Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Άνοιξαν τα σχολεία με πολλά προβλήματα — Μονόδρομος ο αγώνας μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών

Με ελλεί­ψεις σε εκπαι­δευ­τι­κούς, κτι­ρια­κά προ­βλή­μα­τα σε αρκε­τές εκπαι­δευ­τι­κές μονά­δες, ανύ­παρ­κτα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα, πετσο­κομ­μέ­νη χρη­μα­το­δό­τη­ση και με ένα θεσμι­κό πλαί­σιο που ανα­γκά­ζει τα σχο­λεία να λει­τουρ­γούν «οικο­νο­μι­κά αυτό­νο­μα», ξεκι­νά σήμε­ρα η νέα σχο­λι­κή χρο­νιά για τους μαθη­τές και τις μαθή­τριες του Νηπια­γω­γεί­ου, Δημο­τι­κού, Γυμνα­σί­ου και Λυκείου.

Την ίδια ώρα οι οικο­γέ­νειές τους δίνουν μάχη για να εξα­σφα­λί­σουν τα απα­ραί­τη­τα σχο­λι­κά είδη και αγω­νιούν αν θα τα βγά­λουν πέρα με τους λογα­ρια­σμούς και τα φρο­ντι­στή­ρια, για το αν θα περισ­σεύ­ει κάτι για ένα χαρ­τζι­λί­κι, για τις δρα­στη­ριό­τη­τες ή την ψυχα­γω­γία των παι­διών τους.

Σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα θα γίνει ο καθιε­ρω­μέ­νος αγια­σμός και η δια­νο­μή των βιβλί­ων, ενώ από αύριο, Τρί­τη, αρχί­ζει κανο­νι­κά το ωρο­λό­γιο πρό­γραμ­μα, αλλά μόνο σε όσα σχο­λεία έχουν τοπο­θε­τη­θεί όλοι οι εκπαι­δευ­τι­κοί, καθώς παρά τους κυβερ­νη­τι­κούς πανη­γυ­ρι­σμούς για χιλιά­δες διο­ρι­σμούς, τα κενά εξα­κο­λου­θούν να είναι πολλά.

Φέτος, η χρή­ση προ­στα­τευ­τι­κής μάσκας θα είναι προ­αι­ρε­τι­κή για τους/τις μαθητές/τριες, τους εκπαι­δευ­τι­κούς και το λοι­πό προ­σω­πι­κό, καθώς και για τους επι­σκέ­πτες των σχο­λι­κών μονά­δων. Οι ανεμ­βο­λί­α­στοι εκπαι­δευ­τι­κοί, όμως, συνε­χί­ζουν να υπο­χρε­ού­νται να επι­δει­κνύ­ουν αρνη­τι­κό δια­γνω­στι­κό τεστ. Τα τεστ θα πρέ­πει να διε­νερ­γού­νται μία φορά ανά σχο­λι­κή εβδο­μά­δα, πριν από την Τρί­τη έως και σαρά­ντα οκτώ ώρες πριν από την προ­σέ­λευ­ση στη σχο­λι­κή μονάδα.

Στα Νηπια­γω­γεία και Δημο­τι­κά η λήξη των μαθη­μά­των θα είναι στις 15 Ιου­νί­ου 2023, στα Γυμνά­σια στις 30 Μαΐ­ου και η λήξη των εξε­τά­σε­ων του Γυμνα­σί­ου στις 15 Ιου­νί­ου, ενώ στα Λύκεια τα μαθή­μα­τα θα τελειώ­σουν στις 19 Μαΐ­ου. Οι ενδο­σχο­λι­κές εξε­τά­σεις στη Γ’ Λυκεί­ου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν 22 έως 30 Μαΐ­ου και οι εξε­τά­σεις στην Α’ και Β’ Λυκεί­ου 22 Μαΐ­ου με 15 Ιουνίου.

Μονόδρομος η οργάνωση και  αγώνας

Μπρο­στά σε αυτή την κατά­στα­ση η οργά­νω­ση και ο αγώ­νας εκπαι­δευ­τι­κών μαθη­τών και γονέ­ων είναι μονό­δρο­μος. Το ΚΚΕ, με ανα­κοί­νω­σή του καλεί τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα σε αυτόν τον δρό­µο, ενώ και η ΚΝΕ, μέσω της ανα­κοί­νω­σης που κυκλο­φό­ρη­σε, καλεί τους μαθη­τές και τις μαθή­τριες σε Γυμνά­σια, Λύκεια και ΕΠΑΛ να «μην κάνουν καμία υπο­μο­νή», αλλά από την πρώ­τη μέρα να οργα­νώ­σουν τον αγώ­να και τη διεκ­δί­κη­σή τους, μέσα και από τις εκλο­γές στα Μαθη­τι­κά τους Συμ­βού­λια, για το σχο­λείο που έχουν ανάγκη.

Από την πρώτη μέρα στον αγώνα για μόρφωση, δουλειά, ζωή με δικαιώματα, τονίζει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ

Καλή σχο­λι­κή χρο­νιά σε όλους τους μαθη­τές εύχε­ται η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Αθή­νας, ανα­δει­κνύ­ο­ντας την ανά­γκη η χρο­νιά αυτή να είναι αγω­νι­στι­κή «με το καλη­μέ­ρα», ενώ η Ανώ­τα­τη Συνο­μο­σπον­δία Γονέ­ων — Μαθη­τών Ελλά­δας τονί­ζει ότι «τώρα είναι ώρα να προ­τά­ξου­με ακό­μα πιο δυνα­μι­κά τις ανά­γκες των παι­διών μας για σύγ­χρο­νη, ολό­πλευ­ρη, ενιαία δημό­σια και απο­κλει­στι­κά δωρε­άν μόρφωση».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο