Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ: Τροφοδοτούν την εργαλειοποίηση της μειονότητας

Συνέ­χεια στο παι­χνί­δι εργα­λειο­ποί­η­σης της μου­σουλ­μα­νι­κής μειο­νό­τη­τας της Θρά­κης έδω­σε ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέ­ξης Τσί­πρας, ο οποί­ος επι­σκέ­φθη­κε το πρωί της Δευ­τέ­ρας τον υπη­ρε­σια­κό πρω­θυ­πουρ­γό Ι. Σαρμά.

Ο Αλ. Τσί­πρας κατά τη συνά­ντη­ση έκα­νε λόγο «για πρα­κτι­κές στο­χο­ποί­η­σης και ωμού εκβια­σμού που έχει χρη­σι­μο­ποι­ή­σει ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης ένα­ντι της μου­σουλ­μα­νι­κής μειο­νό­τη­τας, δημιουρ­γώ­ντας έντα­ση και πολώ­νο­ντας την τοπι­κή κοι­νω­νία για προ­ε­κλο­γι­κούς λόγους».

Ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλω­σε επί­σης ότι «απέ­να­ντι στο ανα­τρι­χια­στι­κό μήνυ­μα κατά της Δημο­κρα­τί­ας θα στα­θού­με απέ­να­ντι, θα είμα­στε εγγυ­η­τές της Δημο­κρα­τί­ας». Κου­βέ­ντα δεν είπε ο Αλ. Τσί­πρας για τα σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα ανερ­γί­ας, την έλλει­ψη δομών Υγεί­ας, αλλά και τα τερά­στια κενά στην εκπαί­δευ­ση στα μειο­νο­τι­κά χωριά, καθώς δεν αμφι­σβη­τεί την πολι­τι­κή που προ­κα­λεί αυτά τα ζητή­μα­τα, ούτε φυσι­κά η ΝΔ.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι σε χθε­σι­νή του συνέ­ντευ­ξη ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης κατη­γό­ρη­σε τον Αλ. Τσί­πρα ότι γνώ­ρι­ζε για την παρέμ­βα­ση του τουρ­κι­κού προ­ξε­νεί­ου υπέρ υπο­ψη­φί­ων του ΣΥΡΙΖΑ σε Ροδό­πη και Ξάν­θη, αλλά επέ­λε­ξε να μην ανα­λά­βει καμία πρω­το­βου­λία και να τους αφή­σει στα ψηφοδέλτια.

Πηγή: 902.gr

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο