Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νεογέννητα ετών… 30! Δίδυμα γεννήθηκαν από έμβρυα που καταψύχθηκαν πριν τρεις δεκαετίες

Γεν­νή­θη­καν φέτος, στις 31 Οκτω­βρί­ου, όμως είναι περί­που… 30 ετών! 

Ο λόγος για τα δίδυ­μα που γέν­νη­σε η Ρέι­τσελ Ρίτζ­γου­εϊ στο Νόξ­βιλ του Τένε­σι στις ΗΠΑ και τα οποία προ­έρ­χο­νται από κατε­ψυγ­μέ­να έμβρυα που είχαν δωρη­θεί το 1992.

«Υπάρ­χει κάτι μυστη­ριώ­δες σε όλο αυτό», δήλω­σε στο CNN ο σύζυ­γός της Ρέι­τσελ, Φίλιπ. «Κατά κάποιον τρό­πο, είναι τα μεγα­λύ­τε­ρα παι­διά μας, παρά το γεγο­νός ότι είναι τα μικρότερα».

Όπως ανα­φέ­ρει το ρεπορ­τάζ του CNN, τα έμβρυα ανή­καν σε μια κλι­νι­κή γονι­μό­τη­τας στη Δυτι­κή Ακτή, προ­ερ­χό­με­να από το σπέρ­μα του συζύ­γου και τα ωάρια μιας 34χρονης δότριας. Το ζευ­γά­ρι δώρι­σε αργό­τε­ρα τα έμβρυα στο Εθνι­κό Κέντρο Δωρε­άς Εμβρύων.

Στις 28 Φεβρουα­ρί­ου απο­ψύ­χθη­καν πέντε έμβρυα, τρία εκ των οποί­ων ήταν βιώ­σι­μα και τα οποία η Ρέι­τσελ επέ­λε­ξε να τα κυο­φο­ρή­σει. Ωστό­σο, μόνο δύο εξ’ αυτών μετα­φέρ­θη­καν με επι­τυ­χία. Όπως ανα­φέ­ρουν μελέ­τες, περί­που το 25% με 40% των κατε­ψυγ­μέ­νων εμβρύ­ων κατα­λή­γουν σε γέννηση.

Τα δίδυ­μα Λίντια και Τίμο­θι, περί­που 2,5 κιλά το καθέ­να, ήρθαν στον κόσμο έπει­τα από 30 οόκλη­ρα χρό­νια προ­ε­τοι­μα­σί­ας, καταρ­ρί­πτο­ντας το προη­γού­με­νο ρεκόρ για τα παλαιό­τε­ρα έμβρυα που κατέ­λη­ξαν σε γέννηση.

Πηγή: CNN.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο