Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νεκρή η τουρίστρια που έπεσε από το λόφο του Αρείου Πάγου στην Ακρόπολη

Ένα τρα­γι­κό περι­στα­τι­κό σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι στην Ακρό­πο­λη. Αλλο­δα­πή γυναί­κα έπε­σε από τον λόφο του Αρεί­ου Πάγου στην Ακρό­πο­λη με απο­τέ­λε­σμα να τραυ­μα­τι­στεί σοβα­ρά και να δια­κο­μι­στεί στον «Ευαγ­γε­λι­σμό» όπου δια­πι­στώ­θη­κε ο θάνα­τός της.

Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη περί­που στη 13.00 το μεση­μέ­ρι στην Ακρό­πο­λη, με την γυναί­κα — η οποία είναι του­ρί­στρια — να μετα­φέ­ρε­ται, χωρίς τις αισθή­σεις της, από ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ στο νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός».

Μέχρι στιγ­μής παρα­μέ­νουν άγνω­στες οι συν­θή­κες κάτω από τις οποί­ες η κοπέ­λα έπε­σε από τον Ιερό βρά­χο, ωστό­σο το πιο πιθα­νό σενά­ριο θέλει την άτυ­χη γυναί­κα να προ­σπά­θη­σε να βγά­λει φωτο­γρα­φία στην άκρη του βρά­χου με απο­τέ­λε­σμα να πέσει από ύψος περί­που 20 μέτρων.

Στο σημείο έσπευ­σαν άνδρες της Πυρο­σβε­στι­κής και δια­σώ­στες του ΕΚΑΒ, οι οποί­οι προ­σπά­θη­σαν να την επα­να­φέ­ρουν. Μετά τις άκαρ­πες προ­σπά­θειες ανά­νη­ψης, το ασθε­νο­φό­ρο μετέ­φε­ρε την γυναί­κα στο νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός», όπου εκεί δια­πι­στώ­θη­κε ο θάνα­τός της.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο