Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νεκρή βίδρα σε τροχαίο μέσα στην Καστοριά

Μία βίδρα σκο­τώ­θη­κε χθες μετά από σύγκρου­ση με αυτο­κί­νη­το στην περιο­χή του σχο­λι­κού συγκρο­τή­μα­τος των λυκεί­ων, μέσα στην πόλη της Καστοριάς.

Μέλη της Ομά­δας Άμε­σης Επέμ­βα­σης του Αρκτού­ρου και της Εται­ρί­ας Προ­στα­σί­ας Περι­βάλ­λο­ντος Καστο­ριάς, τα οποία έσπευ­σαν στο σημείο, δια­πί­στω­σαν ότι το ζώο ήταν ήδη νεκρό και συνέλ­λε­ξαν βιο­δη­λω­τι­κά ίχνη.

Η ευρα­σια­τι­κή βίδρα είναι ένα μικρό­σω­μο ζώο που ζει στις όχθες των ποτα­μών και των λιμνών και μόνο όπου τα νερά είναι πολύ καθα­ρά. Θεω­ρεί­ται από τα σπα­νιό­τε­ρα και πιο απει­λού­με­να θηλα­στι­κά της ηπεί­ρου. Απο­τε­λεί σημα­ντι­κό δεί­κτη υγεί­ας των ορει­νών υδά­των και γι’ αυτό προ­στα­τεύ­ε­ται αυστη­ρά σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Ο Αρκτού­ρος και η Ε.Π.Π. Καστο­ριάς απευ­θύ­νουν έκκλη­ση προς τους οδη­γούς που κινού­νται στα παρα­λί­μνια σημεία που απο­τε­λούν βιό­το­πο της βίδρας, να είναι εξαι­ρε­τι­κά προ­σε­κτι­κοί και να τηρούν πάντα το όριο ταχύ­τη­τας, ιδιαί­τε­ρα κατά την οδή­γη­ση τις νυχτε­ρι­νές ώρες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο