Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ στο ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: Η ψήφος τους ταυτίζεται σε 8 από τις 10 ψηφοφορίες!

Όπως στην Ελλά­δα, έτσι και στην ΕΕ το ποσο­στό κοι­νο­βου­λευ­τι­κής συναί­νε­σης πιά­νει «ταβά­νι», φτά­νο­ντας στο 76,01%. Αυτή είναι η βάση του κοι­νού αντι­λαϊ­κού προ­γράμ­μα­τός τους. Την προη­γού­με­νη τετρα­ε­τία στην ελλη­νι­κή Βου­λή, τα νομο­σχέ­δια της ΝΔ είχαν τη στή­ρι­ξη του ΣΥΡΙΖΑ σε ποσο­στό 50% και του ΠΑΣΟΚ κατά 70%.

Το ίδιο διά­στη­μα όμως, στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, τα ίδια αυτά κόμ­μα­τα, απαλ­λαγ­μέ­να από τους όποιους …δισταγ­μούς για τον αντί­κτυ­πο που μπο­ρεί να έχει η απρο­κά­λυ­πτη στρα­τη­γι­κή τους σύμπλευ­ση, την επι­βε­βαί­ω­σαν σε ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρο βαθμό.

Τα στοι­χεία που επε­ξερ­γά­στη­κε και απο­κα­λύ­πτει σήμε­ρα ο «Ριζο­σπά­στης» μιλά­νε από μόνα τους:
Από την αρχή της τρέ­χου­σας θητεί­ας του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου (Ιού­λης 2019) πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν λίγο περισ­σό­τε­ρες από 1.300 τελι­κές ψηφο­φο­ρί­ες στην Ολομέλεια.
Απ’ αυτές, στις 1.188 συμ­με­τεί­χαν και τα τρία κόμματα.

Σε αυτό το πολύ μεγά­λο δείγ­μα, το ποσο­στό ταύ­τι­σης ανά­με­σα στα τρία κόμ­μα­τα, ανε­ξάρ­τη­τα από το αν έχουν ψηφί­σει «υπέρ», «κατά» ή «λευ­κό», δια­μορ­φώ­θη­κε ως εξής:

ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ 81,9%

ΝΔ — ΠΑΣΟΚ 94,69%

ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ 79,79%

ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ 76,01%!

Στο παρα­πά­νω δείγ­μα των 1.188 ψηφο­φο­ριών, «υπέρ» έχουν ψηφί­σει και τα 3 κόμ­μα­τα σε 866 ψηφο­φο­ρί­ες (72,89%)!

Ακό­μα λοι­πόν κι αν στην Ελλά­δα εμφα­νί­ζο­νται να σκια­μα­χούν για πλευ­ρές της ενιαί­ας στρα­τη­γι­κής τους, στην Ευρω­βου­λή, όπου χαράσ­σο­νται οι κατευ­θύν­σεις για βασι­κές πολι­τι­κές και νόμους των κρα­τών — μελών στην οικο­νο­μία, στην εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή, στα Εργα­σια­κά, στην Υγεία κ.λπ., η ταύ­τι­σή τους πιά­νει «ταβά­νι», απο­κα­λύ­πτο­ντας έτσι και τη βάση του κοι­νού αντι­λαϊ­κού προ­γράμ­μα­τός τους.

Είναι αδύ­να­τον λοι­πόν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να κάνουν αντι­πο­λί­τευ­ση στην πολι­τι­κή της ΝΔ, αφού τα ίδια ψηφί­ζουν και τα ίδια εφαρ­μό­ζουν στην ΕΕ. Μόνο το ΚΚΕ μπο­ρεί να υπε­ρα­σπι­στεί τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα από την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της επό­με­νης κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που θα της παρέ­χουν συναίνεση.

Και αυτό γίνε­ται ακό­μα πιο εμφα­νές αν ανα­τρέ­ξει κανείς σε μια ενδει­κτι­κή λίστα όσων ψηφί­ζουν χέρι χέρι, την οποία παρου­σιά­ζει παρα­κά­τω ο «Ριζο­σπά­στης».

Πιο βαθιά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ στή­ρι­ξαν μαζί τη βαθιά εμπλο­κή της ΕΕ, και κατ’ επέ­κτα­ση της Ελλά­δας, στον πόλε­μο της Ουκρανίας.

Την ώρα που ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος κλι­μα­κω­νό­ταν επι­κίν­δυ­να, το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο ενέ­κρι­νε ένα ψήφι­σμα — κυριο­λε­κτι­κά πολε­μι­κό παρα­λή­ρη­μα, το οποίο υπερ­ψή­φι­σαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Μετα­ξύ άλλων επι­κύ­ρω­νε και επι­κρο­τού­σε την από­φα­ση της ΕΕ και των κρα­τών — μελών να «αυξή­σουν μαζι­κά τη στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια προς την Ουκρα­νία», ζητού­σε τη συγκρό­τη­ση «ενός μηχα­νι­σμού στρα­τιω­τι­κής βοή­θειας μέσω εκμί­σθω­σης και δανει­σμού για την Ουκρα­νία», ενώ καλού­σε σε συντο­νι­σμό τις κυβερ­νή­σεις έως και για τις παρα­δό­σεις όπλων στην Ουκρανία.

Ολοι μαζί στή­ρι­ξαν ΝΑΤΟι­κές απο­φά­σεις, την έντα­ξη της Σου­η­δί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας στο ΝΑΤΟ, την κατά γράμ­μα υλο­ποί­η­ση του σχε­δια­σμού εγκα­τά­στα­σης αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών βάσε­ων στην Ελλά­δα, το να παρα­σχε­θεί στην Ουκρα­νία καθε­στώς χώρας υπο­ψή­φιας για έντα­ξη, όπως επί­σης για τη Μολ­δα­βία και τη Γεωρ­γία, ενι­σχύ­ο­ντας τη στρα­τιω­τι­κή περι­κύ­κλω­ση της Ρωσί­ας και δια­μορ­φώ­νο­ντας επι­κίν­δυ­νους όρους για νέα πολε­μι­κά μέτωπα.

Υπο­στή­ρι­ξαν το ψήφι­σμα σχε­τι­κά με την προ­ε­τοι­μα­σία της Συνό­δου Κορυ­φής ΕΕ — Ουκρα­νί­ας, που σε μια κρί­σι­μη φάση έρι­ξε κι άλλο «λάδι στη φωτιά» του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέμου.

Προ­κει­μέ­νου η ΕΕ να «πιά­σει στα­σί­δι» την επό­με­νη μέρα στην Ουκρα­νία και τα μονο­πώ­λιά της να πάρουν κομ­μά­τι από την «πίτα» της ανοι­κο­δό­μη­σης, συμ­φώ­νη­σαν στη «μακρο­οι­κο­νο­μι­κή χρη­μα­το­δο­τι­κή συν­δρο­μή» για την Ουκρα­νία, με όρους μνη­μο­νί­ου για τον λαό της χώρας.

Φόροι και χαράτσια στον λαό vs επιδοτήσεις στο κεφάλαιο

Από κοι­νού στήριξαν:

Τη θέσπι­ση Μηχα­νι­σμού Ανά­καμ­ψης και Ανθε­κτι­κό­τη­τας, του γνω­στού Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης (βλ. ανα­λυ­τι­κά στην επό­με­νη σελίδα).

Εκθέ­σεις που αφο­ρούν την εξεύ­ρε­ση νέων τρό­πων και πόρων λεη­λα­σί­ας του εργα­τι­κού — λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος για την απο­πλη­ρω­μή του δανεί­ου 750 δισ. ευρώ του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης, το οποίο πηγαί­νει για τη στή­ρι­ξη των ομί­λων. Στα κεί­με­να που ψήφι­σαν υπο­γραμ­μί­ζε­ται ότι «η Ενω­ση θα εκπλη­ρώ­σει πλή­ρως τη νομι­κή της υπο­χρέ­ω­ση να απο­πλη­ρώ­σει το κόστος δανει­σμού που συν­δέ­ε­ται με το EURI, ό,τι και να γίνει». Οσο δηλα­δή κι αν χρεια­στεί, θα ματώ­σουν τους λαούς! Χαρα­κτη­ρι­στι­κή για τα νέα βάρη που θα φορ­τω­θούν από κυβερ­νή­σεις και ΕΕ στους εργα­ζό­με­νους είναι η εκτί­μη­ση των εκθέ­σε­ων ότι το κόστος απο­πλη­ρω­μής του δανεί­ου σε τοκο­χρε­ο­λύ­σια ανέρ­χε­ται σε 15 δισ. ευρώ κάθε χρό­νο έως το 2058!

Τους γενι­κούς προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς της ΕΕ, που εντεί­νουν τη φορο­λε­η­λα­σία των εργα­ζο­μέ­νων για να ενι­σχύ­ουν τα ευρω­παϊ­κά μονο­πώ­λια ένα­ντι των αντα­γω­νι­στών τους.

Το επεν­δυ­τι­κό σχέ­διο «Βιώ­σι­μη Ευρώ­πη» και τους τρό­πους χρη­μα­το­δό­τη­σης της αντι­λαϊ­κής στρα­τη­γι­κής της «Πρά­σι­νης Συμ­φω­νί­ας», που ανοί­γει νέα πεδία κερ­δο­φο­ρί­ας για το κεφά­λαιο και συνέ­πειά της είναι μια σει­ρά από στρα­τη­γι­κές κατευ­θύν­σεις και Οδη­γί­ες που ενσω­μα­τώ­νο­νται στις εθνι­κές νομοθεσίες.

Τη στρα­τη­γι­κή της ΕΕ για την τόνω­ση της βιο­μη­χα­νι­κής αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας, του εμπο­ρί­ου και των «ποιο­τι­κών θέσε­ων εργα­σί­ας», που προ­βλέ­πει νέες θυσί­ες σε μισθούς και εργα­τι­κά δικαιώ­μα­τα στον βωμό της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας των μονοπωλίων.

Για να ανθίζουν τα «πράσινα» κέρδη σε βάρος και του περιβάλλοντος

Από κοι­νού στήριξαν:

Το πακέ­το δήθεν «προ­σαρ­μο­γής στη μεί­ω­ση εκπο­μπών κατά 55%» έως το 2030 («Fit for 55»), συμ­φω­νώ­ντας και σε μια πρώ­τη δέσμη νέων «ιδί­ων πόρων» — φόρων. Μ’ αυτόν τον τρό­πο, φορ­τώ­νουν στον λαό το κόστος που έχει για τα μονο­πώ­λια η «πρά­σι­νη» και ψηφια­κή μετά­βα­ση. Αλλά και το νέο σχέ­διο δρά­σης για την κυκλι­κή οικο­νο­μία, που δημιουρ­γεί το πλαί­σιο ακό­μα και για την καρ­κι­νο­γό­να καύ­ση σκου­πι­διών, όπως στην ΑΓΕΤ Βόλου.

Το Κοι­νω­νι­κό Ταμείο για το Κλί­μα, το οποίο ξανα­μοι­ρά­ζει στους ρυπα­ντές τα «πρό­στι­μα», με τη μορ­φή επι­δο­τή­σε­ων για έρευνα!

Το Ταμείο Δίκαι­ης Μετά­βα­σης, που υλο­ποί­η­σε μετα­ξύ άλλων την απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση, τις συνέ­πειες της οποί­ας ζουν σήμε­ρα από πρώ­το χέρι οι κάτοι­κοι σε περιο­χές όπως η Δυτι­κή Μακε­δο­νία, ενώ αυξά­νε­ται και το κόστος της Ενέργειας.

Τον μηχα­νι­σμό συνο­ρια­κής προ­σαρ­μο­γής άνθρα­κα και το σύστη­μα εμπο­ρί­ας δικαιω­μά­των εκπο­μπών της ΕΕ, το οποίο μετα­τρέ­πει τη ρύπαν­ση σε εμπο­ρεύ­σι­μο προ­ϊ­όν, στη βάση του «ο ρυπαί­νων πλη­ρώ­νει, για να συνε­χί­σει να ρυπαίνει».

Τα κεφά­λαια για το REPowerEU στα σχέ­δια ανά­καμ­ψης και ανθε­κτι­κό­τη­τας, που εκτο­ξεύ­ουν περαι­τέ­ρω το κόστος της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας για τους εργαζόμενους.

Τη στρα­τη­γι­κή της ΕΕ για την προ­σαρ­μο­γή στην κλι­μα­τι­κή αλλα­γή, με ανε­ξά­ντλη­τα μέτρα υπέρ των μονοπωλίων.

Τη θέσπι­ση μέτρων για την επί­τευ­ξη κλι­μα­τι­κής ουδε­τε­ρό­τη­τας, με στή­ρι­ξη των «πρά­σι­νων» αρπακτικών.

Την Οδη­γία για τις Ανα­νε­ώ­σι­μες Πηγές Ενέρ­γειας, προς διευ­κό­λυν­ση των ομίλων.

Αντεργατικές κατευθύνσεις για μεγαλύτερη εκμετάλλευση

Ψήφι­σαν όλοι μαζί:

Την έκθε­ση σχε­τι­κά με την απα­σχό­λη­ση και τις κοι­νω­νι­κές πολι­τι­κές της ζώνης του ευρώ το 2020, που ανα­πα­ρά­γει τη λογι­κή των ελά­χι­στων δικαιω­μά­των, ενώ εισά­γει και «βέλ­τι­στες πρα­κτι­κές» για τη δια­χεί­ρι­ση της «ακραί­ας φτώ­χειας», που οξύ­νε­ται στο έδα­φος της άγριας πολι­τι­κής της ΕΕ και των κρα­τών — μελών.

Την ανα­θε­ώ­ρη­ση της Οδη­γί­ας για τα «ευρω­παϊ­κά συμ­βού­λια εργα­ζο­μέ­νων», με στό­χο τη στή­ρι­ξη ψευ­δε­πί­γρα­φων — εργο­δο­τι­κών οργα­νώ­σε­ων, ώστε να προ­ά­γε­ται ευκο­λό­τε­ρα ο «κοι­νω­νι­κός εται­ρι­σμός», να μπαί­νουν κι άλλα εμπό­δια στη συν­δι­κα­λι­στι­κή οργά­νω­ση και δράση.

Τους «επαρ­κείς κατώ­τα­τους μισθούς στην ΕΕ», με τα χει­ρο­κρο­τή­μα­τα της εργο­δο­σί­ας, επει­δή στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα οδη­γούν σε πάγω­μα και παρα­πέ­ρα μεί­ω­ση του μέσου μισθού, στο όνο­μα τάχα της επί­τευ­ξης ενός «αξιο­πρε­πούς επι­πέ­δου διαβίωσης».

Το ψήφι­σμα «δίκαιες συν­θή­κες εργα­σί­ας» για τους εργα­ζό­με­νους σε πλατ­φόρ­μες, που κοροϊ­δεύ­ει απρο­κά­λυ­πτα εκα­τομ­μύ­ρια εργα­ζό­με­νους ότι τους προ­σφέ­ρει προ­στα­σία και ασφά­λεια στην εργα­σία, αλλά στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τους αφή­νει εντε­λώς εκτε­θει­μέ­νους στους όρους που επι­βάλ­λουν οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι — πλατ­φόρ­μες (εργά­σι­μος χρό­νος, ασφά­λι­ση, δου­λειά με το κομμάτι).

 Περισσότερα βήματα στην Υγεία — εμπόρευμα

Τις ψήφους και των τριών έχουν τα εξής:

Η στρα­τη­γι­κή της ΕΕ για τη δημό­σια Υγεία μετά την κρί­ση COVID-19, που ξεχαρ­βα­λώ­νει και εμπο­ρευ­μα­το­ποιεί παρα­πέ­ρα τα δημό­σια συστή­μα­τα Υγείας.

Το σχέ­διο διορ­θω­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού, με τον οποίο η ΕΕ μοί­ρα­σε τζά­μπα χρή­μα στους ομί­λους, με πακέ­τα που στη συνέ­χεια οδή­γη­σαν σε εκτό­ξευ­ση του πλη­θω­ρι­σμού, τον οποίο πλη­ρώ­νει πανά­κρι­βα ο λαός.

Το ψήφι­σμα «σχε­τι­κά με την έλλει­ψη φαρ­μά­κων — τρό­ποι αντι­με­τώ­πι­σης ενός ανα­δυό­με­νου προ­βλή­μα­τος». Το ψήφι­σμα υπε­ρα­σπί­ζε­ται το Φάρ­μα­κο — εμπό­ρευ­μα και παρου­σιά­ζει ως «λύση» την έντα­ση της πολι­τι­κής που οξύ­νει τις ελλεί­ψεις, στο έδα­φος και του αντα­γω­νι­σμού των φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νιών για ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρο κέρδος.

Το πρό­γραμ­μα σχε­τι­κά με τη δρά­ση της ΕΕ στον τομέα της Υγεί­ας κατά την περί­ο­δο 2021 — 2027 (EU4Health). Αντί για προ­σλή­ψεις και εξο­πλι­σμό των νοσο­κο­μεί­ων, το πρό­γραμ­μα «κλει­δώ­νει» κον­δύ­λια για «ψηφια­κές εξοι­κο­νο­μή­σεις», μετα­φε­ρό­με­νους για­τρούς από άλλες χώρες για την «αντι­με­τώ­πι­ση κρί­σε­ων» και την …«ενερ­γεια­κή ανα­βάθ­μι­ση» των κτιρίων.

Ενα ανά­λο­γο πρό­γραμ­μα που μοι­ρά­ζει 9 δισ. στους «πρά­σι­νους» και ψηφια­κούς ομί­λους, για να ανα­λά­βουν μπίζ­νες σε νοσοκομεία.

 Το κερα­σά­κι στην τούρτα…

Η απο­κα­λυ­πτι­κή αυτή λίστα συμπλη­ρώ­νε­ται με τρεις ακό­μα ψηφο­φο­ρί­ες όπου οι ευρω­βου­λευ­τές και των τριών, ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ, συνέ­πλευ­σαν με πάταγο:

Την ψευ­δε­πί­γρα­φη πρό­τα­ση σχε­τι­κά με τη δημιουρ­γία ενός μηχα­νι­σμού της ΕΕ «για τη δημο­κρα­τία, το κρά­τος δικαί­ου και τα θεμε­λιώ­δη δικαιώ­μα­τα». Η πρό­τα­ση ρίχνει στά­χτη στα μάτια των λαών της ΕΕ, όπου ενι­σχύ­ο­νται από χρό­νο σε χρό­νο οι σοβα­ροί περιο­ρι­σμοί και τα εμπό­δια στον συν­δι­κα­λι­σμό, στην προ­κή­ρυ­ξη απερ­γιών, ενώ στο ένα τρί­το και πλέ­ον των κρα­τών — μελών τα ΚΚ είναι απα­γο­ρευ­μέ­να ή διώ­κο­νται κομμουνιστές.

Για «την ασφά­λεια των σιδη­ρο­δρό­μων και τη σημα­το­δό­τη­ση». Αξιο­λο­γώ­ντας την πορεία ανά­πτυ­ξης του συστή­μα­τος ERTMS, η έκθε­ση αφαι­ρεί την υπο­χρέ­ω­ση από τα μονο­πώ­λια που δια­χει­ρί­ζο­νται τις γραμ­μές να εφαρ­μό­ζουν τα αυστη­ρά συστή­μα­τα ασφα­λεί­ας. Κι όλα αυτά ενώ χιλιά­δες λαού δια­δή­λω­ναν τους προη­γού­με­νους μήνες «τα κέρ­δη τους — οι ζωές μας», οι δε οικο­γέ­νειες των 57 νεκρών στα Τέμπη ψάχνουν το δίκιο τους απέ­να­ντι στα μονο­πώ­λια και στα κόμ­μα­τά τους.

Το ψήφι­σμα για τα λόμπι. Την ώρα που ο τόπος έβρα­ζε με τις απο­κα­λύ­ψεις για τον τρό­πο δρά­σης τους και το μέγε­θος της δια­πλο­κής με τις ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κές ομά­δες, αυτοί ανα­γνώ­ρι­ζαν ότι η ικα­νό­τη­τα των λόμπι «να επη­ρε­ά­ζουν τη λήψη απο­φά­σε­ων στο κοι­νο­βού­λιο απο­τε­λεί ζωτι­κό στοι­χείο της ευρω­παϊ­κής δημοκρατίας»!

 


Από τον Ριζο­σπά­στη του Σ\Κ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο