Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νεκροί και εκατομμύρια άστεγοι από πλημμύρες σε Ινδία και Μπαγκλαντές

Δυνά­μεις του στρα­τού κλή­θη­καν να δια­σώ­σουν χιλιά­δες ανθρώ­πους που έχουν εγκλω­βι­στεί από τις μαζι­κές πλημ­μύ­ρες που έπλη­ξαν τη βορειο­α­να­το­λι­κή Ινδία και το Μπα­γκλα­ντές, αφή­νο­ντας εκα­τομ­μύ­ρια σπί­τια κάτω από το νερό και δια­κό­πτο­ντας τις συγκοι­νω­νια­κές συν­δέ­σεις, ανα­κοί­νω­σαν οι αρχές το Σάββατο.

AP Photo | Abdul Goni

Στο κρα­τί­διο Άσαμ της Ινδί­ας, του­λά­χι­στον εννέα άνθρω­ποι πέθα­ναν στις πλημ­μύ­ρες και 2 εκα­τομ­μύ­ρια είδαν τα σπί­τια τους να βυθί­ζο­νται, σύμ­φω­να με την κρα­τι­κή υπη­ρε­σία δια­χεί­ρι­σης κατα­στρο­φών. Οι κεραυ­νοί σε περιο­χές του γει­το­νι­κού Μπα­γκλα­ντές άφη­σαν πίσω τους του­λά­χι­στον εννέα νεκρούς από την Παρασκευή.

Και οι δύο χώρες ζήτη­σαν βοή­θεια από τους στρα­τούς τους, καθώς απει­λού­νται περισ­σό­τε­ρες πλημ­μύ­ρες με τις βρο­χές να ανα­μέ­νε­ται να συνε­χι­στούν το Σαββατοκύριακο.

Ο Μπραχ­μα­πού­τρα, ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους ποτα­μούς της Ασί­ας, έσπα­σε τα λασπώ­δη ανα­χώ­μα­τά του, πλημ­μυ­ρί­ζο­ντας 3.000 χωριά και καλ­λιερ­γή­σι­μες εκτά­σεις σε 28 από τις 33 περι­φέ­ρειες του Άσαμ.

Αρκε­τά δρο­μο­λό­για τρέ­νων ακυ­ρώ­θη­καν στην Ινδία εν μέσω της αδιά­κο­πης βρο­χό­πτω­σης τις τελευ­ταί­ες πέντε ημέ­ρες. Στην πόλη Χάφλονγκ του νότιου Άσαμ, ο σιδη­ρο­δρο­μι­κός σταθ­μός ήταν κάτω από το νερό και πλημ­μυ­ρι­σμέ­να ποτά­μια ενα­πό­θε­σαν λάσπη και ιλύ κατά μήκος των σιδη­ρο­δρο­μι­κών γραμμών.

Ο στρα­τός της Ινδί­ας έχει κινη­το­ποι­η­θεί για να βοη­θή­σει τις υπη­ρε­σί­ες αντι­με­τώ­πι­σης κατα­στρο­φών στη διά­σω­ση εγκλω­βι­σμέ­νων ανθρώ­πων και στην παρο­χή τρο­φί­μων και άλλων ειδών πρώ­της ανά­γκης. Οι στρα­τιώ­τες χρη­σι­μο­ποί­η­σαν ταχύ­πλοα σκά­φη και φου­σκω­τές σχε­δί­ες για να κινη­θούν στις βυθι­σμέ­νες περιοχές.

Στο Μπα­γκλα­ντές, οι περιο­χές κοντά στα ινδι­κά σύνο­ρα έχουν πλη­γεί περισσότερο.

Η στάθ­μη των υδά­των σε όλους τους μεγά­λους ποτα­μούς της χώρας ανέ­βαι­νε, σύμ­φω­να με το κέντρο πρό­βλε­ψης και προει­δο­ποί­η­σης πλημ­μυ­ρών στην πρω­τεύ­ου­σα Ντά­κα. Η χώρα έχει περί­που 130 ποτά­μια.

Το κέντρο ανέ­φε­ρε ότι η κατά­στα­ση των πλημ­μυ­ρών είναι πιθα­νό να επι­δει­νω­θεί στις χει­ρό­τε­ρα πλη­γεί­σες περι­φέ­ρειες Sunamganj και Sylhet στη βορειο­α­να­το­λι­κή περιο­χή, καθώς και στις περι­φέ­ρειες Lalmonirhat, Kurigram, Nilphamari και Rangpur στο βόρειο Μπαγκλαντές.

Οι πτή­σεις στο Διε­θνές Αερο­δρό­μιο Οσμά­νι στο Συλ­λέτ στο βορειο­α­να­το­λι­κό Μπα­γκλα­ντές δια­κό­πη­καν για τρεις ημέ­ρες, καθώς τα νερά των πλημ­μυ­ρών έφτα­σαν σχε­δόν μέχρι τον διά­δρο­μο προ­σγεί­ω­σης και απο­γεί­ω­σης, σύμ­φω­να με τον Χαφίζ Αχμέντ, διευ­θυ­ντή του αεροδρομίου.

Το Μπαν­γκλα­ντές, ένα έθνος 160 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων, αντι­με­τω­πί­ζει συνε­χείς απει­λές από φυσι­κές κατα­στρο­φές, όπως πλημ­μύ­ρες και κυκλώ­νες ‑δεί­τε, το ίδιο σκη­νι­κό πέρσι…

Σύμ­φω­να με τη Δια­κυ­βερ­νη­τι­κή Επι­τρο­πή για την Κλι­μα­τι­κή Αλλα­γή του ΟΗΕ, περί­που το 17% των ανθρώ­πων στο Μπα­γκλα­ντές θα χρεια­στεί να μετε­γκα­τα­στα­θεί κατά την επό­με­νη δεκα­ε­τία περί­που, εάν η υπερ­θέρ­μαν­ση του πλα­νή­τη παρα­μεί­νει με τον σημε­ρι­νό ρυθμό.Πηγή: Associated Press

Σύμ­φω­να με τις προ­βλέ­ψεις του Μετεο της Ινδί­ας, οι βρο­χές θα συνε­χι­στούν στη βορειο­δυ­τι­κή περιο­χή τις επό­με­νες πέντε ημέ­ρες και ανα­μέ­νε­ται να επε­κτα­θούν στα εδά­φη της Βεγ­γά­λης και του Σικίμ.

Η επο­χή των “ακί­νη­των ανέ­μων με βρο­χές” οι μου­σώ­νες, μετα­ξύ των μηνών Μαΐ­ου και Σεπτεμ­βρί­ου, προ­κα­λούν σοβα­ρές ανθρώ­πι­νες και υλι­κές ζημιές στα νότια της ασια­τι­κής ηπεί­ρου κάθε χρόνο.

Ταυ­τό­χρο­να, οι πλημ­μύ­ρες έχουν δια­κό­ψει τις οδι­κές συγκοι­νω­νί­ες και η κίνη­ση γίνε­ται μόνο με βάρ­κες, γεγο­νός που δυσχε­ραί­νει την πρό­σβα­ση των πλη­γέ­ντων σε τρό­φι­μα και άλλες προμήθειες.

Νέες κατο­λι­σθή­σεις ανα­φέρ­θη­καν στο Γκου­βα­χά­τι, ενώ ειδι­κοί επι­ση­μαί­νουν ότι η απο­ψί­λω­ση των δασών στη λεκά­νη απορ­ρο­ής του ποτα­μού Βραχ­μα­πού­τρα έχει ως απο­τέ­λε­σμα την αύξη­ση των επι­πέ­δων ιζηματοποίησης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο