Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: Αλήθειες και ψέματα για το λιμό στην Ουκρανία, Νίκος Μόττας

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Αλήθειες και ψέματα για το λιμό της Ουκρανίας

Επιμέλεια: Νίκος Μόττας

Συμ­βο­λή στην ανά­δει­ξη της αλή­θειας για τον ουκρα­νι­κό λιμό του 1932–33

Το ζήτη­μα του λιμού στην Ουκρα­νία την περί­ο­δο 1932–33, το περί­φη­μο Γολο­ντο­μόρ, κατέ­χει εδώ και πολ­λές δεκα­ε­τί­ες περί­ο­πτη θέση στην φαρέ­τρα του αντι­κομ­μου­νι­σμού. Ιδιαί­τε­ρα μετά τις αντε­πα­να­στα­τι­κές ανα­τρο­πές στην ΕΣΣΔ και την Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του ’90, ο ουκρα­νι­κός λιμός βρί­σκε­ται στην προ­με­τω­πί­δα μιας συστη­μα­τι­κής προ­σπά­θειας, που συνε­χί­ζε­ται ακα­τά­παυ­στα μέχρι σήμε­ρα, να συκο­φα­ντη­θεί ο σοσια­λι­σμός που γνω­ρί­σα­με τον 20ο αιώνα.

«Γέν­νη­μα» της προ­πα­γάν­δας των Ναζί και των Ουκρα­νών συνερ­γα­τών τους η ιστο­ρία για το «ουκρα­νι­κό ολο­καύ­τω­μα» υιο­θε­τή­θη­κε στα μετα­πο­λε­μι­κά χρό­νια από τα ευρω­α­τλα­ντι­κά ιμπε­ρια­λι­στι­κά επι­τε­λεία και ταυ­τό­χρο­να από την αστι­κή ιστο­ριο­γρα­φία, στο πλαί­σιο της αντι­κομ­μου­νι­στι­κής εκστρα­τεί­ας των ΗΠΑ και των συμ­μά­χων τους ενά­ντια στην Σοβιε­τι­κή Ένω­ση και τις σοσια­λι­στι­κές χώρες.

Στο βιβλίο που επι­με­λή­θη­κε ο Νίκος Μότ­τας γίνε­ται προ­σπά­θεια να παρου­σια­στούν, με τρό­πο απλό και περιε­κτι­κό, οι παρά­γο­ντες που οδή­γη­σαν στον λιμό του 1932–33 και να απο­κα­λυ­φθούν ψέμα­τα, δια­στρε­βλώ­σεις, αντε­πι­στη­μο­νι­κές προ­σεγ­γί­σεις και προ­πα­γαν­δι­στι­κοί μηχα­νι­σμοί που γέν­νη­σαν και εξέ­θρε­ψαν την αντι­κομ­μου­νι­στι­κή θεω­ρία περί «σκό­πι­μα προ­κλη­θέ­ντος λιμού» και «προ­σχε­δια­σμέ­νης γενοκτονίας».

Τι ήταν η κολ­λε­κτι­βο­ποί­η­ση; Ποιος ο ρόλος των κου­λά­κων; Ποιοι κλι­μα­τι­κοί παρά­γο­ντες συνέ­βα­λαν στο λιμό; Από τα πλα­στά ρεπορ­τάζ του Τόμας Ουό­κερ και τον φιλο­να­ζι­στή μεγι­στά­να Ουί­λιαμ Χερστ στον επαγ­γελ­μα­τία αντι­κομ­μου­νι­στή Ρόμπερτ Κόν­κου­εστ και από τον Γκέ­μπελς στους καθη­γη­τές του Χάρ­βαρντ. Ήταν άρα­γε ο λιμός ενα προ­σχε­δια­σμέ­νο έγκλη­μα του Στά­λιν; Μέσα σε λίγες σελί­δες, το βιβλίο «Αλή­θειες & Ψέμα­τα για το Λιμό της Ουκρα­νί­ας» ξετυ­λί­γει, με ονό­μα­τα και στοι­χεία, το νήμα της μυθο­λο­γί­ας που ανα­πτύ­χθη­κε γύρω από το Γολο­ντο­μόρ, ρίχνο­ντας φως σε εκεί­νες τις πλευ­ρές της ιστο­ρί­ας που η κυρί­αρ­χη, αστι­κή ιστο­ριο­γρα­φία έχει φρο­ντί­σει να μεί­νουν στο σκοτάδι.

Βιογραφικό: Νίκος Μόττας

Ο Νίκος Μότ­τας γεν­νή­θη­κε το 1984 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Σπού­δα­σε Πολι­τι­κές Επι­στή­μες στο Πανε­πι­στή­μιο Γου­έ­στμιν­στερ του Λον­δί­νου. Πραγ­μα­το­ποί­η­σε μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές στο Παρί­σι και το Τελ Αβίβ και είναι κάτο­χος δύο μετα­πτυ­χια­κών ακα­δη­μαϊ­κών τίτλων (Master of Arts), στις Διπλω­μα­τι­κές Σπου­δές (Etudes Diplomatiques) και την Δημό­σια Διοί­κη­ση (Public Policy).

Είναι αρχι­συ­ντά­κτης του ηλε­κτρο­νι­κού περιο­δι­κού «Ατέ­χνως» στο οποίο αρθρο­γρα­φεί από το 2015.

Την περί­ο­δο 2006–2009 υπήρ­ξε συνερ­γά­της-αρθρο­γρά­φος στις εφη­με­ρί­δες «Μακε­δο­νία της Κυρια­κής» και «Θεσ­σα­λο­νί­κη».

Είναι ιδρυ­τής και δια­χει­ρι­στής του αγγλό­φω­νου ενη­με­ρω­τι­κού ιστό­το­που «In Defense of Communism» ενώ άρθρα και μελέ­τες του έχουν δημο­σιευ­θεί σε ελλη­νι­κά και ξένα μέσα ενημέρωσης.

Είναι συγ­γρα­φέ­ας του βιβλί­ου «Τσε Γκε­βά­ρα, Πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης» (Εκδό­σεις Ατέ­χνως) που πραγ­μα­τεύ­ε­ται την συμ­βο­λή του σπου­δαί­ου κομ­μου­νι­στή-επα­να­στά­τη στην εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή και τις διε­θνείς σχέ­σεις της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης. Είχε την συνο­λι­κή επι­μέ­λεια του βιβλί­ου του Κού­λη Ζαμπα­θά, «Ν. Μπε­λο­γιάν­νης- Ν. Πλου­μπί­δης, Στο Σπί­τι των Ηρώ­ων» που εκδό­θη­κε το 2020. Επι­με­λή­θη­κε και προ­λό­γι­σε το βιβλίο «Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης», του Θέμου Κορ­νά­ρου (2022) και τα δύο των Εκδό­σε­ων Ατέχνως.

Δρα­στη­ριο­ποιεί­ται ενερ­γά στο αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό-φιλει­ρη­νι­κό κίνη­μα και την τοπι­κή αυτο­διοί­κη­ση. Από το 2017 είναι γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσσαλονίκης.

Λεπτομέρειες έκδοσης

Εκδό­της: Εκδό­σεις Ατέχνως
Χρο­νο­λο­γία έκδο­σης: Ιού­νης 2022
Επι­μέ­λεια: Νίκος Μόττας
Σελι­δο­ποί­η­ση: Πέτρος Φιλιππίδης
Αριθ­μός σελί­δων: 78
Δια­στά­σεις: 14Χ21
ISBN: 978–618-5685–07‑2
Τιμή 9 (Συμπε­ρι­λαμ­βά­νει ΦΠΑ)

Διάθεση – Διανομή:

Κεντρι­κή διάθεση:Τσιγαρίδας ΑΕ — 210.2717521

Επί­σης:

Αθή­να: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ — Ε.ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Χαρι­λά­ου Τρι­κού­πη 11 Α (Χον­δρι­κή – Λιανική)
Καλ­κα­βού­ρα Μάρ­θα, ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ 58 — Εξάρ­χεια, 2103006395, 6976813533
Θεσ­σα­λο­νί­κη: Ακυ­βέρ­νη­τες Πολι­τεί­ες — Αλ. Σβώ­λου 28 — 2310 273207
Κεντρι­κή διά­θε­ση για την Κύπρο: Βιβλιο­πω­λείο Περι­διά­βα­ση (Τηλ:24 645646, 99545635)

Μπο­ρεί­τε να το παραγ­γεί­λε­τε και να το παρα­λά­βε­τε στο χώρο που θα μας υποδείξετε.

Παραγ­γε­λί­ες είτε με email στο [email protected] ή μέσω του site ekdoseis-atexnos.gr και τηλε­φω­νι­κά: 6979795057

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο