Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ”: “Ποδαρικό” στη Βουλή με εξυπηρετήσεις στα “κοράκια”

Δια­πι­στευ­τή­ρια «αξιο­πι­στί­ας» (όπως έλε­γε και ο επι­κε­φα­λής της Αλ. Χαρί­τσης όταν παρου­σί­α­σε το νέο όνο­μα), έδω­σε με το …καλη­μέ­ρα» η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα «Νέα Αρι­στε­ρά», οι 11 δηλα­δή που απο­χώ­ρη­σαν από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Νέα Αρι­στε­ρά» το όνο­μα του νέας ΚΟ των 11 που απο­χώ­ρη­σαν από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

Στην ψηφο­φο­ρία του κυβερ­νη­τι­κού νομο­σχε­δί­ου για τα «κόκ­κι­να δάνεια», οι 10 από τους 11 βου­λευ­τές που απο­χώ­ρη­σαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατα­ψή­φι­σαν, αλλά τοπο­θε­τή­θη­καν με «παρών» στις ρυθ­μί­σεις υπέρ των servicers, των κορα­κιών δηλα­δή που βγά­ζουν στο σφυ­ρί τα σπί­τια του κοσμάκη.

Όταν οι τρά­πε­ζες απαλ­λά­χθη­καν από την χασού­ρα μετα­βι­βά­ζο­ντας τα «κόκ­κι­να» δάνεια σε funds, αυτά με τη σει­ρά τους ανέ­θε­σαν την είσπρα­ξη των δανεί­ων σε εται­ρεί­ες δια­χεί­ρι­σης απαι­τή­σε­ων ή servicers.

Συγκε­κρι­μέ­να, δήλω­σαν «παρών» στα άρθρα που ‑μετα­ξύ άλλων- προ­βλέ­πουν ακα­τά­σχε­το λογα­ρια­σμό των servicers, οι servicers να μπο­ρούν να συνερ­γά­ζο­νται και με μη επο­πτευό­με­νο από την Τρά­πε­ζα της Ελλά­δος πιστω­τι­κό ή χρη­μα­το­δο­τι­κό ίδρυ­μα και παρά­τα­ση των αδειών λει­τουρ­γί­ας των servicers χωρίς νέα δικαιολογητικά.

Η στά­ση αυτή της «Νέας Αρι­στε­ράς» προ­κά­λε­σε κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, o οποί­ος επέ­κρι­νε τους πρώ­ην βου­λευ­τές του. Φυσι­κά, πάει πολύ να προ­σπα­θεί ο ΣΥΡΙΖΑ να εμφα­νι­σθεί ότι είναι κατά των πλει­στη­ρια­σμών όταν ως κυβέρ­νη­ση έδω­σε τα «κόκ­κι­να» δάνεια στα funds και τα προί­κι­σε με τα εργα­λεία των ηλε­κτρο­νι­κών πλει­στη­ρια­σμών και του ιδιώ­νυ­μου αδι­κή­μα­τος κατά όσων αγω­νί­ζο­νται για να χάσουν λαϊ­κές οικο­γέ­νειες τα σπί­τια τους…

Και οι μεν και οι δε έχουν βάλει το δικό τους λιθα­ρά­κι (ογκό­λι­θο για να είμα­στε πιο ακρι­βείς) για να αρπά­ξουν τα κορά­κια τα σπί­τια των λαϊ­κών οικο­γε­νειών, καθώς όλο αυτό το αντι­δρα­στι­κό νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο είναι η «προί­κα» του τρί­του μνη­μο­νί­ου που υλο­ποί­η­σε η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, με τους απο­χω­ρή­σα­ντες να απο­τε­λούν τότε κορυ­φαί­ους υπουρ­γούς. Μόλις χθες, άλλω­στε, επι­κε­φα­λής της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας, της «Νέας Αρι­στε­ράς», Αλ. Χαρί­τσης, δήλω­νε ότι «είμα­στε περή­φα­νοι για την έξο­δο της χώρας από τα μνη­μό­νια με τα δημό­σια οικο­νο­μι­κά σε τάξη» και τον λαό διαλυμένο…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο