Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΥΔΑ Εγκατάσταση — «μαμούθ», με το βλέμμα στις επόμενες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις

Σούδα
Σε μια εγκα­τά­στα­ση — «μαμούθ» μετα­τρέ­πε­ται η αερο­ναυ­τι­κή βάση των Αμε­ρι­κα­νών στη Σού­δα, με δεδο­μέ­να τα σχέ­διά τους, όπως υπη­ρε­τού­νται δια­δο­χι­κά και από τις αστι­κές κυβερ­νή­σεις, για εργα­σί­ες επέ­κτα­σής της. Ολες προς ανα­βάθ­μι­ση των επι­χει­ρη­σια­κών ικα­νο­τή­των της για υπο­στή­ρι­ξη πολε­μι­κών επι­χει­ρή­σε­ων σε όλο το τόξο των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντι­πα­ρα­θέ­σε­ων, από τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα και τα Βαλ­κά­νια μέχρι τη Μ. Ανα­το­λή, τον Περ­σι­κό και τη Βόρεια Αφρική.

Ενδει­κτι­κά, στο πλαί­σιο «ανα­νέ­ω­σης» της Συμ­φω­νία για τις βάσεις («Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας» — Mutual Defense Cooperation Agreement — MDCA), που δρο­μο­λο­γούν οι δυο κυβερ­νή­σεις, τα αρμό­δια επι­τε­λεία στις ΗΠΑ έχουν ήδη καταρ­τί­σει μια σει­ρά σχέ­δια επέ­κτα­σης τη Σούδας.

Π.χ. όπως απο­κά­λυ­ψε ο «Ριζο­σπά­στης» τις προη­γού­με­νες μέρες, ανά­με­σα στα έργα που δρο­μο­λο­γούν εκεί οι Αμε­ρι­κα­νοί είναι και το φαρα­ω­νι­κών δια­στά­σε­ων «EDI: Joint Mobility Processing Center at Souda Bay (Greece)», με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 41,6 εκα­τομ­μύ­ρια δολάρια.

Για το έργο αυτό συντάσ­σε­ται συμ­βό­λαιο με την Ομο­σπον­δια­κή Κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ, συγκε­κρι­μέ­να με το υπουρ­γείο Αμυ­νας και ειδι­κό­τε­ρα με τη Διοί­κη­ση Κατα­σκευών Ναυ­τι­κών Υπο­δο­μών του ΠΝ των ΗΠΑ («Naval Facilities Engineering Command»). Η προ­κή­ρυ­ξη δίνει μια κατα­το­πι­στι­κή εικό­να σχε­τι­κά με το γιγα­ντιαί­ων δια­στά­σε­ων «πρό­τζεκτ»:

«Το κτί­ριο περί­που 8.970,26 τετρα­γω­νι­κών μέτρων θα στε­γά­σει τις βασι­κές λει­τουρ­γί­ες των υπη­ρε­σιών Αερο­πο­ρι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων και Αερο­με­τα­φο­ρών για να υπο­στη­ρί­ξει την αύξη­ση της κυκλο­φο­ρί­ας. Το νέο κτί­ριο απο­τε­λεί­ται από ένα συγκρό­τη­μα Αερο­πο­ρι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων με νέο τέρ­μι­ναλ “επι­βα­τών” (σ.σ. στρα­τιω­τι­κού προ­σω­πι­κού), χώρους συντο­νι­σμού αερο­πο­ρι­κών επι­χει­ρή­σε­ων και τερ­μα­τι­κό σταθ­μό αερο­με­τα­φο­ρών (…).Ο τερ­μα­τι­κός σταθ­μός “επι­βα­τών” πρέ­πει να μπο­ρεί να δια­χει­ρί­ζε­ται του­λά­χι­στον 30.000 “επι­βά­τες” ετη­σί­ως και να υπο­στη­ρί­ζει ένα επι­βα­τι­κό αερο­σκά­φος ευρεί­ας ατρά­κτου (περί­που 300 επι­βά­τες με αποσκευές/εξοπλισμό) και τέσ­σε­ρα αερο­σκά­φη μεγά­λου βάθους φορ­τί­ου τη φορά(βλ. μετα­γω­γι­κά)». Να μπο­ρεί να αντε­πε­ξέλ­θει δηλα­δή ακό­μα και σε συν­θή­κες …μπο­τι­λια­ρί­σμα­τος.

Το διώ­ρο­φο (όπως προ­κύ­πτει από τα σχέ­διά τους) κτί­ριο θα πιά­σει τόση έκτα­ση που απαι­τεί να …ανοί­ξουν χώρο ακό­μα και γκρε­μί­ζο­ντας άλλα κτί­ρια της βάσης: «Το JMPC P‑903 θα βρί­σκε­ται ανά­με­σα στα υπάρ­χο­ντα κτί­ρια 4 και 34 και η θέση αυτή θα απαι­τή­σει την κατε­δά­φι­ση κτι­ρί­ων 5, 6, του θόλου 34 και του κατα­κό­ρυ­φου σταθ­μού, προ­σκεί­με­νου στο θόλο 34 κατά την έναρ­ξη της κατα­σκευ­ής. Το κτί­ριο 22 θα κατε­δα­φι­στεί μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κατα­σκευ­ής και την ευερ­γε­τι­κή λει­τουρ­γία του νέου JMPC».

Ορί­ζουν, τέλος, ότι η όλη κατα­σκευή θα διαρ­κέ­σει «περί­που 912 μέρες μετά την απο­νο­μή του συμ­βο­λαί­ου». Σαν να λέμε, θα τους πάρει κοντά τρία χρό­νια μόνο η κατα­σκευή, εξ ου και η πρε­μού­ρα τους για πολυ­ε­τή επέ­κτα­ση της διμε­ρούς «Αμυ­ντι­κής Συμφωνίας».

Επέ­κτα­ση που «αυξά­νει την ικα­νό­τη­τα για υπο­στή­ρι­ξη πολε­μι­κών επιχειρήσεων»

◾ Η επι­βε­βαί­ω­ση των απο­κα­λύ­ψε­ων του «Ριζο­σπά­στη» ήρθε από τους ίδιους τους Αμε­ρι­κα­νούς. Συγκε­κρι­μέ­να, στο τελευ­ταίο τεύ­χος της περιο­δι­κής έκδο­σης της Βάσης, «The Beacon» («Ο Φάρος»), σε άρθρο με τον εύγλωτ­το τίτλο «Η επέ­κτα­ση του αερο­δρο­μί­ου αυξά­νει την ικα­νό­τη­τα για υπο­στή­ρι­ξη πολε­μι­κών επι­χει­ρή­σε­ων» («Airfield Expansion Increases Capacity, War-Fighting Support»), διαβάζουμε:

«Μια ναυ­τι­κή εγκα­τά­στα­ση (…) είναι μια πολύ­πλο­κη πλατ­φόρ­μα — ένα σύστη­μα συστη­μά­των — σχε­δια­σμέ­νο να υπο­στη­ρί­ζει εντο­λές για πόλε­μο από την ακτή. Το αερο­δρό­μιο, το οποίο παρέ­χει υπη­ρε­σί­ες σταθ­μεύ­σε­ως, ανε­φο­δια­σμού, δια­κί­νη­σης επι­βα­τών και φορ­το­εκ­φόρ­τω­σης, απο­τε­λεί ζωτι­κό κομ­μά­τι του συστή­μα­τος αερο­με­τα­φο­ρών. Στη NSA Souda, ένα στρα­τιω­τι­κό κατα­σκευα­στι­κό έργο επε­κτεί­νει το αερο­δρό­μιο για να αυξή­σει την υπο­στή­ρι­ξη που παρέ­χε­ται σε αερο­σκά­φη που διέρ­χο­νται από όλη την Ευρώ­πη, την Αφρι­κή και τις κεντρι­κές περιο­χές».

Διευ­κρι­νί­ζει ακό­μη ότι το αερο­δρό­μιο της NSA Souda Bay δια­θέ­τει ήδη 5 θέσεις στάθ­μευ­σης για μεγά­λα αερο­σκά­φη («KC-10 Extender, «C‑17 Globemaster III») και 10 για μεσαία αερο­σκά­φη (π.χ. «C‑130 Hercules», «C‑40A Clipper») για στάθ­μευ­ση και ανε­φο­δια­σμό και πως «αυτό το κατα­σκευα­στι­κό έργο θα προ­σθέ­σει τέσ­σε­ρις ακό­μη μεγά­λους χώρους αερο­σκα­φών και θα εξο­πλί­σει έξι υπάρ­χο­ντες μεσαί­ων αερο­σκα­φών με επι­τό­πιους σταθ­μούς υγρού καυ­σί­μου».

◾ Το άρθρο δεί­χνει ακό­μα προς την κατεύ­θυν­ση και των επό­με­νων βημά­των, αφού προ­σθέ­τει ότι «για την πλή­ρη αξιο­ποί­η­ση της αυξη­μέ­νης παρα­γω­γι­κής ικα­νό­τη­τας που απο­κτά­ται με την επέ­κτα­ση του χώρου στάθ­μευ­σης του αερο­δρο­μί­ου, ένα μελ­λο­ντι­κό στρα­τιω­τι­κό κατα­σκευα­στι­κό έργο θα στή­σει το Δια­κλα­δι­κό Κέντρο Δια­χεί­ρι­σης Κινη­τι­κό­τη­τας (“Joint Mobility Processing Center”), ένα κτί­ριο με τρεις πύλες για τους επι­βά­τες, απο­θή­κες φορ­τί­ων και χώρους γρα­φεί­ων, ώστε οι αερο­πο­ρι­κές επι­χει­ρή­σεις να δια­χει­ρί­ζο­νται περισ­σό­τε­ρους επι­βά­τες και περισ­σό­τε­ρο φορ­τίο».

Το για­τί προ­χω­ρούν σε τέτοια φαρα­ω­νι­κά σχέ­δια, αυξά­νο­ντας θεα­μα­τι­κά τις χωρη­τι­κό­τη­τες της βάσης, δίνε­ται ανά­γλυ­φα στο άρθρο του «The Beacon», που βασι­κά παρα­πέ­μπει στη μεγά­λη εικό­να της κλι­μά­κω­σης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών για τις πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές και τις σφαί­ρες επιρ­ρο­ής σε όλο το τόξο από τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο έως τη Μέση Ανα­το­λή και τη Βόρεια Αφρι­κή, με όλα τα σχέ­δια πολε­μι­κής προ­πα­ρα­σκευ­ής και παρά­τα­ξης δυνά­με­ων στο τρα­πέ­ζι και τη Σού­δα προ­πύρ­γιο και προ­μα­χώ­να των ευρω­α­τλα­ντι­κών σχεδιασμών:

«Σε ευρύτερη κλίμακα, όταν οι υπεύθυνοι σχεδιασμού στρατιωτικών επιχειρήσεων εκτελούν αναλύσεις αποστολών στον τομέα επιχειρήσεων της Ευρώπης, της Αφρικής ή της κεντρικής διοίκησης, καθορίζουν ποιες βάσεις έχουν επαρκή υποδομή, όπως η ικανότητα των αεροδρομίων τους, για να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις τους.

Η χωρη­τι­κό­τη­τα των αερο­δρο­μί­ων είναι κρί­σι­μη, διό­τι επη­ρε­ά­ζει άμε­σα το επί­πε­δο υπο­στή­ρι­ξης που μπο­ρού­με να προ­σφέ­ρου­με”, ανα­φέ­ρει (σ.σ. στο άρθρο) ο αντι­πλοί­αρ­χος Josh Jones, αξιω­μα­τι­κός της ΝSΑ Souda.Εάν μειω­θεί η παρα­γω­γι­κή ικα­νό­τη­τα χάνου­με την ευε­λι­ξία να υπο­στη­ρί­ξου­με πολ­λα­πλές απο­στο­λές υψη­λής προ­τε­ραιό­τη­τας”».

O ίδιος τονί­ζει ότι η αυξα­νό­με­νη χωρη­τι­κό­τη­τα του αερο­δρο­μί­ου θα παρέ­χει στις Διοι­κή­σεις Μάχης («Combatant Commands») των Αμε­ρι­κα­νών «περισ­σό­τε­ρες ευκαι­ρί­ες για χρή­ση της εγκα­τά­στα­σης για επι­χει­ρη­σια­κή υπο­στή­ρι­ξη».

Επι­πλέ­ον, μαζί με την αυξη­μέ­νη χωρη­τι­κό­τη­τα, κρί­σι­μος παρά­γο­ντας για τους ιμπε­ρια­λι­στές είναι και η οικο­νο­μία, η «εξοι­κο­νό­μη­ση» δυνά­με­ων, όπως και η μεί­ω­ση των χρό­νων για τη διεκ­πε­ραί­ω­ση δυνά­με­ων στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά μέτω­πα, με τους Αμε­ρι­κα­νούς αξιω­μα­τού­χους, όπως π.χ. ο Bill Delano, να εξη­γούν τη σημα­σία γι’ αυτό των επι­τό­πιων σταθ­μών καυ­σί­μων αντί της μετα­φο­ράς τους με βυτιοφόρα.

Το άρθρο προ­σθέ­τει ότι το έργο επέ­κτα­σης του αερο­δρο­μί­ου ξεκί­νη­σε το 2016 με την προ­σθή­κη πέντε μεγά­λων χώρων στάθ­μευ­σης αερο­σκα­φών, με δυνα­τό­τη­τα τέτοιας τρο­φο­δο­σί­ας με καύ­σι­μο. Θυμί­ζου­με, ο «Ριζο­σπά­στης», τον Δεκέμ­βρη 2016, έγρα­φε ότι για αυτές τις πέντε νέες θέσεις συν τα συμπλη­ρω­μα­τι­κά έργα, τους χρειά­στη­καν 13 εκατ. δολά­ρια και 2 χρό­νια εργα­σιών, σε άλλη μια βρω­μο­δου­λειά που ξεκί­νη­σε επί ΝΔ και ολο­κλη­ρώ­θη­κε επί ΣΥΡΙΖΑ. Δινό­ταν τότε, από πλευ­ράς των Αμε­ρι­κα­νών, και το εξής εντυ­πω­σια­κό στοι­χείο, ενδει­κτι­κό για τον καθη­με­ρι­νό… συνω­στι­σμό στη βάση: «Κατά τη διάρ­κεια αυτού του έργου κατα­σκευ­ής, το Τμή­μα Αερο­πο­ρι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων της βάσης χει­ρί­στη­κε 8.345 αερο­σκά­φη, 2.718 τόνους φορ­τί­ου και 31.308 επι­βά­τες».

Και το άρθρο κατα­λή­γει με την εκτί­μη­ση πως «οι εργα­σί­ες για την προ­σθή­κη των πρό­σθε­των χώρων στάθ­μευ­σης που άρχι­σαν τον Απρί­λιο του 2019 ανα­μέ­νε­ται να ολο­κλη­ρω­θούν τον Φεβρουά­ριο του 2021».

🏴‍☠️ Τελειωμό δεν έχουν 🏴‍☠️

Αλλω­στε, τα έργα δεν έχουν στα­μα­τή­σει στιγ­μή όλα αυτά τα χρό­νια στη βάση, ανα­δει­κνύ­ο­ντας από τη μια την αξία τους και για τους Αμε­ρι­κα­νούς και από την άλλη την «πλά­τη» που τους έχουν βάλει δια­χρο­νι­κά όλες οι αστι­κές κυβερνήσεις.

Ενδει­κτι­κά, βασι­κός εργο­λά­βος του αμε­ρι­κα­νι­κού Ναυ­τι­κού στη Σού­δα υπέ­γρα­ψε το 2008 συμ­βό­λαιο («Job Order Contract» — JOC) διάρ­κειας πέντε ετών και προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 25 εκατ. δολά­ρια. Το ανα­νέ­ω­σε το 2012 για άλλα πέντε έτη, με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρο, 30 εκατ. δολαρίων.

Στο μεσο­διά­στη­μα, από 2002 έως 2007 φέρε­ται να εκτέ­λε­σε 68 «αυτό­νο­μα έργα κατα­σκευών, απο­κα­τα­στά­σε­ων, επι­σκευών, συντη­ρή­σε­ων και αλλα­γών χρή­σης». Από το 2008 έως 2012 εκτέ­λε­σε αρχι­κά 133 συν άλλα 24 στην πορεία τέτοια έργα.

Π.χ. στο διά­στη­μα 10/2008 — 12/2012 έγι­νε με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 7.996.255,44 ευρώ: «Επι­σκευή του βόρειου τρο­χό­δρο­μου και των θέσε­ων στάθ­μευ­σης αερο­σκα­φών στο Αερο­δρό­μιο της αμε­ρι­κα­νι­κής βάσης Ναυ­τι­κού. Οι εργα­σί­ες αφο­ρούν την απο­ξή­λω­ση των υπαρ­χό­ντων δαπέ­δων και υπο­βά­σε­ων και αντι­κα­τά­στα­ση με νέα υπο­βά­ση και μη εύκαμ­πτα δάπε­δα σκυ­ρο­δέ­μα­τος αντο­χής σε θλί­ψη 650 psi. Επί­σης, δια­πλά­τυν­ση εισό­δων τρο­χό­δρο­μου, προ­σθή­κη ασφαλ­τι­κών ερει­σμά­των και απο­κα­τά­στα­ση δια­γράμ­μι­σης. Ακό­μα, απο­ξή­λω­ση υπαρ­χό­ντων φωτι­στι­κών σωμά­των και τοπο­θέ­τη­ση νέων με αντί­στοι­χα νέα καλωδίωση».

Επί­σης, στο διά­στη­μα 5/2013 — 8/2013 έγι­νε με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 1.397.000,71 δολα­ρί­ων: «Κατε­δά­φι­ση κτι­ρί­ου Hangar στην αμε­ρι­κά­νι­κη Βάση της Σού­δας, απο­κα­τά­στα­ση περιο­χής ώστε να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ως χώρος στάθ­μευ­σης αερο­σκα­φών, μετα­κί­νη­ση λυό­με­νων οικί­σκων και απα­ραί­τη­τες εργα­σί­ες απο­κα­τά­στα­σης προ­σκεί­με­νου κτι­ρί­ου Αερο­πο­ρι­κών Επιχειρήσεων».

🏴  Ολα αυτά έρχονται χρόνο το χρόνο να προστεθούν ως κρίκοι στη μακριά αλυσίδα, στην ανανέωση και διεύρυνση των δολοφονικών δυνατοτήτων της βάσης, που αποτελεί κατά την ομολογία των Αμερικανών και ΝΑΤΟικών αξιωματούχων μια υποδομή χωρίς την οποία οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις από το Ιράκ και το Αφγανιστάν παλιότερα, έως τη Λιβύη και το Ιράν πιο πρόσφατα, θα ήταν λίγο έως πολύ αδύνατες 🏴


Περισ­σό­τε­ρα …   Αμε­ρι­κά­νι­κες ⚠️☢️ στρα­τιω­τι­κές βάσεις στην Ελλάδα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο