Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νεάπολη-Συκιές: «Θεωρία των δύο άκρων» και κατάπτυστοι συμψηφισμοί από τη διοίκηση του Δήμου

Στην κατά­πτυ­στη «θεω­ρία των δύο άκρων» και σε απα­ρά­δε­κτους συμ­ψη­φι­σμούς θύτη και θύμα­τος κατέ­φυ­γε η διοί­κη­ση του Δήμου Νεά­πο­λης-Συκε­ών, με ψήφι­σμα που κατέ­θε­σε στο δημο­τι­κό συμ­βού­λιο και στο οποίο επι­χει­ρεί να βάλει τους πάντες «σε ένα τσουβάλι».

Σε καταγ­γε­λία της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Νεά­πο­λης-Συκε­ών κατα­δι­κά­ζει την στά­ση της διοί­κη­σης του Σίμου Δανιηλίδη:

Την Παρα­σκευή 1/10 η “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” Νεά­πο­λης — Συκε­ών κατέ­θε­σε το παρα­κά­τω ψήφι­σμα κατα­δί­κης των πρό­σφα­των δολο­φο­νι­κών επι­θέ­σε­ων και της δρά­σης των φασι­στι­κών ομά­δων ζητώ­ντας την άμε­ση δια περι­φο­ράς σύγκλι­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου ώστε να υπάρ­ξει και μια άμε­ση απάντηση:

“Το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο Νεά­πο­λης Συκε­ών κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα τις δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις της «νεο­λαί­ας Χρυ­σής Αυγής» και άλλων φασι­στι­κών ομά­δων ενά­ντια σε μαθη­τές του ΕΠΑΛ Σταυ­ρού­πο­λης και φοιτητές.

Ένας χώρος που θα έπρε­πε να είναι γνώ­σης, μάθη­σης και προ­ό­δου μετα­τρά­πη­κε σε ορμη­τή­ριο της εγκλη­μα­τι­κής δρά­σης ναζι­στών — βαρβάρων.

Ένα χρό­νο μετά τη κατα­δί­κη των εγκλη­μα­τιών της ναζι­στι­κής και γι’ αυτό εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής, απο­δει­κνύ­ε­ται ότι δεν τελειώ­σα­με με το αυγό του φιδιού.

Τα τάγ­μα­τα εφό­δου εθνι­κι­στι­κών, ακρο­δε­ξιών, φασι­στι­κών δυνά­με­ων σηκώ­νουν κεφά­λι, τρο­μο­κρα­τούν, επι­τί­θε­νται, τραυματίζουν.

Οποια­δή­πο­τε ανο­χή από οποιον­δή­πο­τε (κρα­τι­κούς μηχα­νι­σμούς, πολι­τι­κούς σχη­μα­τι­σμούς κλπ) έχει καί­ρια ευθύ­νη, οδη­γεί σε νέα θύματα.

Το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο Νεά­πο­λης Συκε­ών, συμπα­ρα­στε­κό­με­νο στους μαθη­τές και τον αγώ­να τους για σχο­λεία ανοι­χτά, με μέτρα προ­στα­σί­ας και παι­δεία χωρίς εμπό­δια και φραγ­μούς, καλεί τους νέους, τους γονείς τους, τους εκπαι­δευ­τι­κούς, το λαό της πόλης να απο­μο­νώ­σει όσους γεν­νούν Μιχα­λο­λιά­κους, Κασι­διά­ρη­δες, Λαγούς, Ρου­πα­κιά­δες και λοι­πούς ναζι­στές — εγκλη­μα­τί­ες. Να μη δεί­ξει καμιά απο­λύ­τως ανο­χή στην εγκλη­μα­τι­κή ιδε­ο­λο­γία και δρά­ση των ναζι­στών, όποιο προ­κά­λυμ­μά κι’ αν χρη­σι­μο­ποιούν αυτοί.”

Η διοί­κη­ση του δήμου παρέ­μει­νε άφω­νη επί τρεις ημέ­ρες και τελι­κά έφε­ρε ένα κατά­πτυ­στο κεί­με­νο, όχι για να κατα­δι­κά­σει τα εγκλη­μα­τι­κά φασι­στι­κά παρα­κλά­δια της ΧΑ και των άλλων εθνι­κι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων αλλά για να κάνει αισχρούς συμ­ψη­φι­σμούς των θυτών με τα θύμα­τα. Ακο­λου­θεί η καταγ­γε­λία της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” για τη κατά­πτυ­στη στά­ση της διοίκησης:

Το ψήφι­σμα που κατέ­θε­σε η διοί­κη­ση του κ. Δανι­η­λί­δη στην ουσία βρί­σκε­ται στην κυβερ­νη­τι­κή αντι­δρα­στι­κή ρότα της «λογι­κής των άκρων». και των «συμ­ψη­φι­σμών».

· Για­τί απο­φεύ­γει η διοί­κη­ση του δήμου να καταγ­γεί­λει καθα­ρά και ξάστε­ρα τη Χρυ­σή Αυγή και άλλες φασι­στι­κές οργα­νώ­σεις (ιερό τάγ­μα, ιερός λόχος, κλπ) που οργά­νω­σαν ολό­κλη­ρο σχέ­διο δρά­σης ενά­ντια σε φοι­τη­τές, μαθη­τές γονείς και το υλο­ποιούν επί μία εβδο­μά­δα τώρα με την ανο­χή κυβέρ­νη­σης και αστυνομίας;

· Τι εννο­εί όταν λέει πως κατα­δι­κά­ζει «τα βίαια επει­σό­δια στο ΕΠΑΛ Σταυ­ρού­πο­λης» χωρίς όμως να κάνει συγκε­κρι­μέ­νο ότι αυτά προ­ήλ­θαν απο­κλει­στι­κά από την εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση των φασι­στι­κών συμμοριών;

Με αυτό τον τρό­πο στη­ρί­ζει το ίδιο βρώ­μι­κο παι­χνί­δι με τα κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη που προ­σπα­θούν να εξι­σώ­σουν τους θύτες με τα θύμα­τα, μιλώ­ντας για «βία και από τις δύο πλευρές».

· Τι εννο­εί όταν λέει πως κατα­δι­κά­ζει «κάθε ακραία τρα­μπού­κι­κη και αντι­δη­μο­κρα­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά από όπου κι αν προέρχεται»;

Ο κ. Δανι­η­λί­δης πριν από ένα εξά­μη­νο, όταν η κυβέρ­νη­ση ψήφι­ζε το νόμο για την κατα­στο­λή του φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος και την αστυ­νό­μευ­ση των Πανε­πι­στη­μί­ων, ήταν αυτός που κατη­γο­ρού­σε ξεδιά­ντρο­πα «ομά­δες φοι­τη­τών … γνω­στής αρι­στε­ρής ιδε­ο­λο­γί­ας» για «φασι­στι­κού τύπου τρα­μπού­κι­κες ενέρ­γειες» (!!!) και για «κατα­στρα­τή­γη­ση της ελευ­θε­ρί­ας του λόγου», από την πλευ­ρά των φοιτητών!

· Ποιες είναι οι «παρα­βα­τι­κές» και «επι­κίν­δυ­νες» συμπε­ρι­φο­ρές στις οποί­ες δεν θέλει να αφή­σει κανέ­να περι­θώ­ριο για την ανά­δει­ξή τους;

Θυμί­ζου­με πως με εντο­λή αντι­δη­μάρ­χου παι­δεί­ας, την περί­ο­δο των μαθη­τι­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων, η διοί­κη­ση του δήμου έστελ­νε υπαλ­λή­λους της να κόβουν αλυ­σί­δες και να προ­πη­λα­κί­ζουν μικρούς μαθητές.

Οι κινη­το­ποι­ή­σεις των μαθη­τών λοι­πόν μήπως ανή­κουν στην κατη­γο­ρία των «παρα­βα­τι­κών»και «επι­κίν­δυ­νων»συμπε­ρι­φο­ρών;

· Για ποιο «κρά­τος δικαί­ου» μιλά­ει ο κ. Δήμαρ­χος, όταν ένα χρό­νο πριν στο ίδιο επαγ­γελ­μα­τι­κό λύκειο, στις δίκαιες κινη­το­ποι­ή­σεις των μαθη­τών, είχαν καλέ­σει ακό­μα και την αντι­τρο­μο­κρα­τι­κή ενώ στις τωρι­νές φασι­στι­κές επι­θέ­σεις η αστυ­νο­μία έρι­χνε χημι­κά στους φοι­τη­τές αντί να πιά­σει τους οργα­νω­μέ­νους φασί­στες (που πολύ καλά τους γνωρίζει);

Το ψήφι­σμα κατα­δί­κης των πρό­σφα­των δολο­φο­νι­κών επι­θέ­σε­ων και της δρά­σης των φασι­στι­κών ομά­δων, η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» το κατέ­θε­σε από την Παρα­σκευή 1 Οκτώ­βρη, ζητώ­ντας την άμε­ση δια περι­φο­ράς σύγκλι­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου ώστε να υπάρ­ξει και μια άμε­ση απάντηση.

Αντί αυτού η διοί­κη­ση του δήμου παρέ­μει­νε άφω­νη επί τρεις ημέ­ρες παρά το γεγο­νός ότι οι φασι­στι­κές ομά­δες όργω­ναν κυριο­λε­κτι­κά όλη τη δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη, απει­λώ­ντας, χτυ­πώ­ντας και τραυ­μα­τί­ζο­ντας φοι­τη­τές, μαθη­τές και εκπαιδευτικούς.

Τρεις ημέ­ρες αργό­τε­ρα έφε­ρε αυτό το κατά­πτυ­στο κεί­με­νο, όχι για να κατα­δι­κά­σει τα εγκλη­μα­τι­κά φασι­στι­κά παρα­κλά­δια της ΧΑ και των άλλων εθνι­κι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων αλλά για να κάνει τους αισχρούς συμ­ψη­φι­σμούς των θυτών με τα θύματα.

Ας μην παί­ζει τον ρόλο του “αφε­λή” ο κ. Δήμαρχος.

Ο αντι­κομ­μου­νι­σμός και η θεω­ρία των “δύο άκρων ” και των ίσων ευθυ­νών είναι που ξυπνά­νε και θρέ­φουν το φασι­σμό. Είναι το πιο «κλα­σι­κό» του πλυντήριο.

Όποιος όμως ψάχνει για «άκρα», ας κοι­τα­χτεί στον καθρέφτη.

Για­τί ακραίο είναι το ίδιο το σύστη­μα που υπηρετεί.

Το σύστη­μα που υπο­θάλ­πει το μίσος ανά­με­σα στους εργα­ζό­με­νους, που έχει στην ημε­ρή­σια διά­τα­ξη τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, την προ­σφυ­γιά και τη μετανάστευση.

Με αυτό το σύστη­μα πρέ­πει να ξεμπερ­δεύ­ουν οι λαοί όλου του κόσμου, για να ξερι­ζώ­σουν μια και καλή όλα τα κεφά­λια της «Λερ­ναί­ας Ύδρας» του φασισμού.

laikisispirosisikeon.blogspot.com

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο