Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ της «ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»: «Πανδημία COVID-19: Ο Καπιταλισμός στη Δύση του»

Δύο χρό­νια μετά από την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας COVID-19, η έκδο­ση του Τμή­μα­τος Υγεί­ας — Πρό­νοιας της ΚΕ του ΚΚΕ, «Παν­δη­μία COVID-19: Ο Καπι­τα­λι­σμός στη Δύση του», επι­διώ­κει να συνο­ψί­σει τα βασι­κά συμπε­ρά­σμα­τα που προ­έ­κυ­ψαν αυτήν την ιδιαί­τε­ρη περί­ο­δο, από τη σκο­πιά των συμ­φε­ρό­ντων των λαϊ­κών δυνά­με­ων και σε αντι­πα­ρά­θε­ση με τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου, των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων, στην Ελλά­δα, στην ΕΕ και παγκόσμια.

Δεί­τε

Δημ. Κουτσούμπας:
Να εκριζωθεί η βασική πανδημική ασθένεια της εποχής,
ο επικίνδυνος ιός του καπιταλισμού

Οι τερά­στιες συνέ­πειες στη ζωή των εργα­τι­κών — λαϊ­κών δυνά­με­ων έφε­ραν και συνε­χί­ζουν να φέρ­νουν στο προ­σκή­νιο επι­στη­μο­νι­κά, αλλά και ιδε­ο­λο­γι­κά — πολι­τι­κά ζητή­μα­τα, γύρω από τα οποία ανα­πτύ­χθη­κε σφο­δρό­τα­τη δια­πά­λη η οποία αφο­ρά, εκτός των άλλων, τα αίτια εμφά­νι­σης της παν­δη­μί­ας, τους τρό­πους αντι­με­τώ­πι­σής της, τις ευθύ­νες των κυβερ­νή­σε­ων και τις «ευθύ­νες» των λαών, την κατά­στα­ση στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας, τον ρόλο της επι­στή­μης και των «επι­τρο­πών των ειδι­κών», την προ­στα­σία των εργα­ζό­με­νων στους χώρους δου­λειάς, τη Δημό­σια Υγεία — πρό­λη­ψη, τον ταξι­κό χαρα­κτή­ρα των επι­πτώ­σε­ων στην υγεία της εργα­τι­κής τάξης και των λαϊ­κών δυνά­με­ων, τον ρόλο του ιδιω­τι­κού τομέα στην Υγεία, τις επι­πτώ­σεις στην ψυχι­κή υγεία, τους περιο­ρι­σμούς των δημο­κρα­τι­κών δικαιω­μά­των και των λαϊ­κών ελευθεριών.

Τα κεί­με­να της έκδο­σης είναι «κατα­στά­λαγ­μα» δίχρο­νης συστη­μα­τι­κής παρα­κο­λού­θη­σης των εξε­λί­ξε­ων της παν­δη­μί­ας, που ανα­τέ­θη­κε στο Τμή­μα Υγεί­ας — Πρό­νοιας της ΚΕ του ΚΚΕ, με την άμε­ση βοή­θεια και καθο­δή­γη­ση από το ΠΓ.

ℹ️  Δεί­τε ανα­λυ­τι­κά για την έκδοση
στην ιστο­σε­λί­δα των εκδό­σε­ων «Σύγ­χρο­νη Επο­χή».

Εσείς έχε­τε αρχί­σει να σκέ­φτε­στε και να ετοι­μά­ζε­στε τις δια­κο­πές σας, στην εξο­χή, στη θάλασ­σα, στο βου­νό, στο πατρι­κό στο χωριό ή στο νησί…
Εμείς έχου­με ήδη ξεκι­νή­σει και προ­χω­ρή­σει την προ­ε­τοι­μα­σία των βιβλί­ων ‑για μικρούς και μεγά­λους- για να πάρε­τε μαζί σας, όπου κι αν πάτε το καλο­καί­ρι του 2022.

Δια­κο­πές χωρίς βιβλίο δε γίνε­ται.. Και εμείς, με τις εκδό­σεις που προ­γραμ­μα­τί­σα­με, κάνου­με το δυνα­τόν για να έχε­τε τις καλύ­τε­ρες επι­λο­γές, μαζί με τις παλαιό­τε­ρες εκδό­σεις μας.
Είναι ήδη δια­θέ­σι­μα ‑έρχο­νται τις επό­με­νες 30 ημέρες

https://ekdoseis-atexnos.gr/

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο