή ένα κατά­πτυ­στο κεί­με­νο — πολε­μι­κό παρα­λή­ρη­μα απαι­τώ­ντας τη μαζι­κή απο­στο­λή οπλι­κών συστη­μά­των στην Ουκρανία.

Ενώ, όπως προ­α­να­φέ­ρα­με, από κοι­νού όλοι τους πέρα­σαν από τη Βου­λή την παρά­δο­ση των 2 από τα 4 ναυ­πη­γεία της χώρας στην αμε­ρι­κα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων εται­ρεία ΟΝΕΧ, με στό­χο μετα­ξύ άλλων να γίνουν και «επι­σκευα­στή­ρια» του 6ου Στόλου.

Την ίδια στιγ­μή όλοι τους έδι­ναν και συνέ­χεια σε ό,τι αφο­ρά τις διμε­ρείς συμ­φω­νί­ες με ΝΑΤΟι­κή σφρα­γί­δα: Στις 16 Μάρ­τη, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ψήφι­σαν από κοι­νού τη Στρα­τιω­τι­κή Συμ­φω­νία με τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα. Το γεγο­νός ότι η κύρω­ση της Συμ­φω­νί­ας απο­τε­λεί επι­κίν­δυ­νη εξέ­λι­ξη επι­βε­βαιώ­νε­ται από τα άρθρα της, στα οποία προ­βλέ­πο­νται ρήτρα αμοι­βαιό­τη­τας στη συν­δρο­μή αντι­με­τώ­πι­σης επί­θε­σης που θα δεχθεί κάποιο από τα συμ­βαλ­λό­με­να μέρη και η προ­κλη­τι­κή παρο­χή του δικαιώ­μα­τος η μία χώρα να στέλ­νει και να εγκα­θι­στά στρα­τεύ­μα­τα στην επι­κρά­τεια της άλλης! Η Συμ­φω­νία μάλι­στα έχει συνταγ­μα­τι­κή ισχύ αφού ψηφί­στη­κε σύμ­φω­να με το απα­ρά­δε­κτο άρθρο 27 του Συντάγ­μα­τος, το οποίο προ­βλέ­πει ότι μπο­ρεί στην ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια να παρα­μεί­νει ή να γίνει διέ­λευ­ση ξένης στρα­τιω­τι­κής δύνα­μης, αρκεί κάτι τέτοιο να ψηφι­στεί από την Ολο­μέ­λεια της Βου­λής με από­λυ­τη πλειο­ψη­φία, δηλα­δή με το 50% συν 1 των βου­λευ­τών. Αρθρο που δια­φύ­λα­ξαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ κατά την τελευ­ταία συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση, απορ­ρί­πτο­ντας την πρό­τα­ση του ΚΚΕ για την κατάρ­γη­σή του.

Στο μετα­ξύ, παρα­μέ­σα «στο μάτι του κυκλώ­να» των αντα­γω­νι­σμών βάζουν τον λαό και μια σει­ρά από άλλες συμ­φω­νί­ες που ψήφι­σαν από κοι­νού, όπως π.χ. η κύρω­ση της Συμ­φω­νί­ας Στρα­τη­γι­κής Εται­ρι­κής Σχέ­σης μετα­ξύ της ΕΕ και των κρα­τών — μελών της και του Κανα­δά. Πρό­κει­ται για συνέ­χεια της συμ­φω­νί­ας CETA της ΕΕ με τον Κανα­δά, του 2016, που έχει στό­χο την άρση κάθε εμπο­δί­ου για τη διείσ­δυ­ση και δρά­ση των μεγά­λων μονο­πω­λια­κών ομί­λων στις αγο­ρές και στις δύο πλευ­ρές του Ατλα­ντι­κού, όπως και για τη μετα­φο­ρά εργα­τι­κού δυναμικού.

Μαζί στην καταστολή και τις παρακολουθήσεις για τη θωράκιση του αστικού κράτους

Απο­κα­λυ­πτι­κή είναι η σύμπλευ­ση και σε ό,τι αφο­ρά τη θωρά­κι­ση του αστι­κού κρά­τους απέ­να­ντι στον «εχθρό λαό», επι­βε­βαιώ­νο­ντας πως κατα­στο­λή και αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή πάνε χέρι χέρι. Την ίδια λοι­πόν περί­ο­δο που έδι­ναν και έπαιρ­ναν οι κοκο­ρο­μα­χί­ες ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, για τις υπο­θέ­σεις των υπο­κλο­πών και παρα­κο­λου­θή­σε­ων και δια­γκω­νί­ζο­νταν για το ποιος είναι τάχα περισ­σό­τε­ρο «ευαί­σθη­τος» στην προ­στα­σία των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων (την ώρα που από κοι­νού βέβαια «έθα­βαν» την υπό­θε­ση των παρα­κο­λου­θή­σε­ων σε βάρος του ΚΚΕ, που καταγ­γέλ­λει το Κόμ­μα από το 2016), οι δια­κη­ρύ­ξεις τους για «όλα στο φως» και «δικαιο­σύ­νη παντού» έδι­ναν τη θέση τους στο δόγ­μα «παρα­κο­λου­θή­σεις και φακέ­λω­μα παντού» και «ουδείς εξαι­ρεί­ται των παρα­κο­λου­θή­σε­ων». Αυτό το δια­χρο­νι­κό κρα­τι­κό δόγ­μα ενί­σχυαν παρα­πέ­ρα ψηφί­ζο­ντας από κοι­νού τις Οδη­γί­ες της ΕΕ που περι­στέλ­λουν τις λαϊ­κές ελευ­θε­ρί­ες και δικαιώ­μα­τα και ενι­σχύ­ο­ντας συνο­λι­κά τον βούρ­κο του θεσμι­κού πλαι­σί­ου που φέρ­νει τον χαφιε­δι­σμό και το γενι­κευ­μέ­νο φακέ­λω­μα για να θωρα­κί­σει τη δικτα­το­ρία του κεφα­λαί­ου. Ενδεικτικά:

– 10 Νοέμ­βρη, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ψήφι­σαν την Οδη­γία που αφο­ρά την «Προ­στα­σία προ­σώ­πων που ανα­φέ­ρουν παρα­βιά­σεις Ενω­σια­κού Δικαί­ου (Οδη­γία 2019/1937 του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και του Συμ­βου­λί­ου της 23ης Οκτω­βρί­ου 2019 — L 305)». Δηλα­δή, νομι­μο­ποί­η­σαν έναν ακό­μα μηχα­νι­σμό εκτε­τα­μέ­νου φακε­λώ­μα­τος, όπου ακό­μα και με ανώ­νυ­μες ή αμφί­βο­λης σκο­πι­μό­τη­τας και κινή­τρων καταγ­γε­λί­ες μπο­ρούν να τυλί­γο­νται «σε μια κόλ­λα χαρ­τί» άνθρω­ποι για μια πολύ μεγά­λη γκά­μα υπο­θέ­σε­ων, ακό­μα και για τη γνω­στή και μη εξαι­ρε­τέα από κάθε ευρω­παϊ­κή Οδη­γία κατα­πο­λέ­μη­ση της λεγό­με­νης τρο­μο­κρα­τί­ας, της έννοιας που έχει γίνει περισ­σό­τε­ρο λάστι­χο από οποια­δή­πο­τε άλλη στο Ενω­σια­κό Δίκαιο και αξιο­ποιεί­ται κατά κόρον για να στρα­φεί ενά­ντια στις λαϊ­κές ελευ­θε­ρί­ες και δικαιώ­μα­τα. Επι­πλέ­ον, εισά­γο­νται όλα εκεί­να τα «προ­λη­πτι­κά μέτρα», και μάλι­στα στο όνο­μα της δια­φά­νειας, ώστε στο εξής να μη βγαί­νει τίπο­τα στην επι­φά­νεια, δηλα­δή να θάβο­νται καταγ­γε­λί­ες και στοι­χεία που επι­βε­βαιώ­νουν παρα­κο­λου­θή­σεις και υποκλοπές.

– Στις 17 Νοέμ­βρη, με τις ψήφους ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ενσω­μα­τώ­θη­κε στο ελλη­νι­κό Δίκαιο η Οδη­γία 884/2019 της ΕΕ, που αφο­ρά «στην ανταλ­λα­γή πλη­ρο­φο­ριών σχε­τι­κά με υπη­κό­ους τρί­των χωρών και όσον αφο­ρά το Ευρω­παϊ­κό Σύστη­μα Πλη­ρο­φο­ριών Ποι­νι­κού Μητρώ­ου (ECRIS)». Ενι­σχύ­ει δηλα­δή παρα­πέ­ρα τους πολυ­πλό­κα­μους μηχα­νι­σμούς φακε­λώ­μα­τος και παρα­κο­λού­θη­σης, καθώς με τη συγκε­κρι­μέ­νη Οδη­γία επε­κτεί­νε­ται η ανταλ­λα­γή πλη­ρο­φο­ριών ποι­νι­κού μητρώ­ου για τους υπη­κό­ους τρί­των χωρών και δημιουρ­γεί­ται ένα κεντρι­κό σύστη­μα επε­ξερ­γα­σί­ας των δεδο­μέ­νων. Κατά την Κομι­σιόν, ένα τέτοιο σύστη­μα «είναι μια προ­πα­ρα­σκευα­στι­κή ενέρ­γεια για να υπάρ­ξει μια κοι­νή Υπη­ρε­σία αντι­στοί­χι­σης βιο­με­τρι­κών δεδο­μέ­νων, δεδο­μέ­νων ταυ­τό­τη­τας, που θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ως πρό­τυ­πο για τη δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τα των βάσε­ων δεδο­μέ­νων και στο μέλ­λον», ανοί­γο­ντας «πόρ­τες» και «παρά­θυ­ρα» για την παρα­πέ­ρα γιγά­ντω­ση των μηχα­νι­σμών φακελώματος.

Σε αυτά τα συστή­μα­τα εντάσ­σο­νται δακτυ­λι­κά απο­τυ­πώ­μα­τα, εικό­νες προ­σώ­που, άλλα ευαί­σθη­τα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να, για τα οποία μάλι­στα προ­βλέ­πε­ται ότι «μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν και για άλλους λόγους πέρα από αυτούς για τους οποί­ους συλ­λέ­γο­νται», όπως «για την πρό­λη­ψη άμε­σου και σοβα­ρού κιν­δύ­νου, συν­δε­ό­με­νου με τη δημό­σια ασφάλεια».

– Στις 29 Νοέμ­βρη επι­κυ­ρώ­θη­κε με τις ψήφους ΝΔ και ΠΑΣΟΚ το «Ευρω­παϊ­κό Σύστη­μα Πλη­ρο­φο­ριών και Αδειο­δό­τη­σης Ταξι­διού — ETIAS», το οποίο προ­βλέ­πε­ται στον σχε­τι­κό Κανο­νι­σμό της ΕΕ 2018/1240 και απο­τε­λεί ένα ακό­μα σύστη­μα ηλε­κτρο­νι­κού φακελώματος.

Το νέο σύστη­μα προ­βλέ­πει τη δημιουρ­γία «εθνι­κού» συστή­μα­τος ETIAS, με τη σχε­τι­κή «Μονά­δα» να δημιουρ­γεί­ται στη Γ4 Διεύ­θυν­ση Δικαιο­σύ­νης, Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων, Μετα­νά­στευ­σης και Σέν­γκεν του εν λόγω υπουρ­γεί­ου, ενι­σχύ­ο­ντας ταυ­τό­χρο­να και τους δρα­κό­ντειους κατα­σταλ­τι­κούς μηχα­νι­σμούς σε βάρος προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, προ­μη­νύ­ο­ντας ακό­μα χει­ρό­τε­ρες τρα­γω­δί­ες στα νερά της Μεσογείου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατα­ψή­φι­σε επί της αρχής το νομο­σχέ­διο, ωστό­σο το υπερ­ψή­φι­σε στο σύνο­λό του, όπως επί­σης από τα 9 άρθρα που αφο­ρού­σαν την ενσω­μά­τω­ση της Οδη­γί­ας υπερ­ψή­φι­σε τα 8. Οι αντιρ­ρή­σεις του αφο­ρού­σαν το αν η «Μονά­δα» ETIAS που θα δημιουρ­γη­θεί στην Ελλά­δα θα είναι διεύ­θυν­ση του αρμό­διου υπουρ­γεί­ου ή τμήμα.

Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από τον «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου», Παρα­σκευή 30 Δεκέμ­βρη 2022 — Κυρια­κή 1 Γενά­ρη 2023.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο