Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νεκρός εργάτης σε υποσταθμό της ΔΕΗ στη Ζάκυνθο

Νεκρός εργά­της σε υπο­σταθ­μό της ΔΕΗ στη Ζάκυν­θο! Υπέ­στη ηλε­κτρο­πλη­ξία μετά το πέρας εργα­σιών συντή­ρη­σης! Όπως καταγ­γέλ­λει το ΠΑΜΕ οι συν­θή­κες του δυστυ­χή­μα­τος ερευ­νώ­νται ωστό­σο η εντα­τι­κο­ποί­η­ση και τα ελλι­πή μέτρα ασφα­λεί­ας στους χώρους δου­λειάς κυριαρχούν…

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο