Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νεκρός ο Σίνζο Άμπε-Υπέκυψε στα τραύματά του μετά τη δολοφονική επίθεση εναντίον του

Ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός της Ιαπω­νί­ας Σίν­ζο Άμπε απε­βί­ω­σε, μετέ­δω­σε σήμε­ρα το δημό­σιο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο NHK.

Ο 67χρονος Άμπε εκφω­νού­σε ομι­λία σε προ­ε­κλο­γι­κή εκδή­λω­ση κοντά σε σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό στην πόλη Νάρα της δυτι­κής Ιαπω­νί­ας όταν πυρο­βο­λή­θη­κε από έναν ένοπλο.

Ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός της Ιαπω­νί­ας κατέρ­ρευ­σε αιμορ­ρα­γώ­ντας εν μέσω της προ­ε­κλο­γι­κής ομι­λί­ας που εκφω­νού­σε. Αρχι­κά φέρε­ται να είχε σημά­δια ζωής κατά τη διάρ­κεια της μετα­φο­ράς του με ασθε­νο­φό­ρο και ελι­κό­πτε­ρο προς το Πανε­πι­στη­μια­κό Νοσο­κο­μείο της πόλης, ωστό­σο, δεν κατά­φε­ρε να κρα­τη­θεί στη ζωή.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η αστυ­νο­μία έχει συλ­λά­βει τον δρά­στη, έναν 42χρονο άνδρα. Πρό­κει­ται για τον Τετσού­για Για­μα­γκά­μι, πρώ­ην μέλος του ιαπω­νι­κού Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού. Φέρε­ται να χρη­σι­μο­ποί­η­σε αυτο­σχέ­διο τουφέκι.

Το ιαπω­νι­κό δημό­σιο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο NHK μετέ­δω­σε, επι­κα­λού­με­νο πηγές προ­σκεί­με­νες στην αστυ­νο­μία, ότι ο άνδρας ο οποί­ος άνοι­ξε πυρ «ήταν δυσα­ρε­στη­μέ­νος μαζί του και απο­φά­σι­σε να τον σκο­τώ­σει». Οι σφαί­ρες έπλη­ξαν στο στή­θος και στον λαι­μό τον βετε­ρά­νο της ιαπω­νι­κής πολι­τι­κής, προ­κα­λώ­ντας αιμορ­ρα­γία και από τα δύο τραύματα.

Ο Σίν­ζο Άμπε παρέ­με­νε πολι­τι­κά δρα­στή­ριος μετά την απο­χώ­ρη­σή του από την πρω­θυ­πουρ­γία τον Σεπτέμ­βριο του 2020, ύστε­ρα από σχε­δόν οκτώ χρό­νια στο τιμό­νι της ιαπω­νι­κής κυβέρ­νη­σης. Συχνά εκφω­νού­σε λόγους και έκα­νε πολ­λές δημό­σιες εμφα­νί­σεις, υπο­στη­ρί­ζο­ντας δρα­στή­ρια το κυβερ­νών κόμ­μα. Η κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση της Ιαπω­νί­ας επε­σή­μα­νε ότι το πρό­γραμ­μα της ομι­λί­ας του κ. Άμπε είχε γίνει γνω­στό μόλις το προη­γού­με­νο βράδυ.

Ήταν ο μακρο­βιό­τε­ρος πρω­θυ­πουρ­γός στη σύγ­χρο­νη ιστο­ρία της Ιαπω­νί­ας, έχο­ντας εκλε­γεί τέσ­σε­ρις φορές στο αξί­ω­μα, από το οποίο απο­χώ­ρη­σε πρό­περ­σι για λόγους υγεί­ας. Για πρώ­τη φορά εξε­λέ­γη στην πρω­θυ­πουρ­γία το 2006, μένο­ντας στην εξου­σία για σχε­δόν 12 μήνες, πριν επα­νέλ­θει το 2012.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο