Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Αρθούρος Ρεμπώ Επαναστάτης και μποέμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Αρθού­ρος Ρεμπώ

Επα­να­στά­της και μποέμ

ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μιας πραγ­μα­τι­κά εμβλη­μα­τι­κής μορ­φής της νεώ­τε­ρης ποί­η­σης. «Το παι­δί Σαίξ­πηρ» – έτσι τον απο­κά­λε­σε ο Βίκτορ Ουγκό όταν διά­βα­σε τα ποι­ή­μα­τά του το 1871

Σύντομη παρουσίαση

Μια σύντο­μη ματιά στο έργο του πιο τρα­γι­κού ίσως ποι­η­τή της παγκό­σμιας ποί­η­σης, του εμβλη­μα­τι­κού Αρθούρ Ρεμπώ που επη­ρέ­α­σε ίσως όσο κανείς άλλος τη νεώ­τε­ρη ποί­η­ση με το τολ­μη­ρό και ανή­συ­χο πνεύ­μα του. Η μικρή ανθο­λο­γία περιέ­χει ποι­ή­μα­τα από διά­φο­ρες περιό­δους της δημιουρ­γί­ας του ποι­η­τή προ­σπα­θώ­ντας να δώσει στον ανα­γνώ­στη μια συνο­λι­κή εικό­να του έργου του. Στο πρώ­το μέρος βρί­σκο­νται τα έμμε­τρα ποι­ή­μα­τα ενώ στο δεύ­τε­ρο βάλα­με κάποια αυτο­τε­λή κομ­μά­τια από τα «πεζά» γρα­πτά του που περιέ­χο­νται στις συλ­λο­γές Μία επο­χή στην Κόλα­ση και Φωτα­ψί­ες.

 Βιογραφικό: Αρθούρου Ρεμπώ

O Αρθούρ Ρεμπώ – Arthur Rimbaud – γεν­νή­θη­κε στις 20-10-1854 στο Charleville στην επαρ­χία Ardennes της βόρειας Γαλ­λί­ας. Είχε έναν αδερ­φό και δύο αδερ­φές. Ο πατέ­ρας του ήταν αξιω­μα­τι­κός του πεζι­κού και συμ­με­τεί­χε στην εκστρα­τεία στην Κρι­μαία των ετών 1855–56.  Λόγω των υπο­χρε­ώ­σε­ων της υπη­ρε­σί­ας του από το 1860 έζη­σε μακριά από την οικο­γέ­νειά του με το βάρος της ανα­τρο­φής των παι­διών να πέφτει στη γυναί­κα του.

Ο νεα­ρός Ρεμπώ από νωρίς ξεχώ­ρι­σε με την ασυ­νή­θι­στη ωρι­μό­τη­τά του και άρχι­σε να γρά­φει ποί­η­ση από τα 16 του την επο­χή που φοι­τού­σε ακό­μα σε ένα επαρ­χια­κό κολλέγιο.

Παρό­τι θέτει σύντο­μα τέρ­μα στη λογο­τε­χνι­κή του δρα­στη­ριό­τη­τα, η οποία θα διαρ­κέ­σει μόλις 3 χρό­νια, στα 19 του, θα αφή­σει ισχυ­ρό το απο­τύ­πω­μά του στην ευρω­παϊ­κή ποίηση.

Στις αισθη­τι­κές του από­ψεις βρί­σκε­ται πολύ κοντά στο συμβολισμό.

Έχο­ντας εγκα­τα­λεί­ψει τη γρα­φή ο Ρεμπώ ταξι­δεύ­ει στην Ευρώ­πη για να κατα­λή­ξει στην Αφρι­κή. Ασχο­λεί­ται με το εμπό­ριο στις Αποικίες.

Θα πεθά­νει στις 9-11-1891 σε ηλι­κία 37 ετών από καρ­κί­νο έχο­ντας υπο­στεί λίγο νωρί­τε­ρα ακρω­τη­ρια­σμό της δεξιάς γάμπας .

Βιογραφικό μεταφραστή: Γιώργος Βαβίτσας

Παι­δί πολι­τι­κών προ­σφύ­γων, ο Γιώρ­γος Βαβί­τσας γεν­νή­θη­κε στη Βου­δα­πέ­στη το 1967 όπου και έζη­σε μέχρι τα 14 του. Από το 1981 ζει και εργά­ζε­ται μόνι­μα στην Ελλά­δα. Λάτρης της γαλ­λι­κής λογο­τε­χνί­ας και της κλασ­σι­κής γερ­μα­νι­κής φιλο­σο­φί­ας έχει κατά και­ρούς ασχο­λη­θεί με μετα­φρά­σεις ιστο­ρι­κών και θεω­ρη­τι­κών συγ­γραμ­μά­των. Στα­θε­ρός συνερ­γά­της των εκδό­σε­ων «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» από τις οποί­ες έχουν ήδη εκδο­θεί τα ακό­λου­θα έργα που μετέ­φρα­σε από τα ουγγρικά:

«Ο Λένιν τον Οκτώ­βρη» του Λάσλο Γκιούρ­κο, «Ο Α’ Παγκό­σμιος πόλε­μος» του Έρνο Γκό­ντος, «Η Ευρώ­πη στο προ­σκή­νιο» του Ίστ­βαν Μάρ­κου και «Η Μεγά­λη Γαλ­λι­κή Επα­νά­στα­ση» του Σάντορ Φέκετε.

Λεπτομέρειες έκδοσης

Εκδό­της: Εκδό­σεις Ατέχνως
Χρο­νο­λο­γία έκδο­σης: Νοέμ­βριος 2021
Συγ­γρα­φέ­ας:  Αρθού­ρος Ρεμπώ
Σελι­δο­ποί­η­ση: Πέτρος Φιλιππίδης
Αριθ­μός σελί­δων: 64
Δια­στά­σεις: 17Χ24
ISBN:  978–618-85486–6‑4
Τιμή 10,60  (συμπε­ρι­λαμ­βά­νει ΦΠΑ)

Διά­θε­ση – Διανομή:
Κεντρι­κή διά­θε­ση: Τσι­γα­ρί­δας ΑΕ — 210.2717521

Κεντρι­κή διά­θε­ση για την Κύπρο: Βιβλιο­πω­λείο Περι­διά­βα­ση  (Τηλ:24 645646, 99545635)

Μπο­ρεί­τε να το παραγ­γεί­λε­τε και να το παρα­λά­βε­τε στο χώρο που θα μας υπο­δεί­ξε­τε. Παραγ­γε­λί­ες είτε
με
email EkdoseisAtexnos@gmail.com
μέσω του
site ekdoseis-atexnos.gr
τηλε­φω­νι­κά
📱 6979795057

vivlio rempo

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο