Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νεκρή σε τροχαίο 42χρονη μαραθωνοδρόμος — Συλληπητήρια ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ

Σε τρο­χαίο δυστύ­χη­μα στην Θεσ­σα­λο­νί­κη έχα­σε την ζωή της η 42χρονη μαρα­θω­νο­δρό­μος Δήμη­τρα Ιορ­δα­νί­δου, η οποία παρα­σύρ­θη­κε από φορ­τη­γό ενώ έκα­νε ποδή­λα­το επί της οδού Γρη­γο­ρί­ου Λαμπρά­κη (φωτο: thestival.gr)

Στο σημείο έσπευ­σε κινη­τή μονά­δα του ΕΚΑΒ καθώς και ασθε­νο­φό­ρο αλλά δεν κατά­φε­ραν να την επα­να­φέ­ρουν στη ζωή. Η άτυ­χη γυναί­κα μετα­φέρ­θη­κε στο νοσο­κο­μείο Παπα­γε­ωρ­γί­ου της Θεσσαλονίκης.

Ανα­κοί­νω­ση για το τρα­γι­κό γεγο­νός εξέ­δω­σε ο ΣΕΓΑΣ εκφρά­ζο­ντας τα συλ­λη­πη­τή­ρια του για τον άδι­κο χαμό της μαραθωνοδρόμου:

Απέ­ρα­ντη θλί­ψη προ­κά­λε­σε στην οικο­γέ­νεια του στί­βου, η είδη­ση της απώ­λειας της αθλή­τριας του μαρα­θω­νί­ου δρό­μου, Δήμη­τρας Ιορδανίδου.

Η 42χρονη δρο­μέ­ας του Αρί­ω­να Κου­φα­λί­ων παρα­σύρ­θη­κε από φορ­τη­γό κινού­με­νη με το ποδή­λα­το της στη συμ­βο­λή της Αγί­ου Δημη­τρί­ου με την Γρη­γο­ρί­ου Λαμπρά­κη, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Η Ιορ­δα­νί­δου μετεί­χε στα­θε­ρά στα Πανελ­λή­νια Πρω­τα­θλή­μα­τα μαρα­θω­νί­ου και ημι­μα­ρα­θω­νί­ου δρό­μου, είχε εκπρο­σω­πή­σει στο παρελ­θόν τη χώρα μας σε διε­θνείς μαρα­θω­νί­ους, ενώ πριν λίγα 24ωρα συμ­με­τεί­χε στα 8χλμ. στο Πανελ­λή­νιο Πρω­τά­θλη­μα σε ανώ­μα­λο έδα­φος στα Τρίκαλα.

Το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο του ΣΕΓΑΣ εκφρά­ζει τα βαθιά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια και στους οικεί­ους της αθλήτριας.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο