Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ: Σκυλοκαυγάς για το «GFY» του Καρτερού στον Μητσοτάκη…

Άλλος ένας «σκυ­λο­καυ­γάς», μακριά από τα πραγ­μα­τι­κά προ­βλή­μα­τα του λαού, ξέσπα­σε μετα­ξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ με αφορ­μή ένα σχό­λιο του αρθρο­γρά­φου της «Αυγής» Θανά­ση Καρτερού.

Σε άρθρο του στην κομ­μα­τι­κή εφη­με­ρί­δα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θ. Καρ­τε­ρός επι­τέ­θη­κε στον Κυριά­κο Μητσο­τά­κη χρη­σι­μο­ποιώ­ντας, μετα­ξύ άλλων, το ακρω­νύ­μιο GFY που σημαί­νει «Go Fuck Yourself» (Άντε γαμήσου).

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, στο τέλος του άρθρου του ο Θ. Καρ­τε­ρός σημεί­ω­σε: «Ως εκ τού­του, ένα τελευ­ταίο ψύχραι­μο σχό­λιο: Μητσο­τά­κη, GFY. Ξέρεις εσύ, λόγω Κολά­μπια. Και σύντρο­φοι και φίλοι προ­δό­τες, τιμή μας και καμά­ρι μας. Όταν κάτι τέτοιοι μας χαρα­κτη­ρί­ζουν όπως μας χαρα­κτη­ρί­ζουν, είναι παρά­ση­μο. Α σιχτίρ πια!».

Η Νέα Δημο­κρα­τία εξε­μά­νη με τον εκπρό­σω­πο Τύπου του κόμ­μα­τος, Τάσο Γαϊ­τά­νη, να σχο­λιά­ζει: «Τα λου­λού­δια που ανθί­ζουν στον κήπο του κ. Τσί­πρα “ομόρ­φυ­ναν” ξανά την πολι­τι­κή ζωή με άλλο ένα χυδαίο παρα­λή­ρη­μα», για να συμπλη­ρώ­σει: «Ο εξ απορ­ρή­των του προ­έ­δρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Καρ­τε­ρός και ο γνω­στός κ. Πολά­κης, που δηλώ­νει ότι προ­συ­πο­γρά­φει το σχε­τι­κό κεί­με­νο, δεί­χνουν για άλλη μια φορά ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ οι ύβρεις κατά των πολι­τι­κών αντι­πά­λων και οι χυδαί­ες επι­θέ­σεις κατά του πρω­θυ­πουρ­γού απο­τε­λούν ανα­πό­σπα­στο μέρος της πολι­τι­κής του. Να τους καμα­ρώ­νει ο κ. Τσί­πρας. Οι πολί­τες βλέ­πουν, κρί­νουν και συγκρίνουν».

Εδώ ο κόσμος καί­γε­ται, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ανα­λώ­νο­νται σε ανού­σιους «σκυ­λο­καυ­γά­δες» για τα μάτια των κομ­μα­τι­κών τους ακρο­α­τη­ρί­ων. Αφού, έτσι κι αλλιώς, στα βασι­κά, στα θεμε­λιώ­δη, συμ­φω­νούν και ταυ­τί­ζο­νται, ψάχνουν αφορ­μές για πολι­τι­κές κοκο­ρο­μα­χί­ες με στό­χο να απο­προ­σα­να­το­λί­σουν τους εργα­ζό­με­νους και το λαό.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο